U C H W A Ł A  NR XI/59/03

Rady Gminy Poświętne


z dnia 29 października 2003 roku


w sprawie: zmian w Statucie Gminy Poświętne.


      Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1, art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. i z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806/ uchwala się co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Poświętne, stanowiącym załącznik do uchwały


Nr X/48/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 sierpnia 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1. W Rozdziale V Statutu pkt.7 otrzymuje brzmienie: „Radni i kluby radnych”.


2. Dodaje się § 69a w brzmieniu:

    1/ radni mogą tworzyć kluby radnych;


    2/ klub może utworzyć co najmniej trzech radnych;


    3/ przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.


3. Dodaje się § 69b o brzmieniu:


    1/ utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady gminy


        w okresie 30 dni od dnia zebrania założycielskiego;


    2/ zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać:


      a/ nazwę klubu,


      b/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu,


      c/ listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie.


     3/ Wójt gminy każdorazowo zapewni członkom klubów lokal lub pomiesz-


         czenie na odbycie posiedzenia oraz od strony technicznej umożliwi


         zabezpieczenie wypracowanej przez kluby dokumentacji;


     4/ inne formy działalności klubów nie mogą być finansowane z budżetu


         gminy;


     5/ kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami;


     6/ regulamin klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy;


     7/ przewodniczący klubów radnych są zobowiązani przedłożyć przewodni-


         czącemu rady regulaminy klubów w terminie 30 dni od daty ich


         uchwalenia;


     8/ przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów


         we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady;


    9/ każdy klub ma prawo posiadać swojego przedstawiciela w składzie komisji


        rewizyjnej.


4. W § 82 skreśla się ust.6,7 i 8 oraz w ust.4 skreśla się wyrazy „( z zastrzeże-


niem ust.6)”.


5. W § 92 ust.5 otrzymuje brzmienie: „W posiedzeniach komisji  rewizyjnej  mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos


 w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.”.


6. W § 102 skreśla się wyrazy „oraz innych kolegialnych gremiów Gminy”.


7. W § 105 ust.2 otrzymuje brzmienie: „gdy informacje publiczne  stanowią 

prawem  chronione tajemnice,” oraz dodaje się ust.3 o następującej treści:


„w odniesieniu do spraw indywidualnych, z zakresu administracji publicznej,


 o ile ustawa nie stanowi inaczej.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.