Drukuj

Zarządzenie NR 32/2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w Poswiętnem, przy ul. Głównej 40

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.l271,Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr.46 poz. 543 z 2001 r. Nr. 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr.25 poz.253,Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984,Nr.l26 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr.217 poz. 2124 z 2004 r. Nr 6 poz. 39 , Nr 19 poz. 17 , Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880 ) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przeznaczam do użyczenia na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poswiętnem lokal użytkowy o pow. ogólnej 108,5 m2, usytuowany w budynku położonym w Poswiętnem przy ul. Głównej 4 0, stanowiącym własność Gminy Poświętne.

§ 2. Użyczenie, o którym mowa w § 1 następuje na okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Nadrzędna kategoria: Zarządzenia Wójta
Odsłony: 532