Prawo lokalne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIX_181_2013a.pdf)uchw_XXIX_181_2013a.pdfTekst programu238 kB2152013-11-21 13:10
Pobierz plik (uchw_XXIX_181_2013a.pdf)uchw_XXIX_181_2013a.pdfTekst programu238 kB3982013-11-21 13:10

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (regulamin_2007.pdf)regulamin_w2007Tekst regulaminu635 kB3552012-09-25 08:59

UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2013

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_48_2011.pdf)uchw_VIII_48_2011Tekst uchwały103 kB1982011-10-27 10:30

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (tekst.doc)TekstTekst975 kB3552008-11-07 13:04

U C H W A Ł A  NR XI/59/03

Rady Gminy Poświętne


z dnia 29 października 2003 roku


w sprawie: zmian w Statucie Gminy Poświętne.


      Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1, art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. i z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806/ uchwala się co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Poświętne, stanowiącym załącznik do uchwały


Nr X/48/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 sierpnia 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1. W Rozdziale V Statutu pkt.7 otrzymuje brzmienie: „Radni i kluby radnych”.


2. Dodaje się § 69a w brzmieniu:

    1/ radni mogą tworzyć kluby radnych;


    2/ klub może utworzyć co najmniej trzech radnych;


    3/ przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.


3. Dodaje się § 69b o brzmieniu:


    1/ utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady gminy


        w okresie 30 dni od dnia zebrania założycielskiego;


    2/ zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać:


      a/ nazwę klubu,


      b/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu,


      c/ listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie.


     3/ Wójt gminy każdorazowo zapewni członkom klubów lokal lub pomiesz-


         czenie na odbycie posiedzenia oraz od strony technicznej umożliwi


         zabezpieczenie wypracowanej przez kluby dokumentacji;


     4/ inne formy działalności klubów nie mogą być finansowane z budżetu


         gminy;


     5/ kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami;


     6/ regulamin klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy;


     7/ przewodniczący klubów radnych są zobowiązani przedłożyć przewodni-


         czącemu rady regulaminy klubów w terminie 30 dni od daty ich


         uchwalenia;


     8/ przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów


         we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady;


    9/ każdy klub ma prawo posiadać swojego przedstawiciela w składzie komisji


        rewizyjnej.


4. W § 82 skreśla się ust.6,7 i 8 oraz w ust.4 skreśla się wyrazy „( z zastrzeże-


niem ust.6)”.


5. W § 92 ust.5 otrzymuje brzmienie: „W posiedzeniach komisji  rewizyjnej  mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos


 w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.”.


6. W § 102 skreśla się wyrazy „oraz innych kolegialnych gremiów Gminy”.


7. W § 105 ust.2 otrzymuje brzmienie: „gdy informacje publiczne  stanowią 

prawem  chronione tajemnice,” oraz dodaje się ust.3 o następującej treści:


„w odniesieniu do spraw indywidualnych, z zakresu administracji publicznej,


 o ile ustawa nie stanowi inaczej.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

UCHWAŁA Nr X/48/03

Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 sierpnia 2003 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Poświętne.


Na podstawie art.3 ust.l, art.18 ust.2 pkt. 1, art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U.Nrl42, poz. 1591 z 2001 roku i z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806/ uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala sie Statut Gminy Poświętne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/81/96 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Poświętne.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


    Przewodniczący


       Rady Gminy


Andrzej Małachowski

 

Załącznik do uchwały Nr X/48/03
                                                  Rady Gminy Poświętne
                                                           z dnia 19 sierpnia 2003 roku
 


STATUT GMINY POŚWIĘTNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Uchwała określa:


1. ustrój Gminy Poświętne,


2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych 


   Gminy oraz  udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady 


   gminy,


3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Poświętne, komisji


    Rady Gminy, Tryb pracy Wójta Gminy Poświętne,


4. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta Gminy


    Poświętne oraz korzystania z nich.


 


§ 2. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:


1.Gminie - należy przez to rozumieć  Gminę Poświętne,


2.Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Poświętne,


3.Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Poświętne,


4.Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady


   Gminy Poświętne,


5.Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poświętne,


6.Uchwale - należy przez to rozumieć Statut Gminy Poświętne,


         


Rozdział II. Gmina

 


§ 3. 1.Gmina Poświętne jest podstawową jednostką lokalnego samorządu


   terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim


   terytorium.


2.Wszystkie osoby, które stale zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy


   o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową,


   realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz


   poprzez swe organy.


3.Gmina posiada osobowość prawną


4.Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz


   innych podmiotów wykonuje we własnym zakresie i na własną


   odpowiedzialność


 


§ 4.  1.Gmina położona jest w Powiecie Opoczyńskim w Województwie


         Łódzkim i obejmuje obszar 141,3 km2.


2.Siedzibą organów gminy jest miejscowość Poświętne


3.W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa


4.Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.


 


§ 5. 1.Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.


2.Cele swe gmina realizuje poprzez wykonywanie zadań określonych ustawami,


   uchwałami Rady Gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej


   oraz zadań przyjętych przez Radę Gminy na zlecenie administracji rządowej


3.Na zadania zlecone ustawami i przyjęte na podstawie porozumień z organami


   administracji rządowej Gmina otrzymuje środki finansowe od administracji


   rządowej w wysokości niezbędnej do wykonania tych zadań


4.W celu wykonania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne


5.Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.


 


§ 6. 1.  Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Poświętne.


 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

 


§ 7. 1. O utworzeniu, połączeniu  i podziale  jednostki pomocniczej Gminy, a


            także zmianie jej granic rozstrzyga  Rada w drodze uchwały z     


            uwzględnieniem  następujących zasad:


   1.1.inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki


         pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje


         lub ma obejmować albo organy Gminy,


   1.2.utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi


         zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną


         uchwałą,


   1.3.projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z


         inicjatorami utworzenia tej jednostki,


   1.4.przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości –


         uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i


         więzi społeczne.


2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1


 


§ 8.  Uchwały, o których mowa w § 7 ust 1 powinny określać w szczególności:


1.obszar,


2.granice,


3.siedzibę władz


4.nazwę jednostki pomocniczej.


 


 


§ 9. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach


     budżetu Gminy.


2.     Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami 


     wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań


     spoczywających na tych jednostkach.


3.  Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający


     wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów 


     klasyfikacji budżetowej,


4.     Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa


     w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z


     załącznika do budżetu Gminy.


5.     Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne 


     rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. 


     Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na


     poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków


     bankowych każdoczesnego przewodniczącego organu wykonawczego danej 


     jednostki pomocniczej.


 


§ 10.  1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje 


               Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi


              Gminy.


2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach 


    określonych w statutach tych jednostek.


 


§ 11.  1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma 


              obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.


2.Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach 


   Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej


3.Przewodniczący może zabierać głos na sesjach i posiedzeniach komisji w


   sprawach dotyczących danej jednostki pomocniczej, nie ma jednak prawa do


   udziału w głosowaniu.


 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

 


§ 12.  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.


2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.


 


§ 13. 1.Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w


            zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.


2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają 


    sprawozdania ze swojej działalności.


 


 


§ 14. Do wewnętrznych organów Rady należą:


1.Przewodniczący,


2.Dwóch Wiceprzewodniczących,


3.Komisja Rewizyjna,


4.Komisje stałe wymienione w załącznik nr 6 do Statutu,


5.Doraźne Komisje powołane do określonych zadań.


