Drukuj

Zarządzenie Nr 30/ 2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96 ) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 446, z 2000 r. Nr 49 poz. 574, z 2001 r. Nr 127 poz. 1396, z 2004 r. Nr 255 poz.2561) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Panią Marię Szufladowicz na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Poświętnem na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2005 roku.

§ 2. Przyznaję Pani wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze w w kwocie 1.700,00 złotych

2. dodatek funkcyjny w kwocie 210,00 złotych,

3. dodatek stażowy przysługujący w wysokości liczonej od wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nadrzędna kategoria: Zarządzenia Wójta
Odsłony: 492