Drukuj
UCHWAŁA NR XXXI/172/06
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 24 lutego 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki nr 246
o pow. 0,34 ha  położonej w obrębie wsi Brudzewice Kolonia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 a  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153 poz.1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :

§ 1.  Wyraża się zgodę na nabycie dla Gminy Poświętne w formie darowizny, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 246 o powierzchni 0,34 ha, położonej w obrębie wsi Brudzewice Kolonia od Pana Tadeusza Barula – właściciela działki.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Gminy
Odsłony: 188