Drukuj

3411/6/2008 Poświętne,dnia 30.06.2008 r.


OGŁOSZENIE


Dotyczy : Unieważnienia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem, gm. Poświętne”


W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Zamawiający : Gmina Poświętne w dniu 30 czerwca 2008 r. unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem” z powodu rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy ogłoszeniem, projektem umowy a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

Ogłoszenie opublikowano :

  1. Strona internetowa Gminy Poświętne
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

„ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem, gm. Poświętne.

SEKCJA I : ZAMAWIAJACY

1.1. Nazwa i adres zamawiającego : Gmina Poświętne

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów : Elżbieta Lasota

Adres : Ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, powiat opoczyński, woj. łódzkie

tel. 0-44 756-40-02, fax 0-44 756-40-24, e-mail : bip.poswietne.pl,

1.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje – taki jak w pkt. 1.1.

1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia – taki jak w pkt 1.1.

1.4. Adres, na który należy przesłać oferty (wnioski) o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- taki jak w pkt 1.1.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OPIS

II.1.2. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem, gm. Poświętne.”

II.1.3. Opis przedmiotu zamówienia:

1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest :

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę

i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem o przepustowości ścieków 36,5 m³/d do przepustowości 150 m³/d, gm. Poświętne.

1.3.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla

Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

1.3.3. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

74 23 20 00 – 4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

74 27 40 00 – 0 usługi sporządzania map,

1.3.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 6

„Opis przedmiotu zamówienia”

1.3.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji projektu

i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych

w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

II.1.4 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Poświętne – oczyszczalnia ścieków

II.1.5. Nomenklatura

II.1.5.1 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 74 23 20 00-4

Dodatkowe przedmioty 74 27 40 00-0

II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : Nie

II.1.7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie

II.2. Wielkość lub zakres zamówienia

Podano w załączniku nr 6 do SIWZ „opis przedmiotu zamówienia”

II.2.1. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8.

II.3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach - 3 – w terminie do 15.10.2008 r.

Data rozpoczęcia lipiec 2008 r. i zakończenia 15.10.2008 r.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1. Wymagane wadium : nie wymagalne

III.2. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności

niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe

i techniczne.

Opis warunków udziału w postępowaniu

2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki :

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

2.2.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowe

warunki:

-udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej po jednej dokumentacji projektowej

odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, z podaniem jej zakresu rzeczowego,

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że

usługi te zostały wykonane należycie.

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj,

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie :

oraz zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa

potwierdzającego przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie

załączonych do oferty dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie

każdego z warunków.

Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 10 przedmiotowego postępowania – oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”

Dokumenty wymagane od wykonawców w przedmiotowym

postępowaniu

- Ofertę cenową na formularzu oferty

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

1 i 2 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2

-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1

pkt 1-3 ustawy Pzp- zał. nr 3.

- Informacje o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy / „ doświadczenie

zawodowe”/ do informacji powinny być dołączone dokumenty, że w/w usługi

zostały wykonane należycie, np. referencje – zał. nr 4.

- Informacje o osobach, które będą kierowane do wykonania zamówienia

/”potencjał kadrowy”/ - zał. nr 5.

- Parafowany projekt umowy – zał. nr 7

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- ksero uprawnień z zaświadczeniami o przynależności do OIIB.

- Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności (dot. Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS, podatków lokalnych)-

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1.6 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia.

-Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 10.1.1., 10.1.6. powinny

być złożone przez każdy podmiot.

SEKCJA IV : TRYBY

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.

IV.2. Kryteria oceny ofert : najniższa cena

IV.3. Informacje administracyjne

IV.3.1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

dodatkowych wyjaśnień : dostępne do 04.07.2008 r.

IV.3.2. Termin składania ofert : 04.07.2008 r. Godzina 11 00

IV.3.3. Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu

składania ofert.

IV.3.4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 04.07.2008 r. Godzina 1115

Miejsce – Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

Pokój nr 3

SEKCJA V : INNE INFORMACJE

V.1. Czy zamówienie dotyczy Projektu /Programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej?

Tak. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

V.2. Data ogłoszenia 25.06.2008 r.

 

Wynik przetargu

3411/6/2008 Poświętne,dnia 30.06.2008 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy : Unieważnienia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem, gm. Poświętne”

W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Zamawiający : Gmina Poświętne w dniu 30 czerwca 2008 r. unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Poświętnem” z powodu rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy ogłoszeniem, projektem umowy a Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

Ogłoszenie opublikowano :

  1. Strona internetowa Gminy Poświętne
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem
Nadrzędna kategoria: Zamówienia publiczne
Odsłony: 801