Uchwały Rady Gminy 2004 r.

Autor: Rada Gminy
Numer: XVII/95/04
w sprawie: przekazania uprawnień Wójtowi Gminy Poświętne
do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej jednostek gminy
Data podjęcia aktu: 2004.06.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(10).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XVII/95/04 z dnia 2004.06.18 przekazania uprawnień Wójtowi Gminy Poświętne do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek 61 kB852010-12-20 22:48

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/94/04
w sprawie:zmiany uchwały Nr XII/73/03 Rady Gminy Poświętne
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(31).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/94/04 z dnia 2004.04.23 zmiany uchwały Nr XII/73/03 Rady Gminy Poświętne w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 26 kB882005-03-18 11:25

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/93/04
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(9).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/93/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 61 kB842005-03-18 11:22
Pobierz plik (Informacja_z_wykonania_Budzetu_Gminy_Po_wi_tne_za_2003_rok__.doc)Informacja z wykonania Budzetu Gminy Poświętne za 2003 rok Uchwała Nr XV/93/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 183 kB1222005-03-18 11:22

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/92/04
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poświetnem w 2003 r.
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(8).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/92/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświetnem w 2003 r. 59 kB922005-03-18 11:19
Pobierz plik (Srawozdanie_z_dzia_alno_ci_Gminnego_O_rodka_Pomocy_Spo_ecznej_w_Po_wietnem_w_200)Srawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświetnem w 200Uchwała Nr XV/92/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświetnem w 2003 r. 55 kB982005-03-18 11:19

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/91/04
w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2004 rok
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(30).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/91/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok 20 kB862005-03-18 11:14
Pobierz plik (Gminny_Program_Profilaktyki_i_Rozwi_zywania_Problem_w_Alkoholowych_na_rok_2004.d)Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004Uchwała Nr XV/91/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok 50 kB852005-03-18 11:14

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/90/04
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/78/04 Rady Gminy Poświetne
z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2004

Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(29).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/90/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/78/04 Rady Gminy Poświetne z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2004 28 kB832005-03-18 10:27
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Plan_przychod_w_i_wydatk_w__rodk_w_specjalnych.doc)Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków środków specjalnychUchwała Nr XV/90/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/78/04 Rady Gminy Poświetne z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2004 19 kB842005-03-18 10:27
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Wykaz_planowanych_zada__inwestycyjnych_na_lata_2004_2006.doc)Załącznik Nr 2 Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006Uchwała Nr XV/90/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/78/04 Rady Gminy Poświetne z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2004 71 kB802005-03-18 10:27
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Plan_przychod_w_i_wydatk_w_Zak_adu_Bud_etowego_na_rok_2004_Zak_ad)Załącznik Nr 3 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na rok 2004-ZakładUchwała Nr XV/90/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/78/04 Rady Gminy Poświetne z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2004 19 kB742005-03-18 10:27
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wietne_na_rok_2004.doc)Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświetne na rok 2004Załącznik Nr 3 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na rok 2004-Zakład Usług Komunalnych21 kB832005-03-18 10:27
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5_Plan_dochod_w_bud_etu_gminy.doc)Załącznik Nr 5 Plan dochodów budżetu gminyZałącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświetne na rok 200444 kB842005-03-18 10:27
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6_Zestawienie_wydatk_w_bud_etu_gminy_na_rok_2004.doc)Załącznik Nr 6 Zestawienie wydatków budżetu gminy na rok 2004Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświetne na rok 200430 kB782005-03-18 10:27

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/89/04
w sprawie:dopłaty dla odbiorców wody i ścieków
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(7).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/89/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:dopłaty dla odbiorców wody i ścieków 61 kB842005-03-18 10:23

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/88/04
w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(4).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/88/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 64 kB872005-03-18 10:20
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(8).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XV/88/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 67 kB842005-03-18 10:20
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(7).doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr XV/88/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 58 kB842005-03-18 10:20

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/87/04
w sprawie: zamiany gruntów
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(6).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XV/87/04 z dnia 2004.04.23 w sprawie: zamiany gruntów 62 kB852005-03-18 10:18

Autor: Rada Gminy
Numer: XV/86/04
w sprawie: zbycia w drodze przetargu działek budowlanych,
położonych w obrębie wsi Małoszyce, stanowiących własność
Gminy Poświętne, o powierzchni ogólnej 1,1996 ha.
Data podjęcia aktu: 2004.04.23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(5).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr zXV/86/04 dnia 2004.04.23 w sprawie: zbycia w drodze przetargu działek budowlanych, położonych w obrębie wsi Małoszyce, stanowiących własność Gminy Poświętne, o powierzchni ogólnej 1,1996 ha. 62 kB872005-03-18 10:15
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1do_uchwa_y_Nr_XV_86_04.doc)Załącznik Nr 1do uchwały Nr XV/86/04Uchwała Nr zXV/86/04 dnia 2004.04.23 w sprawie: zbycia w drodze przetargu działek budowlanych, położonych w obrębie wsi Małoszyce, stanowiących własność Gminy Poświętne, o powierzchni ogólnej 1,1996 ha. 26 kB852005-03-18 10:15

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/85/04
w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/68/03 Rady Gminy Poświętne
w sprawie szczegółowych zasad utzrymania czystośći i porządku na terenie gminy.
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(16).rtf)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/85/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/68/03 Rady Gminy Poświętne w sprawie szczegółowych zasad utzrymania czystośći i porządku na terenie gminy. 4 kB832005-03-17 15:25