 


§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:


1.1.Rewizyjną,


1.2.Budżetowo-Gospodarczą i Rolnictwa,


1.3.Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,


2.Przewodniczących komisji wybiera Rada Gminy


3.Liczbę członków komisji, skład osobowy i zakres działania określa Rada 


   Gminy w odrębnej uchwale


4.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do 


   wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania,


5.Komisja doraźna wybiera przewodniczącego ze swojego grona.


 


§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.


2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej 


    kadencji na pierwszej sesji.


3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:


    3.1.określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,


    3.2.przygotowanie projektu porządku obrad,


    3.3.dokonanie otwarcia sesji,


    3.4.powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych 


          obecnych na sesji.


4. Projekt porządku obrad, powinien obejmować sprawozdanie Wójta


    poprzedniej kadencji o stanie Gminy.


 


§ 17. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy


         Wiceprzewodniczący, w szczególności:


1.zwołuje sesje Rady,


2.przewodniczy obradom,


3.kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,


4.zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,


5.podpisuje uchwały Rady,


6.czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez


   radnych ich mandatu,


7.wykonuje czynności wynikające z przepisów ustawowych


        


§ 18.1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu 


            Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed


 upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące


 stanowisko.


 


§ 19.  Przewodniczący, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.


 


§ 20. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony 


         przez niego Wiceprzewodniczący


 


§ 21. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy,


         zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady


 


Rozdział V. Tryb pracy Rady

 


1.Sesje Rady


 


§ 22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące


             do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w


  innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na


  podstawie ustaw.


 


§ 23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do


             wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,


2.Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.


3.Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w


   zwykłym trybie,


 


2.Przygotowanie sesji


 


§ 24. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.


2. Przygotowanie sesji obejmuje:


   2.1.ustalenie porządku obrad,


   2.2.ustalenie czasu i miejsca obrad,


   2.3.zapewnienie dostarczenia radnym wraz z powiadomieniem o sesji 


         materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych


         punktów porządku obrad.


3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z 


   Wiceprzewodniczących.


4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia


   się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów 


   poleconych lub w inny skuteczny sposób.


5.Zawiadomienie o terminie i miejscu oraz  przedmiocie obrad Rady powinno


   być każdorazowo podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo


   przyjęty.


 


§ 25.  1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta,


              ustala listę osób zaproszonych na sesję.


2.W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt oraz, Sekretarz i 


   Skarbnik Gminy.


3.Do udziału w sesjach Rady są zobowiązani kierownicy gminnych jednostek


   organizacyjnych, podlegających kontroli Rady.


 


3.Przebieg sesji


 


§ 26.  Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i


          organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.


 


§ 27. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej 


             miejsca.


 


§ 28. 1. Sesje Rady Gminy są jawne

2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach 


    przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.


 


§ 29. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.


2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o


    przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na


    kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.


3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w


   szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub


   konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów


   lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe


   obradowanie lub podjęcie uchwał


4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez


   usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w


   protokole.


 


§ 30. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy 


         Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.


 


§ 31. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy 


              swego ustawowego składu.


2. Przewodniczący Rady  nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w


    miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu,


   jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.


 


 


§ 32. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.


2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1


   wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez


   Przewodniczącego


3.Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych


   Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie


   zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego,


   sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym


   charakterze.


 


§ 33. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego


              Rady formuły „Otwieram ... [numer kolejny sesji] sesję Rady Gminy


              Poświętne „.


2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy


    obecności prawomocność obrad.


 


§ 34.  Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny


           wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.


 


§ 35. Porządek obrad obejmuje w szczególności:


1.przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,


2.interpelacje i zapytania radnych,


3.wolne wnioski i informacje.


        


§ 36. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.


2. Interpelacje dotyczą spraw Gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze


3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,


    będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.


4.     Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący po odczytaniu interpolacji niezwłocznie przekazuje ją adresatowi.


5.     Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21  dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.


6.     Odpowiedzi na interpolację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta


7.     W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może 


     zwrócić się do Przewodniczącego Rady z prośbą o spowodowanie 


     niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.


 


§ 37. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także   


           w  celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.


2. Zapytania formułowane są pisemnie i składa się je na ręce Przewodniczącego


    Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady; zapytania pisemne są odczytywane na 


    sesji Rady Gminy


3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela


   odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.


 


§ 38. 1.  Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku,


              otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów,


2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w 


    uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.


3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.


4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.


5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.


 


§ 39. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a 


              zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób    


     uczestniczących w sesji.


2.  Przewodniczący Rady może czynić radnym, podczas ich wystąpień, uwagi 


     dotyczące tematu, formy i czasu wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych   


     przypadkach przywołać  mówcę „do rzeczy”.


3.     Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób  oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.


4.     Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady 


     zaproszonych na sesję i do publiczności.


5.     Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie 


     sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub 


     wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.


 


§ 40. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji


         wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku


        obrad, informując o tym Radę.


 


§ 41. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.


    W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej 


    Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie


    debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania


    poprawek w rozpatrywanym dokumencie.


2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę


    głosowania.


3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,


    Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia


    lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.


 


§ 42.  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję,


               wypowiadając formułę „Zamykam ... [numer sesji] sesję Rady Gminy 


     Poświętne.”


2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.


 


§ 43. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.


2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze


     odrębnej uchwały, podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.


3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.


 


§ 44. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji 


         lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe  


         dla miejsca, w którym sesja się odbywa.


 


§ 45. 1. Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z   


             Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.


2. Przebieg sesji można nagrywać  na taśmę magnetofonową, którą przechowuje


    się do czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji.


 


§ 46.  1. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:


  1.1.numer protokołu, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej  


        rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i 


        nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,


 1.2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,


 1.3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem


        przyczyn nieobecności,


 1.4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,


 1.5. ustalony porządek obrad,


 1.6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, 


        teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto        


        odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,


 1.7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i 


        „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,


 1.8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,


 1.9. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.


 


§ 47.  1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą 


           zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich   


    uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta 


2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, 


    wnioskodawca    może wnieść sprzeciw do Rady.


3. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po


    rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.


 


§ 48. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę 


          zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, 


    usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone 


    na ręce Przewodniczącego Rady.


2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od 


    dnia zakończenia sesji.


3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza 


    także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych


    działań, z dokumentów tych wynikających.


 


 


 


 


4. Uchwały


 


§ 49. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, oraz Wójt, chyba,


          że przepisy prawa stanowią inaczej.


2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:


   2.1.tytuł uchwały,


   2.2.podstawę prawną,


   2.3.postanowienia merytoryczne,


   2.4.w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,


   2.5.określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia 


         sprawozdania po jej wykonaniu


   2.6.ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.


3.Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w 


   którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach       


   finansowych jej realizacji.


4.Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez Radcę


   Prawnego


 


§ 50.  Uchwały Rady powinny być redagowane w sposób zwięzły, syntetyczny,


          przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach


    uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi,


    zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.


 


§ 51.  1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po 


           zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z 


    organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub


    uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.


2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że


    przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.


 


§ 52. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.


2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego lub radnego


    prowadzącego obrady.


 


§ 53. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje


              wraz z protokołami z sesji Rady.


2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do


     wiadomości zależnie od ich treści.


 


5. Procedura głosowania


 


§ 54. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.


 


§ 55. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.


