Zarządzenia Wójta

zarz49_2009

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia65 kB1492011-01-12 11:24

ZARZĄDZENIE NR 46 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Poświętne w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_46_2011.pdf)zarz_46_2011Tekst zarządzenia104 kB1342011-11-16 13:06

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie autoporawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2020 przyjętej Zarządzeniem Nr 59/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 62/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_68_2012.pdf)zarz_68_2012Tekst zarządzenia32 kB1372013-02-25 11:38
Pobierz plik (zarz_68_2012.pdf)zarz_68_2012Tekst zarządzenia32 kB1272013-02-25 11:38
Pobierz plik (zarz_68_2012.pdf)zarz_68_2012Tekst zarządzenia32 kB1272013-02-25 11:38

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_31_2013.pdf)zarz_31_2013Tekst zarządzenia22 kB1482013-10-17 10:34
Pobierz plik (zarz_31_2013.pdf)zarz_31_2013Tekst zarządzenia22 kB1722013-10-17 10:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie nr 12/2015Tekst zarządzenia225 kB1222015-03-12 08:48

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie.pdfzarz_9_2016.pdf18 kB1352016-02-22 14:11

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie_32-2017.pdf)zarzadzenie_32-2017.pdf 50 kB1722017-05-08 08:24

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarzadzenie_16-2018.pdf)Zarządzenie Nr 16/2018Treść dokumentu2930 kB1012018-03-22 14:00

Autor: Wójt Gminy
Numer: 15A/03
w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Poświętnem
Data podjęcia aktu: 2003.10.08

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(14).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 15A/03 z dnia 2003.10.08 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Poświętnem 26 kB1722005-03-21 14:22

ZARZĄDZENIE NR 29/2004 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeszacowania środków sprzętu strażackiego

znajdującego się w OSP Poświętne i OSP Brudzewice


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( TJ. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przeszacowania sprzętu strażackiego znajdującego się w OSP w Poświętnem i OSP w Brudzewicach w następującym składzie :

1. Bolesław Koska - Przewodniczący Komisji

2. Wiktor Nowakowski - Członek Komisji

3. Grzegorz Kacprzak - Członek Komisji 

§2

Komisja w okresie od 20.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. dokona :

1) spisu z natury rzeczowych składników majątku OSP w Poświętnem i OSP w Brudzewicach
podlegających przeszacowaniu, w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za sprzęt
strażacki,

2) dokona wyceny rzeczowych składników majątkowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podkategorie