Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W dniu 21.08.2014 wpłynęło do Zamawiającego pismo Wykonawcy którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą tj. firmy F.U.H. EKO – „STAMAR" Stanisław Marczak, 26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19 w którym Wykonawca oświadcza że rezygnuje z podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015"

Wobec powyższego oraz w związku że następna w kolejności oferta przedstawia cenę wyższą od jakiej Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia postępowanie zostaje unieważnione


Numer ogłoszenia: 246934 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246382 - 2014 data 23.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax. 044 7564034.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1.

W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;.

W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże i przedłoży: Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).

W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:.

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie Art. 36 Prawa Zamówień Publicznych informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonano następującej zmiany:

 Rozdział IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA; OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU l/LUB WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 W punkcie

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA

 z treści :

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

na treść:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże i przedłoży: Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

w punkcie II. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU i/LUB WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

z treści:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w podrozdziale I składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

na treść:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w podrozdziale I składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia).

2) Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w ramach przewozów regularnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 Nr 145, poz. 874 ze zm.).

Zamawiający jednoczesnie zamieszcza aktualną treść SIWZ zawierającą zmiany


Poświętne: Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 246382 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Poświętne do Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne, w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości uczniów, przebiegiem proponowanych tras zawiera załącznik nr 4 do SIWZ 3. Zamówienie realizowane będzie przy wykorzystaniu sprawnych technicznie autobusów. 4. Zamawiający zapewni opiekuna na poszczególnych trasach przejazdu. 5. Cena jednostkowa biletu miesięcznego obliczona jako jedna dla wszystkich tras podana przez Wykonawcę zostanie określona na cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości uczniów. 7. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem przed rozpoczęciem roku szkolnego. 8. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Zastrzega się że przywóz i odwóz uczniów nastąpi spod budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem ul. Szkolna 2A, 26-315 Poświętne 9. Dowóz uczniów najpóźniej na godzinę 7:50, odwóz w godzinach 13:20 - 14:10 10. Sposób rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się na zasadach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik do SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia umownego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 2) Zmiana podwykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b PZP w celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcje postępowania o udzieleniu zamówienia. 3) Inne zmiany a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) Zmiany danych teleadresowych 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (siwz_dowoz_modyfikacja 2014.doc)siwz_dowoz_modyfikacja 2014.docZmodyfikowana SIWZ130 kB1132014-07-23 14:15
Pobierz plik (siwz_dowoz_modyfikacja 2014.doc)siwz_dowoz_modyfikacja 2014.docZmodyfikowana SIWZ130 kB1152014-07-23 14:15
Pobierz plik (Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.doc)Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.docIstotne postanowienia umowy75 kB1302014-07-23 11:49
Pobierz plik (Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.doc)Załącznik nr 5 ipum_dowóz_2014.docIstotne postanowienia umowy75 kB1252014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.doc)załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1202014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.doc)załącznik nr 2 grupa_dowóz_2014.docgrupa kapitałowa36 kB1162014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.doc)załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.docOpis przedmiotu zamówienia36 kB1152014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.doc)załącznik nr 4 opis_dowóz_2014.docOpis przedmiotu zamówienia36 kB1172014-07-23 11:49
Pobierz plik (załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.doc)załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.docFormularz oferty44 kB1192014-07-23 11:48
Pobierz plik (załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.doc)załącznik nr 1 oferta_dowóz_2014.docFormularz oferty44 kB1182014-07-23 11:48