Uchwały Rady Gminy 2005 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(31).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXVI/149/05 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow9 kB522005-10-27 12:16

Uchwała Nr XXV/148/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 lipca 2005 roku

sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591; z 2002 r. nr 23 poz.  220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806; z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 120 poz. 1055, nr 116 poz. 1203) oraz art. 92 pkt 8, art.124 i art. 129 ust. 1ustawy z dnia 26 października 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, nr 45 poz.391, nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166  poz.1611, nr 189 poz. 1851; z 2004 r. nr 19 poz. 177, nr 93 poz. 890, nr 121 poz. 1264, nr 123 poz.1291, nr 210 poz.2135) Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:


§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi

Plan dochodów – 5934044 zł

Plan wydatków - 6397791 zł

§ 3. Źródła finansowania deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Za__czniki_do_uchwa_y.rtf)Załączniki do uchwałyUCHWAŁA NR XXIV/148/05 RADY GMINY POŚWlĘTNE z dnia 7 lipca 2005 roku sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku. 28 kB492005-10-27 12:11

UCHWAŁA NR XXIV/143/05

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568;

z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203/ oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz.594, nr 96, poz.874, nr 166, poz.1611; z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz.890, nr 121, poz.1264, nr 123, poz.1291, nr 210, poz.2135, nr 273, poz.2703/ Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(6).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXIV/143/05 RADY GMINY POŚWlĘTNE z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne 114 kB562005-10-27 12:07

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_z_za__cznikami(3).rtf)Tekst uchwały z załącznikamiUCHWAŁA NR XXIV/144/05 RADY GMINY POŚWlĘTNE z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/133/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 4 marca 2005 roku dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmin62 kB492005-10-27 12:05

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_z_za__cznikami(4).rtf)Tekst uchwały z załącznikamiUCHWAŁA NR XXIV/145/05 RADY GMINY POŚWlĘTNE z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. 65 kB472005-10-27 12:03

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_z_za__cznikami(5).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXIV/146/05 RADY GMINY POŚWlĘTNE z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku. 23 kB492005-10-27 11:59

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(62).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXIV/147/05 RADY GMINY POŚWlĘTNE z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Studzianna i Poświętne 29 kB512005-10-27 11:56

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(61).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XXIII /142/05 dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku. 29 kB492005-06-16 14:42
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(14).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XXIII /142/05 dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku. 28 kB462005-06-16 14:42
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(11).doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr XXIII /142/05 dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku. 34 kB512005-06-16 14:42
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(10).doc)Załącznik Nr 3Uchwała Nr XXIII /142/05 dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2005 roku. 22 kB492005-06-16 14:42

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(60).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIII/141/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne 27 kB502005-06-16 14:41

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(59).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXIII/140/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Poświętne 28 kB502005-06-16 14:39

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(58).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXIII/139/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków. 29 kB532005-06-16 14:37