Zarządzenia Wójta 2015 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie nr 25.pdf)zarządzenie nr 25/2015Tekst zarządzenia27 kB1312015-05-12 12:41

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr 24 w sprawie przyjęcia Regulaminu rektrutacji.pdf)Zarządzenie nr 24/2015Tekst zarządzenia19 kB1592015-05-07 10:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie nr 12/2015Tekst zarządzenia225 kB1212015-03-12 08:48

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie nr 9Tekst zarządzenia28 kB1282015-02-20 13:07

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie nr 7.pdf)zarządzenie nr 7.pdfTekst zarządzenia36 kB1382015-02-06 08:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarządzenie nr 6.pdf)zarządzenie nr 6.pdfTekst zarządzenia37 kB1312015-02-06 08:30


Zarządzenie Nr 3/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Poświętne na kadencję 2015 - 2019

 

            Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 22 Statutów Sołectw Gminy Poświętne uchwalonych uchwałą Nr X/49/03 Rady Gminy Poświętne z 19 sierpnia 2003 r. ( Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 317, poz. 2680) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Poświętne

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2. Określam następujący porządek obrad zebrań wiejskich:

        1) otwarcie zebrania,

        2) stwierdzenie quorum,

        3) wybór przewodniczącego zebrania

        4) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji,

        5) powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników spotkania,

        6) przeprowadzenie wyborów sołtysa,

        7) przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,

        8) dyskusja i wolne wnioski

        9) zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 3. W drugim terminie, o którym mowa w § 23 ust. 2 Statutu Sołectwa zebranie zostanie przeprowadzone po terminie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectw Gminy Poświętne na 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015

Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W SOŁECTWACH GMINY POŚWIĘTNE

L.p.

Miejscowość

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Godzina zebrania

Pracownik obsługujący zebranie

1.

Dęba

Świetlica wiejska

05.02.2015 r. (czwartek)

1800

Marcin Wójcicki

2.

Dęborzeczka

Mieszkanie sołtysa wsi

06.02.2015 r ( piątek)

1800

Justyna Sałaj

3.

Poręby

Świetlica wiejska

07.02.2015 r. (sobota)

1600

Maria Grzybek

4.

Brudzewice

Świetlica wiejska

10.02.2015 r. (wtorek)

1800

Łukasz Glimasiński

5.

Brudzewice Kolonia

Szkoła Podstawowa w Brudzewicach

11.02.2015 r. (środa)

1800

Barbara Anioł

6.

Wólka Kuligowska

Remiza OSP w Gapininie

12.02.2015 r. (czwartek)

1800

Jadwiga Kośka

7.

Gapinin

Remiza OSP

13.02.2015 r. (piątek)

1800

Stanisław Barul

8.

Ponikła

U Państwa Dałek

16.02.2015 r. (poniedziałek)

1800

Gabriela Bogusiak

9.

Stefanów

Sklep

17.02.2015 r. (wtorek)

1530

Stanisław Lipski

10.

Poświętne

GOK

20.02.2015 r. (piątek)

1700

Elżbieta Sobczyk

11.

Buczek

Mieszkanie sołtysa wsi

24.02.2015 r (wtorek)

1800

Grażyna Krakowiak

12.

Małoszyce

Szkoła Podstawowa w Poświętnem

25.02.2015 r. (środa)

1800

Elżbieta Lasota

13.

Anielin

Świetlica wiejska

02.03.2015 r. (poniedziałek)

1800

Anna Kacprzak

14.

Studzianna

Świetlica wiejska w GOSiR

05.03.2015 r. (czwartek)

1800

Alicja Korycka

15.

Mysiakowiec

U sołtysa

06.03.2015 r.(piątek)

1800

Bolesław Kośka