Zarządzenia Wójta 2014 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_31_2014.doc)zarz_31_2014.docTekst zarządzenia58 kB1292014-09-03 13:52
Pobierz plik (zarz_31_2014.doc)zarz_31_2014.docTekst zarządzenia58 kB1512014-09-03 13:52

ZARZĄDZENIE NR 11/2014

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Poświętne przeznaczonych pod kontenery na odzież używaną i na cele infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami poz. 645 i 1318) oraz art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 657, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323;  z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 820, poz. 1238) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

            § 1. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne wykorzystywanych pod kontenery:

1)   na odzież używaną  - w wysokości  8 zł za 1m² powierzchni,

2)      na cele infrastruktury telekomunikacyjnej – w wysokości 6,50 zł za 1m² powierzchni. 

 

            §  2.  Do kwot czynszu doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego podatku.

 

            §  3. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustala się w umowie.

           

            § 4. Ustalone w umowach stawki czynszu podlegają obligatoryjnie corocznej waloryzacji, począwszy od 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok przerzedzający ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia. Pierwsza waloryzacja stawek ustalonych niniejszym zarządzeniem nastąpi od 1 stycznia 2015 roku.

 

       § 5. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.