UCHWAŁA Nr X/48/03

Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 sierpnia 2003 r.

w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Poświętne.


Na podstawie art.3 ust.l, art.18 ust.2 pkt. 1, art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U.Nrl42, poz. 1591 z 2001 roku i z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806/ uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala sie Statut Gminy Poświętne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/81/96 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Poświętne.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


    Przewodniczący


       Rady Gminy


Andrzej Małachowski