Uchwały Rady Gminy 2005 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(57).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXIII/138/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 29 kB462005-06-16 14:34
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(13).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXIII/138/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 103 kB512005-06-16 14:34
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(10).doc)Załącznik Nr 2UCHWAŁA NR XXIII/138/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 86 kB492005-06-16 14:34

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(56).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXIII/137/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne 28 kB502005-06-16 14:32
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(12).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA Nr XXIII/137/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne 58 kB532005-06-16 14:32

Uchwała Nr XXII/136/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 04 marca 2005 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 w związku z art. 109, art. 116,  art. 122, art.124, art128 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123,poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175,poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273,poz. 2703, Nr 281, poz. 2784

Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku budżetowego 2005

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 5893919 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6374681 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 748 162 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

.

§ 5. Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 267 400 zł sfinansowane zostaną z dochodów roku 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł

§ 7. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz limit wydatków na te inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się limit wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

Przychody  – 2000 zł

Wydatki    - 2000 zł

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z załącznikiem Nr 8

Dochody - 561582 zł

Wydatki - 561582 zł

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12.Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Ustala się prognozę kwot długu gminy Poświętne na lata 2005-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań gminy

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2005 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu z całego roku do dnia 31 marca 2006 roku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (_Plan_dochod_w_bud_etu_gminy.xls)Plan dochodów budżetu gminyUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200530 kB462005-04-18 13:23
Pobierz plik (Zestawienie_dochod_w_bud_etu_gminy(2).xls)Zestawienie dochodów budżetu gminyUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200517 kB472005-04-18 13:23
Pobierz plik (Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy_Po_wi_tne(2).xls)Plan wydatków budżetu gminy PoświętneUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200532 kB462005-04-18 13:23
Pobierz plik (Zestawienie_wydatk_w_bud_etu_gminy_na_rok_2005(2).xls)Zestawienie wydatków budżetu gminy na rok 2005UCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200517 kB442005-04-18 13:23
Pobierz plik (Plan_przychod_w_i_rozchod_w(2).doc)Plan przychodów i rozchodówUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200520 kB572005-04-18 13:23
Pobierz plik (Stan_zad_u_enia_na_koniec_2004_roku(2).doc)Stan zadłużenia na koniec 2004 rokuUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200520 kB492005-04-18 13:23
Pobierz plik (Plan_jednorocznego_programu_inwestycyjnego_na_rok_2005(2).doc)Plan jednorocznego programu inwestycyjnego na rok 2005UCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200521 kB472005-04-18 13:23
Pobierz plik (__WYKAZ_PLANOWANYCH_ZADA___INWESTYCYJNYCH___NA_LATA_2005_2007.doc)WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2005-2007UCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005166 kB472005-04-18 13:23
Pobierz plik (PLAN_PRZYCHOD_W__I_WYDATK_W_GMINNEGO_FUNDUSZU_OCHRONY__RODOWISKA_I_GOSPODARKI_WO)PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200519 kB472005-04-18 13:23
Pobierz plik (PLAN_DOCHOD_W_Z_ZAKRESU_ADMINISTRACJI_RZ_DOWEJ_NA_ROK_2005(2).doc)PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005UCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200536 kB472005-04-18 13:23
Pobierz plik (PLAN_WYDATK_W_Z_ZAKRESU_ADMINISTRACJI_RZ_DOWEJ_NA_ROK_2005(2).doc)PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005UCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200539 kB472005-04-18 13:23
Pobierz plik (PLAN_DOCHOD_W_I_WYDATK_W_Z_TYTU_U_WYDAWANIA_ZEZWOLE__NA_SPRZEDA__NAPOJ_W_ALKOHOL)PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200519 kB462005-04-18 13:23
Pobierz plik (Plan_przychod_w_i_wydatk_w_Zak_adu_Bud_etowego_na_rok_2005_Zak_ad_Us_ug_Komunaln)Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na rok 2005 Zakład Usług KomunalnUCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200520 kB462005-04-18 13:23
Pobierz plik (Prognoza_d_ugu_(2).doc)Prognoza długu UCHWAŁA Nr XXII/136/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200536 kB602005-04-18 13:23

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(30).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXII/135/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/126/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2004 r. dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem 16 kB472005-04-15 17:53

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(29).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXII/134/2005 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.12 kB472005-04-15 17:51
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(11).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA Nr XXII/134/2005 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.32 kB482005-04-15 17:51

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(28).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXII/133/05 z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne 15 kB482005-04-15 17:48

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(27).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXII/132/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. 5 kB452005-04-15 17:46
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(5).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXII/132/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. 44 kB482005-04-15 17:46

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(26).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXII/131/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2005 rok. 5 kB452005-04-15 17:42
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(4).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXII/131/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2005 rok. 74 kB462005-04-15 17:42

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(25).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXII/130/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2005 rok. 5 kB462005-04-15 17:40
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(3).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXII/130/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2005 rok. 53 kB472005-04-15 17:40

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(24).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXII/129/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2005 rok. 4 kB452005-04-15 17:37
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(2).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXII/129/05 z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2005 rok. 48 kB492005-04-15 17:37