Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 23

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu Gminy Poświętne na rok 2005 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 119, 120, 121, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz 148 zm Nr 45, poz .391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 23 poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135), art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 717, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz .1806, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Poświętne na rok 2005 wraz z objaśnieniami i imformacjąo stanie mienia komunalnego.

§ 2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nadrzędna kategoria: Zarządzenia Wójta
Odsłony: 416