2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza


    oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z


    listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym


    składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.


3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć


    Wiceprzewodniczących lub sekretarza obrad.


4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.


 


§ 56. 1. W Głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart 


         ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala


   sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona


   Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie 


   przewodniczącym


2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób


   głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.


3.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.


4.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje


   protokół, podając wynik głosowania


5.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do


   protokołu sesji


 


§ 57. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie


          precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby


   jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do 


   intencji wnioskodawcy.


2.W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie


    wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad


    pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest


    najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.


3. W przypadku wniosków podobnych, głosuje się je w kolejności zgłoszenia


4. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad


    przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się


    kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie


    zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.


5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio


    zgodę na piśmie.


 


§ 58. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie 


          zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w


    pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku 


    (wniosków) o podjęcie uchwały.


2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów


    projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej


    kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki,


    których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.


3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu


    uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.


4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku


    poprawek stosuje się zasadę określoną w  ust. 2.


5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą


    poprawek do projektu uchwały.


6. Przewodniczący obrad w ostatniej kolejności zarządza głosowanie za


    przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek 


    wniesionych do projektu uchwały.


7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6


    na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie


    zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.


 


§ 59. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi


          kandydatura lub wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż 


    „przeciw”, głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej  


    z grup głosujących „za” czy „przeciw”.


2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości,


    przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą


    od liczby głosów oddanych na pozostałe.


 


§ 60. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi 


   kandydatura lub wniosek, który uzyskał, co najmniej jeden głos więcej od


   sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i 


   wstrzymujących.


2.Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady


   oznacza, że przechodzi kandydatura lub wniosek, który uzyskał liczbę


   całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,


   przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.


3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi


   wówczas, gdy za kandydaturą lub wnioskiem zostało oddanych 50% + l


   ważnie oddanych głosów.


4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących


   zachodzi wówczas, gdy za kandydaturą lub wnioskiem została oddana liczna


   głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.


 


6. Komisje Rady


 


§ 61. 1 . Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań 


          Komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.


2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady


 


§ 62. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym  


          Radzie.


2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie stosownych zmian w planie pracy.


 


§ 63. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.


2.Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych


   gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to 


   uzasadnione przedmiotem ich działalności.


3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.


4.Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący


   Rady, koordynujący prace Komisji, mogą zwołać posiedzenie Komisji i


   nakazać złożenie przez Komisję sprawozdania Radzie.


 


§ 64. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca


          Przewodniczącego Komisji.


2. Zastępca Przewodniczącego wybierany jest przez członków komisji jeżeli


    zachodzi taka potrzeba


 


§ 65. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.


2. Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o


    posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.


 


§ 66. 1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają 


          na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.


2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów


    powołanych przez Radę.


 


§ 67. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą


          większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji.


 


7. Radni


 


§ 68. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji


         podpisem na liście obecności.


2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia Komisji winien


    usprawiedliwić swoją nieobecność, składając pisemne wyjaśnienia na ręce


    Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.


 


§ 69. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o


          rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną   


    do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.


2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie


    Przewodniczącemu Rady.


3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna


    umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.


 


8. Wspólne sesje z radnymi z innych jednostek samorządu terytorialnego


 


§ 70. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi innych jednostek


         samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i


    rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.


2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek


    samorządu terytorialnego.


3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub


    upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu


    terytorialnego.


 


§ 71. 1. Koszty  wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki


         samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji


    postanowią inaczej.


2. Przebieg wspólnych sesji obrad może być uregulowany wspólnym


    regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


 


 


 


 


 


 


ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 


1. Organizacja Komisji Rewizyjnej


 


§ 72. 1.  Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, oraz pozostałych


          członków w liczbie 4.


2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy


 


§ 73. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej


         i prowadzi jej obrady.


 


§ 74. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej


         działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich


     stronniczość lub interesowność.


2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie


    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada


4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od


    decyzji, o wyłączeniu do Rady, w terminie 7 dni od dnia powzięcia


    wiadomości o treści tej decyzji.


 


2. Zasady kontroli


 


§ 75. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta,  gminnych jednostek


          organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:


1.legalności,


2.gospodarności,


3.rzetelności,


4.celowości,


   oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym


2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową


   kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.


 


§ 76. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady, w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.


 


§ 77. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:


1.kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub


   obszerny zespół działań tego podmiotu,


2.problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu


   działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego


   działalności,


3.sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej


   kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.


 


§ 78. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie


         ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.


2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli


    kompleksowej nie objętej planem, o którym mowa w ust. 1.


 


§ 79. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze, a


         kontrola problemowa i sprawdzająca - nie dłużej niż 1dzień roboczy.


 


§ 80. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich


         zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów,


    mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).


2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie


    kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych


3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu


    kontroli.


4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie


5. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym


    przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli


    kompleksowych, kontroli problemowych oraz sprawdzających.


 


§ 81. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający


         bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności


   kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie


2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku


   postępowania kontrolnego.


3.Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki


   oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i


   oświadczenia kontrolowanych.


 


3. Tryb kontroli


 


§ 82. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej


          zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.


2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu


    kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.


3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co


    najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.


4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego


   upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,


   określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę)


   wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.


5.Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych


   okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których


   mowa w ust. 4 oraz dokumenty tożsamości.


6.W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej


   może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji


   Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie


   cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek


   Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia


   przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż


   niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla


   zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat


   materialnych w mieniu komunalnym.


7.W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6,


   kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie


-         do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich


kontynuowanie.


8.W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia


   zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę,


   sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt


   Komisji Rewizyjnej.


 


§ 83. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia


         popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie pisemnie zawiadamia


   o tym organy ścigania, informując o tym przewodniczącego Komisji 


    Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady, wskazując dowody uzasadniające


    zawiadomienie.


2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym


    Przewodniczącego Rady.


 


§ 84. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić


          warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.


2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności


    przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do


    przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i


    pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.


3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o


    których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na


    ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.


4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany    


    jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż


   określone w ust. 3.


 


§ 85. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach i


         godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.


 


4. Protokoły kontroli


 


§ 86. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni


         od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący w


   szczególności:


1.1.nazwę i adres kontrolowanego podmiotu.


1.2.imię i nazwisko kontrolujących,


1.3.daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,


1.4.określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,


1.5.imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,


1.6.przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli


   wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego


   podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w


   protokole,


1.7.datę i miejsce podpisania protokołu,


1.8.podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę 


      o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.


2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do


    sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.


 


§ 87. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika 


          kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3


    dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.


2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego


    Komisji Rewizyjnej.


 


§ 88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce


          Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.


2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty


    przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu


    pokontrolnego do podpisania.


 


§ 89. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w


          terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.


 


 


 


5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej


 


§ 90. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.


2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej:


   1.terminy odbywania posiedzeń,


   2.terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.


   3.Rada może zatwierdzić jedynie cześć planu pracy Komisji Rewizyjnej;


      przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po


      zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.


 


§ 91. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - roczne sprawozdanie ze swojej


           działalności.


2. Sprawozdanie powinno zawierać:


 1.liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,


 2.wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,


 3.wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,


 4.wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z


    najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,


 5.ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie


    absolutorium.


