ZARZĄDZENIE NR 25/2004

Z DNIA 08.12.2004 R.

w sprawie : Powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu zgodnie z procedurą - Zakupy

Krajowe

Nr B241-0209 na zakup mebli na wyposażenie świetlicy w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r)

§1.

Powołuję jednorazową komisję przetargową w składzie :

1. P. Anna Duraj - Przewodnicząca komisji przetargowej,

2. P. Elżbieta Lasota - sekretarz komisji

3. P. Jadwiga Wójcicka - członek 

4. P. Elżbieta Sobczyk - członek

5. P. Marian Pisarski - członek

6. P. Stanisław Lipski - członek

7. P. Bolesław Koska - członek

§2

Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.