Zarządzenie Nr 31/2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zwykłego zarządu Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Poswiętnem

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) zarządzam co następuje :

§ 1. Upoważnia się Panią Marię Szufladowicz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w

Poswiętnem do podejmowania działań w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.