 


 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej


 


§ 92. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej


            Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w


   miarę potrzeb.


2.Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte


   zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.


3.Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej


   inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny, umotywowany


   wniosek:


1.Przewodniczącego Rady,


2.nie mniej niż 5 radnych,


3.nie mniej niż 2 członków Komisji.


         4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zapraszać na posiedzenia:


                - radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej


                - osoby zaangażowane na wniosek członków Komisji Rewizyjnej w


                   charakterze biegłych lub ekspertów.


5.W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej   


    członkowie oraz zaproszone osoby.


6.Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który


   winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji


   uczestniczących w posiedzeniu.


§ 93. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co


           najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.


 


§ 94. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób


            posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej        


    działania.


2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga


    zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków


    komunalnych, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu


    Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem


   komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.


§ 95. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu


            stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje,


     współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami w


    zakresie ich właściwości rzeczowej.


2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji


     i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu


     wspólnych kontroli.


3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących


    innych Komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych


    mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.


4. Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez


    Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.


5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych


    Komisji, w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności


    działania oraz unikania zbędnych kontroli.


§ 96. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy z wnioskami o


           przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową,  


   Najwyższa Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


ROZDZIAŁ VII. TRYB PRACY WÓJTA

 

§ 97. Wójt wykonuje:


1.uchwały Rady


2.jemu przypisane zadania i kompetencje,


3.zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów


   obowiązującego prawa – należy do niego,


4.inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem


§ 98. Wójt uczestniczy w sesjach Rady


§ 99. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenia


§ 100. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji


   określonych w § 97 - § 99  w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta


ROZDZIAŁ VIII. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

 

§ 101. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach


§ 102. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów


          Gminy podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z


   obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.


§ 103. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji udostępnia inspektor ds.


           Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach  przyjmowania


    interesantów.


2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w


    sekretariacie Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.


3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w


    wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie


   dostępnych zbiorach danych


§ 104.  Realizacja uprawnień określonych może się odbywać wyłącznie w


            Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.


 § 105. Uprawnienia określone w § 102 nie znajdują zastosowania:


1.w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności


2.gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice w


   odniesieniu do spraw indywidualnych, z zakresu administracji publicznej, o ile


   ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania


   administracyjnego


ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 106. Zmian w Statucie dokonuje się w drodze uchwały Rady Gminy.

UCHWAŁA NR XXIV/165/2001


RADY GMINY POŚWIĘTNE


z dnia 24 sierpnia 2001 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Poświętne.


 


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy uchwala się, co następuje:


§ 1. Rozdział II regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne przyjęto uchwałą Nr III/19/94 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.


§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK


W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W UCHWALE NR III/19/94


Rozdział II


Struktura stanowisk


1. W Urzędzie Gminy Poświętne tworzy się następujące jednoosobowe stanowiska pracy:


  1)  do spraw organizacyjno-kadrowych,


  2)  do spraw księgowości budżetowej,


  3)  do spraw księgowości podatkowej,


  4)  do spraw wymiaru podatków i opłat,


  5)  do spraw finansów i działalności gospodarczej,


  6)  do spraw budownictwa,


  7)  do spraw inwestycji i drogownictwa,


  8)  do spraw gospodarki ziemią,


  9)  do spraw obywatelskich i USC,


10)  do spraw administracyjno-obronnych,


11)  do spraw rolnictwa i ochrony środowiska,


12)     sprzątaczka,


13)  kierowcy samochodów bojowych OSP na 1/2 etatu.


2. Wymienione stanowiska pracy realizują zadania Rady Gminy, jej organów i wójta:


  1.  Zadania wspólne wszystkich stanowisk pracy:


1)         posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych oraz systematyczna ich aktualizacja. Znajomość orzecznictwa,


2)         Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,


3)         Opracowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządu z zakresu powierzonych zadań, opracowywanie propozycji do projektów planów i programów. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań,


4)         Sygnalizowanie Wójtowi lub Zarządowi Gminy stwierdzonych nieprawidłowości,


5)         Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,


6)         Rozpatrywanie skarg i wniosków w/g właściwości,


7)         Obsługa techniczna zebrań wiejskich w/g potrzeb.


3. Do zakresu działania stanowisk pracy należy w szczególności:


  1.     Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,


1)         sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,


2)         prowadzenie kancelarii urzędu:


a)     wysyłanie, przyjmowanie i rozdział korespondencji,


b)     prowadzenie ewidencji pieczęci, zakup i likwidacja zgodnie z potrzebami,


c)     przyjmowanie pism sądowych i innych w przypadku niemożliwości ich doręczenia,


d)     prowadzenie niezbędnych rejestrów i wykazów,


e)     współdziałanie ze wszystkimi sołectwami i instytucjami na terenie gminy,


3)         prowadzenie dokumentacji w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i listów,


4)         prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy,


5)         sporządzanie projektów zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek podporządkowanych Radzie Gminy,


6)         prowadzenie dokumentacji narad i spotkań organizowanych przez Wójta,


7)         podejmowanie innych zagadnień wynikających z organizacji Urzędu,


8)         sporządzanie wniosków rozliczeniowych do Powiatowego Urzędu Pracy,


9)         kompletowanie wniosków do ZUS w celu przyznania rent, emerytur oraz naliczania kapitału początkowego.


10)         Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego.


  2.  Do spraw księgowości budżetowej:


1)         nanoszenie dochodów i wydatków na karty analityczne,


2)         księgowanie w organie,


3)         księgowanie w jednostce,


4)         uzgadnianie dochodów z księgowością podatkową,


5)         przygotowywanie rachunków do wypłaty,


6)         wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika Gminy.


  3.  Do spraw księgowości podatkowej:


1)         przypis należnych podatków i opłat,


2)         rozliczanie inkasentów,


3)         nadzór nad terminowością dokonywanych wpłat należności przez inkasentów,


4)         księgowanie wpływów pieniężnych,


5)         wystawianie upomnień i egzekucja należności,


6)         wykonywanie innych czynności biurowych w zależności od potrzeb.


  4.  Do spraw podatków i opłat:


1)         sporządzanie wymiaru podatków i opłat,


2)         prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności zobowiązań pieniężnych,


3)         przyjmowanie i załatwianie podań w sprawach umorzeń podatków i opłat,


4)         wydawanie zaświadczeń,


5)         prowadzenie zadań z zakresu obowiązku opłat skarbowych,


6)         prowadzenie obsługi kasowej i dokumentacji kasy.


  5.  Do spraw finansów i działalności gospodarczej:


1)         sporządzanie list płac,


2)         dokonywanie rozliczeń:


a)  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,


b)  z Urzędem Skarbowym,


c)  z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń,


3)         prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych pracowników Urzędu Gminy oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym,


4)         prowadzenie czynności związanych z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku VAT,


5)         ewidencjonowanie działalności gospodarczej,


6)         wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach ustaleń Rady Gminy.


