Poświętne: Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem

Numer ogłoszenia: 334967 - 2011; data zamieszczenia: 18.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne , ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, faks 044 7564034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup w 2012 paliw płynnych do napędu maszyn i pojazdów mechanicznych znajdujących się w Zakładzie Usług Komunalnych w Poświętnem w ilości: - olej napędowy 12 800 litrów - benzyna bezołowiowa 95 E - 400 litrów -Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości zamówienia w podanym okresie lub zwiększenia ilości zapotrzebowania na paliwo - prawo opcji art.34 ust.5 Prawo zamówień publicznych. -Podana ilość paliw jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw faktycznie zakupionego przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. -Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań do zbiorników maszyn i pojazdów mechanicznych Zamawiającego, w stacji lub stacjach paliw Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. -Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionych paliw, w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, ilość wydanych litrów, nazwisko i imię oraz podpis osoby pobierającej, nr rejestracyjny pojazdu, cena jednostkowa obowiązująca na stacji w dniu wydania paliwa, wartość pobranego paliwa. -Rozliczenie za dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 E następować będzie w oparciu o: cenę za 1 litr tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu; deklarowanego w ofercie stałego upustu wyrażonego w procencie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.61.11.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Wykaz stacji na których realizowane będzie zamówienie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

15.2. Dopuszcza się wprowadzanie zmian polegających na : a) zmianie nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy, b) wpisaniu lub zmianie numeru konta bankowego, c) zmianie stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia określonego umowie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Stefanów 2a, 26-315 Poświętne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Stefanów 2a, 26-315 Poświętne.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (art.24.doc)art.24.docOświadczenie art.2431 kB1332011-12-18 23:47
Pobierz plik (art.22.doc)art.22.docOświadczenie art.2224 kB1282011-12-18 23:46
Pobierz plik (wykaz stacji.doc)wykaz_stacjiWykaz stacji29 kB1222011-12-18 23:46
Pobierz plik (umowa.doc)umowa_paliwoWzór umowy41 kB1252011-12-18 23:45
Pobierz plik (oferta.doc)ofertaFormularz oferty44 kB1302011-12-18 23:45
Pobierz plik (siwz_paliwo.doc)siwz_paliwoSIWZ120 kB1282011-12-18 23:45