Zarządzenia Wójta

zarznr31_2008

zarz45_2009

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia188 kB1392011-01-12 11:02

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKMBT_4201811090908280.pdf)zarz_33_2011Tekst zarządzenia406 kB1382011-09-09 10:11

Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie zatwierdzenia gminnego planu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok w Gminie Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_64_2012.pdf)zarz_64_2012Tekst zarządzenia71 kB1592013-02-25 11:26
Pobierz plik (zarz_64_2012.pdf)zarz_64_2012Tekst zarządzenia71 kB1302013-02-25 11:26
Pobierz plik (zarz_64_2012.pdf)zarz_64_2012Tekst zarządzenia71 kB1312013-02-25 11:26

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_27_2013.pdf)zarz_27_2013Tekst zarządzenia54 kB1232013-10-17 10:12
Pobierz plik (zarz_27_2013.pdf)zarz_27_2013Tekst zarządzenia54 kB1252013-10-17 10:12


Zarządzenie Nr 3/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Poświętne na kadencję 2015 - 2019

 

            Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 22 Statutów Sołectw Gminy Poświętne uchwalonych uchwałą Nr X/49/03 Rady Gminy Poświętne z 19 sierpnia 2003 r. ( Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 317, poz. 2680) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Poświętne

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2. Określam następujący porządek obrad zebrań wiejskich:

        1) otwarcie zebrania,

        2) stwierdzenie quorum,

        3) wybór przewodniczącego zebrania

        4) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji,

        5) powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników spotkania,

        6) przeprowadzenie wyborów sołtysa,

        7) przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,

        8) dyskusja i wolne wnioski

        9) zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 3. W drugim terminie, o którym mowa w § 23 ust. 2 Statutu Sołectwa zebranie zostanie przeprowadzone po terminie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectw Gminy Poświętne na 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015

Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W SOŁECTWACH GMINY POŚWIĘTNE

L.p.

Miejscowość

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Godzina zebrania

Pracownik obsługujący zebranie

1.

Dęba

Świetlica wiejska

05.02.2015 r. (czwartek)

1800

Marcin Wójcicki

2.

Dęborzeczka

Mieszkanie sołtysa wsi

06.02.2015 r ( piątek)

1800

Justyna Sałaj

3.

Poręby

Świetlica wiejska

07.02.2015 r. (sobota)

1600

Maria Grzybek

4.

Brudzewice

Świetlica wiejska

10.02.2015 r. (wtorek)

1800

Łukasz Glimasiński

5.

Brudzewice Kolonia

Szkoła Podstawowa w Brudzewicach

11.02.2015 r. (środa)

1800

Barbara Anioł

6.

Wólka Kuligowska

Remiza OSP w Gapininie

12.02.2015 r. (czwartek)

1800

Jadwiga Kośka

7.

Gapinin

Remiza OSP

13.02.2015 r. (piątek)

1800

Stanisław Barul

8.

Ponikła

U Państwa Dałek

16.02.2015 r. (poniedziałek)

1800

Gabriela Bogusiak

9.

Stefanów

Sklep

17.02.2015 r. (wtorek)

1530

Stanisław Lipski

10.

Poświętne

GOK

20.02.2015 r. (piątek)

1700

Elżbieta Sobczyk

11.

Buczek

Mieszkanie sołtysa wsi

24.02.2015 r (wtorek)

1800

Grażyna Krakowiak

12.

Małoszyce

Szkoła Podstawowa w Poświętnem

25.02.2015 r. (środa)

1800

Elżbieta Lasota

13.

Anielin

Świetlica wiejska

02.03.2015 r. (poniedziałek)

1800

Anna Kacprzak

14.

Studzianna

Świetlica wiejska w GOSiR

05.03.2015 r. (czwartek)

1800

Alicja Korycka

15.

Mysiakowiec

U sołtysa

06.03.2015 r.(piątek)

1800

Bolesław Kośka

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_28_2017.pdf)zarz_28_2017.pdfTreść zarządzenia588 kB1222017-04-21 08:36

Autor: Wójt Gminy
Numer: 12/03
w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.
Data podjęcia aktu: 6 czerwca 2003 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(10).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 12/03 z dnia 6.06.2003 r w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku20 kB1352005-03-21 14:13

ZARZĄDZENIE Nr 23

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu Gminy Poświętne na rok 2005 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 119, 120, 121, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz 148 zm Nr 45, poz .391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 23 poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135), art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 717, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz .1806, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Poświętne na rok 2005 wraz z objaśnieniami i imformacjąo stanie mienia komunalnego.

§ 2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(14).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gmin i układzie wykonawczym „Budżetu gminy Poświętne na 2005 rok" 27 kB1502006-03-16 13:50

Podkategorie