  6.  Do spraw budownictwa:


1)         współudział w przygotowaniu programu rozwoju gminy,


2)         wykonanie czynności przygotowawczych do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,


3)         sporządzenie stadium,


4)         przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożenie do wglądu, przyjęcie protestów i przedstawienie do zatwierdzenia,


5)         przygotowanie zmian w planach,


6)         wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,


7)         prowadzenie negocjacji w sprawie warunków realizacji zadań rządowych,


8)         prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków stanowiących mienie komunalne. Prowadzenie okresowych badań i kontroli stanu technicznego tych budynków, remontów i przebudowy,


9)         wydawanie pozwoleń na budowę, a w przypadkach nie wymagających pozwolenia przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu budowy,


10)         nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzeniu projektów,


11)         prowadzenie rejestru decyzji dotyczących pozwoleń na budowę,


12)         orzekanie o wygaśnięciu pozwoleń na budowę,


13)         przenoszenie pozwolenia na budowę na innego właściciela,


14)         przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót,


15)         wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót,


16)         przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,


17)         zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,


18)         przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,


19)         udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,


20)         nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,


21)         przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,


22)         nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie a po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,


23)         wydawanie pozwoleń na użytkowanie,


24)         realizacja zadań w zakresie komunalizacji mienia gminnego,


25)         wydawanie opinii urbanistycznych w sprawach podziału działek,


26)         wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przy obrocie ziemią,


27)         dokonywanie analiz popytu na działki budowlane,


28)         przedkładanie Zarządowi Gminy wysokości kosztów związanych z prowadzeniem postępowania,


29)         sporządzanie koncepcji planu realizacyjnego,


30)         współudział w sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej i prawnej dotychczasowego stanu nieruchomości,


31)         określanie wartości nieruchomości w stanie dotychczasowym,


32)         ogłaszanie o podjęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości na działki i przedstawienia założeń Radzie Gminy,


33)         przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie w księgach wieczystych wpisu o wszczęcie postępowania zmierzającego do podziału,


34)         przygotowanie przetargu,


35)         współpraca w zakresie dokonania zmian w ewidencji gruntów,


36)         uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,


37)         udzielanie porad w sprawach budowlanych.


  7.  Do spraw inwestycji i drogownictwa:


1)         realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych:


a)     opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami,


b)     ogłaszanie przetargu,


c)     prowadzenie dokumentacji komisji przetargowych,


d)     ogłoszenie wyników przetargu (biuletyn, tablica ogłoszeń),


e)     zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu,


f)     rozpatrywanie protestów i odwołań (przygotowanie dokumentacji),


g)     przygotowanie projektów umów,


2)    z ustawy o najmie lokali mieszkalnych:


a)     przygotowanie umów i aneksów do umów o najem mieszkań i obiektów stanowiących mienie komunalne,


b)     realizacja obowiązków wynajmującego,


c)     realizacja sprawozdawczości z zakresu gospodarki komunalnej,


3)    z ustawy prawo geologiczne i górnicze,


-     nakładanie obowiązku prowadzenia rejestru złóż i kopalin i wydawanie zezwoleń na wydobycie w oparciu o dokumentację,


4)    w zakresie realizacji inwestycji:


a)     planowanie inwestycji,


b)     przygotowanie dokumentacji budowlanej łącznie z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, zgód na przejście przez teren osób trzecich,


c)     prowadzenie przetargów,


d)     zawieranie umów, umów o partycypacji w kosztach (przygotowanie dokumentów),


e)     czuwanie nad realizacją,


f)     pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych,


g)     dokonywanie odbioru robót,


h)     rozliczanie inwestycji i przekazywanie do użytkowania,


i)     opracowanie informacji i sprawozdawczości z inwestycji,


5)         udzielanie poradnictwa i obsługa interesantów,


6)         wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,


7)         wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii i dróg gminnych i lokalnych,


8)         planowanie i finansowanie budowy, modernizacja utrzymania i ochrony dróg gminnych i lokalnych oraz zarządzania tych dróg,


9)         orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do poprzedniego w razie jego naruszenia,


10)         wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów związanych z gospodarką drogową,


11)         wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej,


12)         wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich,


13)         zaliczenie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej i gminnej pozostałego do zbudowania obwodnicy do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od jego komunikacyjnego przeznaczenia,


14)         obsługa ksero.


  8.  Do spraw gospodarki ziemią:


1)         zatwierdzenie statutu spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz jego zmian,


2)         zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzenie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień,


3)         tworzenie spółek przymusowych, nadawanie im statutu oraz wyznaczenie organów spółki oraz wynagrodzenie dla osób nie będących członkami spółki, wyznaczonych do organu spółki,


4)         wyrażenie zgody na zbycie, zmianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz zasięganie pożyczek pieniężnych przez spółkę,


5)         zatwierdzanie aktu zbycia udział we wspólnocie,


6)         ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,


7)         prowadzenie ewidencji gruntów mienia gminnego,


8)         ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,


9)         wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, przedstawienie wniosku, o którym mowa w punkcie w kilku wariantach,


10)         wykładanie na okres 30 dni projektu planu gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych, istniejących wokół zakładów przemysłowych,


11)         zawiadomienie właścicieli gruntów o wyłożeniu planu,


12)         sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym,


13)         przekazywanie odpłatnie w zarząd gruntów gminnych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,


14)         przejmowanie od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów,


15)         użyczanie na krótki czas gruntów osobom fizycznym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,


16)         sprzedawanie lub oddawanie w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze przetargu,


17)         dokonywanie podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,


18)         dokonywanie podziału nieruchomości poza planem zagospodarowania przestrzennego,


19)         przejmowanie na własność za odszkodowaniem ulic powstałych w wyniku podziału,


20)         tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,


21)         ustalanie granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zainteresowanych osób,


22)  w zamian za scalanie, przekazywanie właścicielom lub wieczystym użytkownikom odpowiedniej ilości działek budowlanych lub dokonanie rozliczenia w gotówce,


23)         dokonywanie zmian w księdze wieczystej,


24)         podawanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu,


25)         podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,


26)         zarządzenie o odebraniu gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste,


27)         przekazywanie w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie mogą przedstawić dokumentu o przekazaniu gruntów w dacie 1 sierpnia 1988 r.


28)         powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości w celu obliczenia opłat adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia inne niż wodociągi i kanalizacja,


29)         zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości,


30)         umieszczenie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,


31)         oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi,


32)         przekazywanie nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal i pomieszczenia gospodarcze o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków, jeżeli osobie przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,


33)         wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, a po dokonaniu rozgraniczenia, o jego umorzeniu,


34)         sprzedaż i wydzierżawienie gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z zawartą umową,


35)         przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i wydawanie decyzji w tych sprawach,


36)         realizacja zadań na rzecz upowszechniania kultury,


37)         zgłaszanie wniosków do budżetu na finansowanie kultury,


38)         organizacja działań na rzecz ochrony dóbr kultury,


39)         obsługa ksero,


  9.  Do spraw obywatelskich i USC:


1)         realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego,


2)         wykonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,


3)         przyjmowanie oświadczeń o:


a)     wstąpieniu w związek małżeński,


b)     braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,


c)     stwierdzenie legitymacji procesowej do wstąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,


d)     wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,


e)     wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,


f)     powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,


g)     uznaniu dziecka,


h)     uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,


i)     nadaniu dziecku nazwiska męża matki,


j)     wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,


4)         ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenie alimentacyjne i przysposobienie,


5)         przyjmowanie pism sądowych,


6)         powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcia postępowania z urzędu,


7)         wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,


8)         prowadzenie ewidencji ludności,


9)         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,


10)         wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.


