Drukuj

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2016

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Poświętne wydzierżawianych na cele rolnicze.

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r, poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579), w związku z § 2 uchwały Nr XXX/186/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 904) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

            § 1. 1. Ustala się następującą wysokość rocznych stawek czynszu za dzierżawę 1 hektara gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne, dzierżawionych na cele rolnicze, wyrażoną w decytonach (dt) pszenicy:

1)      Dla gruntów ornych w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu:

a)      kl. IIIa – 8,6 dt

b)      kl. IIIb– 7,1 dt

c)      kl.IVa – 5,7 dt

d)     kl. IVb – 4,3 dt

e)      kl. V – 1,7 dt

f)       kl. VI – 0,5 dt

2)      Dla użytków zielonych w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu:

a)      kl. III – 6,6 dt

b)      kl. IV – 4,0 dt

c)      kl. V – 1,1 dt

d)     kl. VI – 0,5 dt

            2. Ustalona umową wartość czynszu nie może być niższa niż 30 zł.

            3. Nie ustala się czynszu dzierżawnego od:

1) użytków rolnych klasy VIz;

2) gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „w”;

3) gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oznaczonych w ewidencji

    symbolem „Lzr”

4) gruntów leśnych oznaczonych w ewidencji symbolami „Ls” i „Lz”.

            § 2. Do wyliczenia stawek czynszu określonych w ust. 1 stosuje się wartość 1 decytony pszenicy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres I półrocza roku poprzedzającego.

            § 3. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustala się w umowie.

           

            § 4. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia podatków związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

       § 5. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nadrzędna kategoria: Zarządzenia Wójta
Odsłony: 278