Zarządzenia Wójta 2004 r.

Zarządzenie NR 32/2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w Poswiętnem, przy ul. Głównej 40

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.l271,Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr.46 poz. 543 z 2001 r. Nr. 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr.25 poz.253,Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984,Nr.l26 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr.217 poz. 2124 z 2004 r. Nr 6 poz. 39 , Nr 19 poz. 17 , Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880 ) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przeznaczam do użyczenia na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poswiętnem lokal użytkowy o pow. ogólnej 108,5 m2, usytuowany w budynku położonym w Poswiętnem przy ul. Głównej 4 0, stanowiącym własność Gminy Poświętne.

§ 2. Użyczenie, o którym mowa w § 1 następuje na okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr 31/2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zwykłego zarządu Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Poswiętnem

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) zarządzam co następuje :

§ 1. Upoważnia się Panią Marię Szufladowicz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w

Poswiętnem do podejmowania działań w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 30/ 2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96 ) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 446, z 2000 r. Nr 49 poz. 574, z 2001 r. Nr 127 poz. 1396, z 2004 r. Nr 255 poz.2561) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Panią Marię Szufladowicz na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Poświętnem na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2005 roku.

§ 2. Przyznaję Pani wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze w w kwocie 1.700,00 złotych

2. dodatek funkcyjny w kwocie 210,00 złotych,

3. dodatek stażowy przysługujący w wysokości liczonej od wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2004 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeszacowania środków sprzętu strażackiego

znajdującego się w OSP Poświętne i OSP Brudzewice


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( TJ. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przeszacowania sprzętu strażackiego znajdującego się w OSP w Poświętnem i OSP w Brudzewicach w następującym składzie :

1. Bolesław Koska - Przewodniczący Komisji

2. Wiktor Nowakowski - Członek Komisji

3. Grzegorz Kacprzak - Członek Komisji 

§2

Komisja w okresie od 20.12.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. dokona :

1) spisu z natury rzeczowych składników majątku OSP w Poświętnem i OSP w Brudzewicach
podlegających przeszacowaniu, w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za sprzęt
strażacki,

2) dokona wyceny rzeczowych składników majątkowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2004

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność Gminy.

Na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz. 2108/ zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy, w następującym składzie:

1. Elżbieta Sobczyk - przewodnicząca komisji

2. Elżbieta Lasota - członek komisji

3. Jadwiga Wójcicka - członek komisji

4. Aleksandra Kupis - członek komisji

5. Stanisław Barul - członek komisji

6. Marian Pisarski - członek komisji

2. Komisja działa w składzie min. 3 osób.

§ 2. Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniej podjęcia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2004 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) zarządzam co następuje :

§1

Ustalam następujące zasady zwrotu kosztów zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy:

1) Zwrot kosztów przysługuje pracownikom w przypadku stwierdzenia konieczności
używania okularów przy obsłudze monitora ekranowego przez lekarza specjalistę w
trakcie przeprowadzania badań profilaktycznych opieki zdrowotnej. 

2) Koszt zakupu okularów obejmuje : 

a) zwrot równowartości szkieł zleconych przez lekarza

b) koszt wykonania okularów

c) zwrot wydatków związanych z oprawkami okularów w wysokości
minimalnej ceny oprawek przyjętej na podstawie cennika z co
najmniej trzech zakładów optycznych

3) Zwrot kosztów przysługuje pracownikowi użytkującemu w czasie pracy monitor
ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy tj. codziennie
nie mniej niż 4 godziny lub co drugi dzień co najmniej 8 godzin.

4) Zwrot kosztów następuje na podstawie przedłożonego przez pracownika rachunku.

5) Zwrot kosztów okularów przysługuje pracownikowi każdorazowo, gdy należy
zmienić moc szkieł.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Poświętnem


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 25/2004

Z DNIA 08.12.2004 R.

w sprawie : Powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu zgodnie z procedurą - Zakupy

Krajowe

Nr B241-0209 na zakup mebli na wyposażenie świetlicy w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r)

§1.

Powołuję jednorazową komisję przetargową w składzie :

1. P. Anna Duraj - Przewodnicząca komisji przetargowej,

2. P. Elżbieta Lasota - sekretarz komisji

3. P. Jadwiga Wójcicka - członek 

4. P. Elżbieta Sobczyk - członek

5. P. Marian Pisarski - członek

6. P. Stanisław Lipski - członek

7. P. Bolesław Koska - członek

§2

Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE Nr 23

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu Gminy Poświętne na rok 2005 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 119, 120, 121, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz 148 zm Nr 45, poz .391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 23 poz. 1291 i Nr 210 poz. 2135), art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 80 poz. 717, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz .1806, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przyjąć projekt budżetu Gminy Poświętne na rok 2005 wraz z objaśnieniami i imformacjąo stanie mienia komunalnego.

§ 2. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 5 października 2004 r

w sprawie: powołania Zespołu do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 200lr Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

§1. Powołuję Zespół osób do prac związanych z opracowaniem gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w następującym składzie:

1. Pani Anna Duraj - Sekretarz Urzędu Gminy Poświętne

2. Pani Ewa Chechelska — Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem

3. Pan Krzysztof Franas - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem

4. Pan Andrzej Małachowski - Przewodniczący Rady Gminy Poświętne

5. Pan Włodzimierz Bogusiak - Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem

6. Pani Elżbieta Podlasek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem

§2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(24).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE Nr 21 dnia 30 września 2004 r w sprawie : dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym "Budżetu gminy Poświętne na 2004 r" 23 kB1332005-04-26 16:48

ZARZĄDZENIE NR 20/2004

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27.09.2004

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie gminy Poświętne

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, Zarządzenia Nr Z-301/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 31.12.2002r. w sprawie wdrożenia założeń organizacyjnych i schematu akcji kurierskiej dla terenu woj. łódzkiego oraz Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 30.12.2003r. do działalności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w 2004r., oraz w celu sprawdzenia stopnia przygotowania gminy do wykonywania zadań związanych z doręczeniem dokumentów powołania po godzinach pracy urzędu,

zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić w dniu 21 października 2004 r. w godz. 14.00 - 19.00 na terenie gminy

Poświętne treningu sprawdzającego Akcję Kurierską na temat: „Kierowanie przez Wójta Akcją Kurierską na terenie gminy Poświętne po godzinach pracy urzędu".

§2
Za główne cele ćwiczenia przyjąć:

1. Sprawdzenie stopnia przygotowania wyznaczonych pracowników urzędu do

prowadzenia Akcji Kurierskiej po godzinach pracy urzędu;

2. Dokonanie praktycznej oceny realności przyjętych rozwiązań w planach Akcji
Kurierskiej gminy;

3. Doskonalenie współdziałania zespołu kierowania Akcją Kurierską z jednostkami

organizacyjnymi Policji, WKU w czasie realizacji przedsięwzięć Akcji Kurierskiej na terenie gminy.

§3

Trening Akcji Kurierskiej poprowadzi osobiście Wójt Gminy.

§4

Zobowiązuję Sekretarza Urzędu do zapewnienia właściwej organizacji treningu, w tym zapewnienia środków transportu i przeprowadzenia instruktażu z pracownikami biorącym udział w tren

 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.