oświętne: Przebudowa fragmentu drogi gminnej w miejscowości Anielin Gmina Poświętne
Numer ogłoszenia: 201063 - 2008; data zamieszczenia: 27.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, tel. 044 7564034, fax 044 7564034.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa fragmentu drogi gminnej w miejscowości Anielin Gmina Poświętne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przebudowy fragmentu drogi gminnej w miejscowości Anielin, Gmina Poświętnem, powiat opoczyński, woj. łódzkie Zakres prac obejmuje m.in.: - wyrównanie i wzmocnienie tłuczniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej z dostosowaniem do projektowanego spadku - ułożenie nawierzchni tj., wykonanie trzykrotnego utrwalenia powierzchniowego emulsją asfaltową i grysami dla ruchu kategorii KR1, Parametry techniczne drogi: - klasa drogi L - szerokość jezdni 4 m -- długość całkowita 2151,71 m

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: -Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp; -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; -Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (min. trzy pozycje);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poświętne. ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Poświętne. ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Wynik przetargu

Ogłoszenie u przetargu zostało unieważnione z powodu istotnych błędów w specyfikacji instotnych warunków zamówienia

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Za__cznik_1.doc)Załącznik 1Załącznik 135 kB1442008-08-27 14:09
Pobierz plik (Za__cznik_2.doc)Załącznik 2Załącznik 223 kB1492008-08-27 14:09
Pobierz plik (Za__cznik_3.doc)Załącznik 3Załącznik 333 kB1402008-08-27 14:09
Pobierz plik (Za__cznik_4.doc)Załącznik 4Załącznik 487 kB1442008-08-27 14:09
Pobierz plik (Projekt_1.pdf)Projekt_1Projekt_181 kB1992008-08-27 14:09
Pobierz plik (Og_lne_specyfikacje_techniczne.pdf)Ogólne specyfikacje techniczneOgólne specyfikacje techniczne90 kB1942008-08-27 14:09
Pobierz plik (Profil.pdf)ProfilProfil179 kB1462008-08-27 14:09
Pobierz plik (Przekr_j.pdf)PrzekrójPrzekrój319 kB1982008-08-27 14:09
Pobierz plik (Konstrukcja.pdf)KonstrukcjaKonstrukcja413 kB1942008-08-27 14:09
Pobierz plik (mapa_sytuacyjna.pdf)mapa sytuacyjnamapa sytuacyjna568 kB2252008-08-27 14:09
Pobierz plik (SIWZ.doc)SIWZSIWZ113 kB1472008-08-27 14:09
Pobierz plik (przedmiar.pdf)PrzedmiarPrzedmiar56 kB1452008-08-27 14:09