10.  Do spraw administracyjno obronnych:


1)         wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju w imieniu Wójta Gminy,


2)         kierowanie i koordynowanie zadań obrony cywilnej, tworzenie formacji oc, koordynowanie przygotowań do samoobrony,


3)         administrowanie rezerwami osobowymi,


4)         realizacja zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,


5)         przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,


6)         współpraca z komisją poborową i lekarską,


7)         wydawanie zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony,


8)         organizowanie powołania do ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,


9)         wydawanie decyzji uznających poborowego za jedynego żywiciela,


10)         wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,


11)         współpraca z OSP i organizacja działania na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa,


12)         koordynacja sieci komputerowej,


13)         bezpośredni nadzór na przekazywaniem danych do ZUS pocztą elektroniczną,


14)         koordynowanie zadań na rzecz ograniczenia zjawisk patologii społecznej,


15)         nadzór nad pracą kierowców wozów bojowych OSP, rozliczanie paliwa i czasu pracy,


16)         sporządzanie wniosków o ubezpieczenie pojazdów OSP,


17)         koordynacja zadań na rzecz ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,


18)         opieka nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej,


19)  zakup i rozdział materiałów biurowych.


11.  Do spraw rolnictwa i ochrony środowiska:


1)         współdziałanie ze spółkami wodnymi,


2)         współdziałanie ze służba weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,


3)         prowadzenie spraw BHP,


4)         współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, interwencyjnych,


5)         nadzór nad obiektami kultury fizycznej, prowadzenie remontów i współdziałanie z klubami sportowymi i instytucjami kultury fizycznej,


6)         zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,


7)         nakazywanie użytkownikowi maszyn i urządzeń technicznych wykonanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,


8)         wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,


9)         nadzór nad funkcjonowaniem światła ulicznego na terenie gminy,


10)         prowadzenie archiwum Urzędu Gminy.


12.     Sprzątaczka:


1)         otwieranie i zamykanie budynków Urzędu,


2)         dbałość o estetyczny wygląd biura i placu Urzędu Gminy,


3)         dostarczanie korespondencji do urzędu pocztowego,


4)    zakup niezbędnych środków czystości,


5)         uruchamianie systemu alarmowego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.


13.  Kierowca samochodu bojowego PSP Poświętne:


1)         dbałość o powierzone mienie,


2)         codzienne dokonywanie przeglądu (OC),


3)         prowadzenie kart przebiegu pojazdu,


4)         prowadzenie książki pojazdu,


5)         systematyczne rozliczanie się z pobranego paliwa,


6)         utrzymywanie łączności z PKSP w Opocznie.


14.  Kierowca samochodu bojowego OSP Brudzewice:


1)         dbałość o powierzone mienie,


2)         codzienne dokonywanie przeglądu,


3)         prowadzenie kart przebiegu pojazdu,


4)         prowadzenie książki pojazdu,


5)         systematyczne rozliczanie się z pobranego paliwa,


6)         utrzymywanie sprawności sprzętu łączności w Opocznie.

U C H W A Ł A Nr. III/19/94
Rady Gminy Poświętne


z dnia 22 października 1994 r.


 
w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne.

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym    /Dz.U. Nr 16 poz.95 z póź. zm./ na wniosek Zarządu Gminy uchwala się co następuje:


§1.


Przyjmuje się regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY


Rady Gminy.


Marian Pisarski

 


Załącznik do Uchwały Nr III/19/94


Rady Gminy w Poświętnem.


 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W POŚWIĘTNEM

 

Rozdział I. 


POSTANOWIENIA OGÓLNE. 


§ 1. Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Zarząd Gminy w Poświętnem jako organ wykonawczy realizuje swoje zadania.


§ 2. Siedzibą Urzędu Gminy jest Poświętne.


§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


- radzie lub zarządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy Poświętne oraz Zarząd Gminy Poświętne.


- wójcie, skarbniku, sekretarzu należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poświętne, Skarbnika Gminy Poświętne, Sekretarza Gminy Poświętne,


- urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Poświętne.


§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:


1. Strukturę Organizacyjną Urzędu


2. Zasady podziału zadań i kompetencji


3. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu


4. Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw


5. Zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie


6. Tryb organizacji pracy Urzędu


§ 5. Urząd realizuje zadania:


1. Własne wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz


z innych ustaw.


2. Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo.


3. Z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień zawartych za zgodą Rady Gminy z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Opocznie.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 


§ 1.  Pracą Urzędu kieruje wójt.


Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz z innych przepisów określających status Wójta.


Kompetencje Wójta:


1. Jest przewodniczącym Zarządu Gminy.


2. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy.


3. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy.


4. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.


5. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji.


6. Udziela upoważnień pracownikom do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.


7. Podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, przedstawiając sposób załatwienia spraw do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.


8. Jest szefem obrony cywilnej Gminy.


9. Mianuje pracowników samorządowych w/g obowiązujących przepisów.


10. Sprawuje nadzór nad działalnością sołectw poprzez wgląd w dokumenty i analizę wykorzystania obiektów przekazanych sołectwom w użytkowanie.


11. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością skarbnika  i sekretarza Gminy.


§ 2. Sekretarz Gminy w szczególności:


1. Realizuje zadania wynikające z upoważnienia udzielonego przez Wójta oraz sprawuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy.


2. Współpracuje z Radą, Gminy i jej organami.


3. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy, Zarządu i Komisji.


4. Współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Zarządu lub radnego na zebraniu wiejskim.


5. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom.


6. Współpracuje z sąsiednimi gminami.


7. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy.


8. Wykonuje inne -czynności powierzone na podstawie ar.t.33 ust.4


ustawy - samorządowej.


§ 3. Skarbnik Gminy w szczególności:


1. Przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.


2. Przygotowuje projekt budżetu. .


3. Realizuje budżet gminy.


4. Dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje zarząd o jego realizacji.


5. Dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych.


6. Informuje rade gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.


?. Realizuje ustawy o dochodach i finansach gminy, o podatkach i opłacie skarbowej.


8. Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami..


§ 4. Obsługę prawną urzędu wykonuje radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o prace w wymiarze 1/2 etatu.


Radca prawny podlega służbowo wyłącznie wójtowi.


Radca prawny w szczególności:


1. Czuwa nad przestrzeganiem prawa we wszystkich działaniach Urzędu.


2. Udziela informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym..


3. Uczestniczy w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.


4. Wydaje opinie pisemne w sprawach:


a/ projektów uchwał rady gminy, zarządu oraz zarządzeń wójta.


b/ umów.


c/ rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia.


d/ odmowy uznania zgłoszonych roszczeń


e/ związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi.


f/ zawarcia ugody w sprawach majątkowych.


g/ umorzenia wierzytelności.


5. Zawiadamia organy powołane do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.


6. Wydaje opinie prawne.


7. Reprezentuje urząd przez organami orzekającymi.


Rozdział II.


STRUKTURA STANOWISK


§ 1. W Urzędzie Gminy Poświętne tworzy się następujące jednoosobowe


stanowiska pracy:


1/ do spraw organizacyjno-kadrowych


2/ do spraw księgowości podatkowej


3/ do spraw wymiaru i opłat


4/ do spraw księgowości budżetowej


5/ obsługi kasy i działalności gospodarczej


6/ do spraw administracyjno-gospodarczych


7/ do spraw obronnych i p.poý.


8/ budownictwa


9/ komunikacji, budownictwa drogowego i ochrony środowiska


10/ gospodarki ziemią


11/ obsługi sieci komputerowej , spraw społecznych i rolnictwa


12/ USC i dowodów osobistych


13/ spraw obywatelskich i wojskowych


14/ koordynator prac publicznych


15/ kierowcy transportu


16/ woźny


17/ pracownik gospodarczy.


