ZARZĄDZENIE NR 27/2004 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) zarządzam co następuje :

§1

Ustalam następujące zasady zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy:

1) Zwrot kosztów przysługuje pracownikom w przypadku stwierdzenia konieczności
używania okularów przy obsłudze monitora ekranowego przez lekarza specjalistę w
trakcie przeprowadzania badań profilaktycznych opieki zdrowotnej. 

2) Koszt zakupu okularów obejmuje : 

a) zwrot równowartości szkieł zleconych przez lekarza

b) koszt wykonania okularów

c) zwrot wydatków związanych z oprawkami okularów w wysokości
minimalnej ceny oprawek przyjętej na podstawie cennika z co
najmniej trzech zakładów optycznych

3) Zwrot kosztów przysługuje pracownikowi użytkującemu w czasie pracy monitor
ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. codziennie
nie mniej niż 4 godziny lub co drugi dzień co najmniej 8 godzin.

4) Zwrot kosztów następuje na podstawie przedłożonego przez pracownika rachunku.

5) Zwrot kosztów okularów przysługuje pracownikowi każdorazowo, gdy należy
zmienić moc szkieł.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.