Drukuj

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem

z dnia 17 października 2014 r.

o zasadach przyznawania jednolitych numerów dla list kandydatów

komitetów wyborczych

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

I.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Poświętnem, działając na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje    w drodze losowania numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy.

Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków uprawniających do otrzymania jednolitego numeru i listom tym nadaje, w drodze losowania, numer następujący po ostatnim numerze nadanym listom przez komisarza wyborczego.

Pozostałym listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym komisja nadaje w drodze losowania kolejne numery następujące po już nadanych.

 

 

II.

 

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 20 października 2014 r. o godz.      

     12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4.

2. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja

   o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych zostanie

   niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji

   Publicznej Gminy Poświętne.

 

                                                                           Przewodnicząca

                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                           (-) Teresa Krawczyk

 

Nadrzędna kategoria: Wybory samorządowe
Odsłony: 707