ZARZĄDZENIE NR 20/2004

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27.09.2004

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie gminy Poświętne

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, Zarządzenia Nr Z-301/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 31.12.2002r. w sprawie wdrożenia założeń organizacyjnych i schematu akcji kurierskiej dla terenu woj. łódzkiego oraz Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 30.12.2003r. do działalności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w 2004r., oraz w celu sprawdzenia stopnia przygotowania gminy do wykonywania zadań związanych z doręczeniem dokumentów powołania po godzinach pracy urzędu,

zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić w dniu 21 października 2004 r. w godz. 14.00 - 19.00 na terenie gminy

Poświętne treningu sprawdzającego Akcję Kurierską na temat: „Kierowanie przez Wójta Akcją Kurierską na terenie gminy Poświętne po godzinach pracy urzędu".

§2
Za główne cele ćwiczenia przyjąć:

1. Sprawdzenie stopnia przygotowania wyznaczonych pracowników urzędu do

prowadzenia Akcji Kurierskiej po godzinach pracy urzędu;

2. Dokonanie praktycznej oceny realności przyjętych rozwiązań w planach Akcji
Kurierskiej gminy;

3. Doskonalenie współdziałania zespołu kierowania Akcją Kurierską z jednostkami

organizacyjnymi Policji, WKU w czasie realizacji przedsięwzięć Akcji Kurierskiej na terenie gminy.

§3

Trening Akcji Kurierskiej poprowadzi osobiście Wójt Gminy.

§4

Zobowiązuję Sekretarza Urzędu do zapewnienia właściwej organizacji treningu, w tym zapewnienia środków transportu i przeprowadzenia instruktażu z pracownikami biorącym udział w tren

 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.