Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 31/2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zwykłego zarządu Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Poswiętnem

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) zarządzam co następuje :

§ 1. Upoważnia się Panią Marię Szufladowicz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w

Poswiętnem do podejmowania działań w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(26).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR. 23/2005 WÓJTA GMINY W POŚWIĘTNEM z dnia 28.12.2005 roku w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli 27 kB1262006-03-16 14:00

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(55).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR 29/2006 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy. 28 kB1372007-02-16 12:22

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia54 kB1392011-01-17 10:59

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia63 kB1452011-01-17 11:41

zarz50_2009

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia46 kB1412011-01-12 11:27

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_52_2011.pdf)zarz_52_2011Tekst zarządzenia963 kB1432011-12-28 11:50

Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Poświętne w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_69_2012.pdf)zarz_69_2012Tekst zarządzenia30 kB1462013-02-25 11:46
Pobierz plik (zarz_69_2012.pdf)zarz_69_2012Tekst zarządzenia30 kB1352013-02-25 11:46
Pobierz plik (zarz_69_2012.pdf)zarz_69_2012Tekst zarządzenia30 kB1302013-02-25 11:46

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_33_2013.pdf)zarz_33_2013Tekst zarządzenia146 kB1312013-10-17 10:38
Pobierz plik (zarz_33_2013.pdf)zarz_33_2013Tekst zarządzenia146 kB1402013-10-17 10:38

ZARZĄDZENIE NR 11/2014

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Poświętne przeznaczonych pod kontenery na odzież używaną i na cele infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami poz. 645 i 1318) oraz art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 657, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323;  z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 820, poz. 1238) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

            § 1. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne wykorzystywanych pod kontenery:

1)   na odzież używaną  - w wysokości  8 zł za 1m² powierzchni,

2)      na cele infrastruktury telekomunikacyjnej – w wysokości 6,50 zł za 1m² powierzchni. 

 

            §  2.  Do kwot czynszu doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego podatku.

 

            §  3. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustala się w umowie.

           

            § 4. Ustalone w umowach stawki czynszu podlegają obligatoryjnie corocznej waloryzacji, począwszy od 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok przerzedzający ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia. Pierwsza waloryzacja stawek ustalonych niniejszym zarządzeniem nastąpi od 1 stycznia 2015 roku.

 

       § 5. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podkategorie