ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 5 października 2004 r

w sprawie: powołania Zespołu do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 200lr Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

§1. Powołuję Zespół osób do prac związanych z opracowaniem gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w następującym składzie:

1. Pani Anna Duraj - Sekretarz Urzędu Gminy Poświętne

2. Pani Ewa Chechelska — Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem

3. Pan Krzysztof Franas - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

4. Pan Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy Poświętne

5. Pan Włodzimierz Bogusiak - Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem

6. Pani Elżbieta Podlasek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem

§2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.