Zarządzenia Wójta

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2016

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Poświętne wydzierżawianych na cele rolnicze.

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 11 ust.1, art. 13 ust.1 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r, poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579), w związku z § 2 uchwały Nr XXX/186/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 904) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

            § 1. 1. Ustala się następującą wysokość rocznych stawek czynszu za dzierżawę 1 hektara gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne, dzierżawionych na cele rolnicze, wyrażoną w decytonach (dt) pszenicy:

1)      Dla gruntów ornych w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu:

a)      kl. IIIa – 8,6 dt

b)      kl. IIIb– 7,1 dt

c)      kl.IVa – 5,7 dt

d)     kl. IVb – 4,3 dt

e)      kl. V – 1,7 dt

f)       kl. VI – 0,5 dt

2)      Dla użytków zielonych w zależności od klasy bonitacyjnej gruntu:

a)      kl. III – 6,6 dt

b)      kl. IV – 4,0 dt

c)      kl. V – 1,1 dt

d)     kl. VI – 0,5 dt

            2. Ustalona umową wartość czynszu nie może być niższa niż 30 zł.

            3. Nie ustala się czynszu dzierżawnego od:

1) użytków rolnych klasy VIz;

2) gruntów pod rowami oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „w”;

3) gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oznaczonych w ewidencji

    symbolem „Lzr”

4) gruntów leśnych oznaczonych w ewidencji symbolami „Ls” i „Lz”.

            § 2. Do wyliczenia stawek czynszu określonych w ust. 1 stosuje się wartość 1 decytony pszenicy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres I półrocza roku poprzedzającego.

            § 3. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustala się w umowie.

           

            § 4. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia podatków związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

       § 5. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie   w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2017 roku w sprawie przyjęcia "Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Poświętne".

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (koncepcja-rozwoju-gospodarki-turystycznej-w-gminie-poswietne-do-2021.pdf)Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Poświętne do 2021r.Treść dokumentu6262 kB3272017-09-11 13:52
Pobierz plik (zarzadzenie_77-080917.pdf)Zarządzenie Nr 77/2017Treść dokumentu140 kB2302017-09-11 13:50
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023_.pdf)Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023_.pdftreść dokumentu935 kB712021-01-29 14:37

Autor: Wójt Gminy
Numer: 1/02 
w sprawie:powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy
Data podjęcia aktu: 20 listopada 2002 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1.doc)Załącznik nr 1Zarządzenie Nr 1 z dnia 20.11.2002 r w sprawie:powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy 26 kB3012005-03-21 11:01
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(2).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 1 z dnia 20.11.2002 r w sprawie:powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy20 kB2742005-03-21 11:01

Autor: Wójt Gminy
Numer: 18/03
w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd w podróży służbowej  samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy
Data podjęcia aktu: 2003.12.22

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia_(4).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 18/03 z dnia w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy 26 kB2972005-03-21 14:27

Zarządzenie NR 32/2004

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w Poswiętnem, przy ul. Głównej 40

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.l271,Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr.46 poz. 543 z 2001 r. Nr. 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr.25 poz.253,Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984,Nr.l26 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr.217 poz. 2124 z 2004 r. Nr 6 poz. 39 , Nr 19 poz. 17 , Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880 ) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przeznaczam do użyczenia na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poswiętnem lokal użytkowy o pow. ogólnej 108,5 m2, usytuowany w budynku położonym w Poswiętnem przy ul. Głównej 4 0, stanowiącym własność Gminy Poświętne.

§ 2. Użyczenie, o którym mowa w § 1 następuje na okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(27).doc)Tekst zarządzeniaZarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gmin i układzie wykonawczym „Budżetu gminy Poświętne na 2005 rok" 26 kB2872006-03-16 14:01

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_zarz_dzenia(56).doc)Tekst zarządzeniaZARZĄDZENIE NR 30/06 Wójta Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem rokowań w celu zbycia nieruchomości. 22 kB2602007-02-16 12:23

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniatTekst zarządzenia51 kB2912011-01-17 11:02

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Untitled.pdf)Tekst zarządzeniaTekst zarządzenia46 kB3052011-01-17 11:44

zarz51_2009a

zarz51_2009b

Podkategorie