§ 2. Biblioteka Gminna wraz z Filią w Dębie stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną podporządkowaną Radzie Gminy i posiada własny statut.


§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Punktem Opieki nad Chorym w Domu stanowi samodzielną jednostkę organizacyjny podporządkowaną Radzie Gminy i posiada własny statut.


§ 4. Zadania własne gminy wynikające z art.14 ust.3 ustawy o systemie oświaty /Dz.U. Nr 95 poz.425 z 1991 r./ realizuje się na podstawie porozumień z dyrektorami szkól.


§ 5. W regulaminie ujęto również zadania zlecone z mocy ustawy oraz  przyjęte do realizacji za zgodą Rady Gminy na mocy porozumień.


§ 6. Wymienione stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji rady, jej organów i wójta, a mianowicie:


1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno -gospodarczego.


2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.


3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy.


4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji ogólnej


5. Rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości.


6. Opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwoju w zakresie swojego działania.


7. Przygotowywanie ocen i analiz informacji i sprawozdań


§ 7. Do podstawowego zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy


należy w szczególności:


1. Stanowiska pracy d/s organizacyjno-kadrowych:


1/ Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.


2/ Opracowywanie projektów statutów i regulaminów gminy.


3/ Prowadzenie kancelarii Urzędu.


4/ Prowadzenie spraw osobowych organów gminy, Urzędu Gminy oraz


kierowników jednostek organizacyjnych gminy.


5/ Sporządzanie projektów zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.


6/ prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem Samorządowym.


7/ Prowadzenie dokumentacji w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i listów.


8/ Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i informowanie odpowiednich stanowisk pracy.


9/ Załatwianie spraw pieczęci Urzędu i pracowników, prowadzenie ewidencji w tym zakresie.


10/ Inne sprawy z zakresu organizacji Urzędu.


2. Do spraw księgowości podatkowej:


1/ Przypis należnych podatków i opłat.


2/ Rozliczenie inkasentów


3/ Księgowanie wpłat i analiz wpływów


4/ Wystawianie upomnień i egzekucja należności.


3. Do spraw wymiaru i opłat:


1/Sporządzanie wymiaru podatków i opłat


2/ Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności i zobowiązań pieniężnych


3/ Wydawanie zaświadczeń


4/ Przyjmowanie i załatwianie wniosków w sprawach umorzeń podatków i opłat.


4. Do spraw księgowości budżetowej:


1/ Prowadzenie dokumentacji w sprawie księgowości budżetowej


2/ Prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych pracowniczych.


5. Obsługi kasy i działalności gospodarczej:


1/ Prowadzenie dokumentacji kasowej


2/ Obsługa kasowa gminy i jednostek podporządkowanych


3/ Prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.


4/ Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy.


6. Stanowisko pracy d/s administracyjno-gospodarczych:


- prowadzenie rejestru potrzeb w zakresie zaopatrzenia materiałów  biurowych


- zakup materiałów biurowych i ich rozdział


- sporządzanie zeznań świadków


- wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym


- inne sprawy z zakresu obsługi Urzędu.


7. Do spraw obronnych i p.poż.


1. Wykonuje zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju (art.17 ust.4pkt.3)


2. Kieruje oraz koordynuje przygotowanie i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej.


3. Administruje rezerwami osobowymi


4. Przeprowadza czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziała z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi


5. Tworzy formacje obrony cywilnej


6. Zapewnia prawidłowe warunki p.poż.


7. Współdziała z OSP i organizuje działania na rzecz rozwoju ochotniczego strażactwa


8. Koordynuje pracę kierowcy Urzędu Gminy


9. Koordynuje działania na rzecz zaopatrzenia wsi w wodę


8. Do spraw budownictwa:


1) Sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów oraz ich uzgodnienie


2) Dokonywanie okresowej oceny. zmian w gospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu.


3) Udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji


o charakterze lokalnym


4) Uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska z właściwymi organami


5) Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i prowadzenie rejestru wydanych decyzji


6) zawieranie umów określających wzajemne zobowiązania i oświadczenia inwestora oraz organu uprawnionego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, związane z realizacją inwestycji i przyszłym funkcjonowaniem budowanego obiektu


7) Udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonywania inwestycji


8) Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego


9) Wydawanie pozwoleń na budowę


10) Przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora


11) Orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę


12) Wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych


13) Przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu budowlanego do użytku


14) Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, co do którego wydano nakaz dokonania zmian i przeróbek


15) Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, ochrony środowiska lub innymi względami interesu społecznego


16) Udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego


17) Sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w zakresie użytkowania obiektów budowlanych


18) Koordynowanie realizacji inwestycji na terenie gminy.


9.Do spraw komunikacji, budownictwa drogowego i ochrony środowiska:


1/ Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych


2/ Dopuszczanie do ruchu na drogach motorowerów, wydawanie tabliczek motorowerowych wraz z właściwymi dokumentami


3/ Przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów, dokonywanie istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu bądź zmianie adresu


4/ Wycofywanie z ruchu pojazdów


5/ Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów


6/ Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego


7/ Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdów (praw jazdy, kart rowerowych, motorowych i woźnicy)


8/ Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania, zagubieniu i wydawanie wtórników


9/ Wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej w przypadku zastrzeżenia co do stanu zdrowia


10/ Wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia kwalifikacji


11/ Zatrzymywanie, cofanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi


12/ Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich


13/ Wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg


gminnych i lokalnych


14/ Zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych


15/ Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania


i ochrony dróg gminnych i lokalnych oraz zarządzanie tych dróg


16/ Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalne, do poprzedniego stanu w razie jego naruszenia


17/ Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów związanych z gospodarką drogową


18/ Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej


19/ wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg wojewódzkich


20/ Zaliczanie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej i gminnej pozostałego po zbudowaniu obwodnicy do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od jego komunikacyjnego znaczenia


21/ wnioskowanie ustanowienia na terenie gminy stref ochronnych


22/ Współdziałanie z poza gminnymi instytucjami mającymi na celu ochronę środowiska


23/ Występowanie w sprawach naruszeń przepisów z tym związanych.


10. Do spraw gospodarki ziemią:


1/ Prowadzenie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami w tym rolnymi i leśnymi


2/ Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane oraz ich uzbrojenie


3/ Wnioskowanie ustalenia cen za grunty, budynki i urządzenia w porozumieniu z finansami


4/ Oznaczenie nieruchomości i prowadzenie ich rejestru


5/ Rekultywacja gruntów zdewastowanych.


11. Do spraw obsługi sieci komputerowej, rolnictwa i spraw społecznych:


1) Obsługa sieci komputerowej i urządzeń poligraficznych


2) Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa


3) Nadzór i współdziałanie ze spółkami wodnymi


4) Współdziałanie ze służbą weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych


5) Koordynacja zadań upowszechniania kultury


6) Współdziałanie w planowaniu budżetu na cele kultury


7) Opieka nad obiektami kultury fizycznej, współdziałanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i pozyskiwanie środków na te cele


8) Opieka nad pomnikami pamięci


12. Urząd Stanu Cywilnego:


1/ Realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego


2/ Wydaje dokumenty stwierdzające tożsamość i prowadzi dokumentacje w tym zakresie.


13. Do spraw obywatelskich i wojskowych:


1. Prowadzenie ewidencji ludności


2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania


3. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej


4. Czynności związane z wykorzystaniem powszechnego obowiązku  obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi


5. Udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu


6. Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby pełniące zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośrednią opieki nad członkiem rodziny, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz uznaniu za jedynych żywicieli rodzin


7. Współdziałanie w zakresie przyznawania i wypacania zasiłków członkom rodzin żołnierzy oraz osób pełniących zastępczo obowiązek służby wojskowej uznanych za jedynych żywicieli rodzin


8. Udzielanie pomocy i informacji organom emerytalnym


9. Zapewnienie prawidłowych warunków BHP.


14. Koordynator prac publicznych:


- Współdziałanie i opracowywanie harmonogramów prac w zakresie


robót publicznych i bezpośredni nadzór nad ich realizacją


- Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.


16. Kierowca transportu:


- kieruje samochodem bojowym i autokarem


- przeprowadza obsługę techniczną wymienionych pojazdów


- prowadzi niezbędną dokumentację kierowcy


- dba o sprzęt przeciwpożarowy.


17. Woźny:


- Dba o porządek i estetykę pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół urzędu.


18. Pracownik gospodarczy:


- konserwacja dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy


- konserwacja ulic i chodników administrowanych przez Urząd


- dbałość o stan znaków drogowych


utrzymywanie czystości przystanków PKS oraz placów i skwerów Urzędu Gminy


- załatwianie spraw gospodarczych Urzędu.


Rozdział III.


REGULACJE WEWNĘTRZNE


I. Czas pracy.


§ 1. 1. Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8


godzin na dobę.


2. Ustala się godziny pracy Urzędu w tygodniu, w którym sobota


jest wolna od pracy w godz. 8°°-16°°.


3. W tygodniu kiedy sobota jest pracująca (pierwsza sobota miesiąca


Urząd czynny jest w godz.8°°-15°° a w sobotę 8°°-13°


§ 2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Urzędu jednorazowe


zmiany godzin pracy z zachowaniem zasady określonej w § 1 pkt.1 można dokonać za zgodą Zarządu Gminy.


§ 3. Jeżeli wymaga tego potrzeby Urzędu pracownik może wykonywać prace poza normalnymi godzinami pracy na polecenie przełożonego.


§ 4. 1. Każdy pracownik. po przyjściu do pracy zobowiązany jest podpisać listę obecności.


2. Jako formy kontroli wykorzystywania czasu pracy stosuje się:


a) listę obecności


b) ewidencję wyjazdów w godzinach służbowych


c) ewidencję wyjazdów


d) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy.


3. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjazdów w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.


4. Listy obecności i pozostałe zbiory ewidencyjne prowadzi stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych. Pracownik korzystający ze zwolnienia w godzinach pracy


zobowiązani jest do odpracowania tego czasu.


§ 5. 0 udzieleniu urlopu, zwolnienia od pracy, usprawiedliwieniu nieobecności lub spóźnienia decyduje kierownik Urzędu.


II. Obsługa interesantów.


§ 1. Pracownicy przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania z wyjątkiem kasy, która czynna jest w godz.8-13


§ 2. wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek przez cały czas urzędowania.


§ 3. Radni przyjmowani są w pierwszej kolejności.


§ 4. Obsługa interesantów powinna być rzeczowa i sprawna z zachowaniem


zasad uprzejmości.


§ 5. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowych dokumentów lub wniesienia opłaty skarbowej, czynności te wykonuje pracownik.


Pracownik odpowiedzialny jest również za potwierdzenie otrzymania dokumentu.


III. Obowiązki pracownika.


§ 1. Pracownik jest zobowiązany:


1) wykonywa zadania urzędu sprawnie, sumiennie i bezstronnie,


2) informować zainteresowanych o stanie sprawy z wyjątkiem udzielania informacji osobom postronnym w toku sprawy dotyczącej indywidualnego mieszkańca.


§ 2. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w myśl obowiązujących przypisów oraz w każdym przypadku, gdy wymaga tego dobro sprawy.


§ 3. Pracownik zobowiązany jest do uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami.


IV. Obowiązki pracodawcy.


§ 1. 1. Kierownictwo Urzędu zobowiązane jest do należytego zorganizowania pracy.


2. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji pracownikom.


3. Stosowanie kar w przypadku zaniedbania obowiązków przez pracownika.


4. Dokonywanie oceny pracy zgodnie z przepisami.


§ 2. Pracodawca zabezpiecza zastępstwa pracowników na okres ich nieobecności w pracy.


§ 3. Wybór terminu, przedmiotu i stanowiska pracy w celu przeprowadzenia kontroli należy do osoby uprawnionej do prowadzenia kontroli.


V. Kontrola wewnętrzna.


§ 1. Kontrola przeprowadzana jest przez:


- Komisję Rewizyjną Rady Gminy


- Przewodniczącego Rady Gminy i Komisje w sprawach dotyczących zakresu ich działania


- Zarząd Gminy.


§ 2. Kontroli wewnętrznej dokonuje wójt, skarbnik gminy, sekretarz


oraz kierownicy jednostek podporządkowanych w stosunku do podległych pracowników.


§ 3. Kontrola może dotyczyć całości spraw prowadzonych przez dane stanowisko pracy, kilku lub jednej sprawy.


§. 4. Dokumentacja na stanowiskach pracy winna być tak prowadzona aby bez zbędnej zwłoki przekazać osobie kontrolującej odpowiednie dokumenty.


§ 5. Z kontroli sporządza się protokół wskazując w nim prawidłowości jak i nieprawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami.


§ 6. Kontrole są jawne. Kontrolowany jest uprzedzany o terminie i temacie kontroli.


i przekazywana Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 5. Wszystkie stanowiska pracy wysyłają korespondencję za pośrednictwem sekretariatu


VI. Obieg dokumentów.


§ 1. W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną oraz rzeczowy wykaz akt.


§ 2. Korespondencja wpływająca do Urzędu Gminy jest rejestrowana.


§ 3. Korespondencja dyspozycji Wójta zostaje skierowana do adresata


po zwrocie przez Wójta.


§ 4. Korespondencja do Rady Gminy kierowana jest do sekretarza


gminy sekretariatu.


VII. Załatwianie spraw.


§ 1. Indywidualne sprawy Obywateli załatwiane sŕ bez zbędnej zwłoki a najpóźniej w terminach określonych przez Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


§ 2. 1. Wnioski z Sesji Rady Gminy i posiedzeń jej organów przekazuje się do załatwienia bez zbędnej zwłoki.


2. Wnioski Komisji nie związane ze zwiększeniem wydatków budżetowych niezwłocznie kierowane się do Zarządu Gminy a następnie załatwiane przez pracowników na polecenie Wójta,


3. Wnioski Komisji związane ze zwiększeniem wydatków budżetowych kierowane są do skarbnika gminy w celu przedstawienia na najbliższej sesji możliwości ich realizowania w danym roku względnie w celu umieszczenia ich w projekcie budżetu na następny rok.


Skarbnik gminy konsultuje wnioski z zarządem.

 

VIII. Przepisy końcowe.


§ 1. wszyscy pracownicy są zobowiązani do należytej dbałości i zabezpieczenia prowadzonych przez siebie spraw, pieczęci oraz mienia powierzonego wyszczególnionego w oddzielnych pismach.


§ 2. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza Rada Gminy na wniosek Zarządu Gminy.


§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podkategorie