Załącznik do uchwały Nr X/48/03
                                                  Rady Gminy Poświętne
                                                           z dnia 19 sierpnia 2003 roku
 


STATUT GMINY POŚWIĘTNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Uchwała określa:


1. ustrój Gminy Poświętne,


2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych 


   Gminy oraz  udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady 


   gminy,


3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Poświętne, komisji


    Rady Gminy, Tryb pracy Wójta Gminy Poświętne,


4. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta Gminy


    Poświętne oraz korzystania z nich.


 


§ 2. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o:


1.Gminie - należy przez to rozumieć  Gminę Poświętne,


2.Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Poświętne,


3.Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Poświętne,


4.Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady


   Gminy Poświętne,


5.Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poświętne,


6.Uchwale - należy przez to rozumieć Statut Gminy Poświętne,


         


Rozdział II. Gmina

 


§ 3. 1.Gmina Poświętne jest podstawową jednostką lokalnego samorządu


   terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim


   terytorium.


2.Wszystkie osoby, które stale zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy


   o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową,


   realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz


   poprzez swe organy.


3.Gmina posiada osobowość prawną


4.Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz


   innych podmiotów wykonuje we własnym zakresie i na własną


   odpowiedzialność


 


§ 4.  1.Gmina położona jest w Powiecie Opoczyńskim w Województwie


         Łódzkim i obejmuje obszar 141,3 km2.


2.Siedzibą organów gminy jest miejscowość Poświętne


3.W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa


4.Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.


 


§ 5. 1.Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.


2.Cele swe gmina realizuje poprzez wykonywanie zadań określonych ustawami,


   uchwałami Rady Gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej


   oraz zadań przyjętych przez Radę Gminy na zlecenie administracji rządowej


3.Na zadania zlecone ustawami i przyjęte na podstawie porozumień z organami


   administracji rządowej Gmina otrzymuje środki finansowe od administracji


   rządowej w wysokości niezbędnej do wykonania tych zadań


4.W celu wykonania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne


5.Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.


 


§ 6. 1.  Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Poświętne.


 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

 


§ 7. 1. O utworzeniu, połączeniu  i podziale  jednostki pomocniczej Gminy, a


            także zmianie jej granic rozstrzyga  Rada w drodze uchwały z     


            uwzględnieniem  następujących zasad:


   1.1.inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki


         pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje


         lub ma obejmować albo organy Gminy,


   1.2.utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi


         zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną


         uchwałą,


   1.3.projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z


         inicjatorami utworzenia tej jednostki,


   1.4.przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości –


         uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i


         więzi społeczne.


2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1


 


§ 8.  Uchwały, o których mowa w § 7 ust 1 powinny określać w szczególności:


1.obszar,


2.granice,


3.siedzibę władz


4.nazwę jednostki pomocniczej.


 


 


§ 9. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach


     budżetu Gminy.


2.     Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami 


     wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań


     spoczywających na tych jednostkach.


3.  Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający


     wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów 


     klasyfikacji budżetowej,


4.     Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa


     w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z


     załącznika do budżetu Gminy.


5.     Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne 


     rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. 


     Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na


     poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków


     bankowych każdoczesnego przewodniczącego organu wykonawczego danej 


     jednostki pomocniczej.


 


§ 10.  1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje 


               Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi


              Gminy.


2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach 


    określonych w statutach tych jednostek.


 


§ 11.  1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma 


              obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.


2.Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach 


   Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej


3.Przewodniczący może zabierać głos na sesjach i posiedzeniach komisji w


   sprawach dotyczących danej jednostki pomocniczej, nie ma jednak prawa do


   udziału w głosowaniu.


 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

 


§ 12.  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.


2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.


 


§ 13. 1.Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w


            zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.


2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają 


    sprawozdania ze swojej działalności.


 


 


§ 14. Do wewnętrznych organów Rady należą:


1.Przewodniczący,


2.Dwóch Wiceprzewodniczących,


3.Komisja Rewizyjna,


4.Komisje stałe wymienione w załącznik nr 6 do Statutu,


5.Doraźne Komisje powołane do określonych zadań.


 


§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:


1.1.Rewizyjną,


1.2.Budżetowo-Gospodarczą i Rolnictwa,


1.3.Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,


2.Przewodniczących komisji wybiera Rada Gminy


3.Liczbę członków komisji, skład osobowy i zakres działania określa Rada 


   Gminy w odrębnej uchwale


4.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do 


   wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania,


5.Komisja doraźna wybiera przewodniczącego ze swojego grona.


 


§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.


2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej 


    kadencji na pierwszej sesji.


3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:


    3.1.określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,


    3.2.przygotowanie projektu porządku obrad,


    3.3.dokonanie otwarcia sesji,


    3.4.powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych 


          obecnych na sesji.


4. Projekt porządku obrad, powinien obejmować sprawozdanie Wójta


    poprzedniej kadencji o stanie Gminy.


 


§ 17. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy


         Wiceprzewodniczący, w szczególności:


1.zwołuje sesje Rady,


2.przewodniczy obradom,


3.kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,


4.zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,


5.podpisuje uchwały Rady,


6.czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez


   radnych ich mandatu,


7.wykonuje czynności wynikające z przepisów ustawowych


        


§ 18.1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu 


            Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed


 upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące


 stanowisko.


 


§ 19.  Przewodniczący, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.


 


§ 20. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony 


         przez niego Wiceprzewodniczący


 


§ 21. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy,


         zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady


 


Rozdział V. Tryb pracy Rady

 


1.Sesje Rady


 


§ 22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące


             do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w


  innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na


  podstawie ustaw.


 


§ 23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do


             wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,


2.Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.


3.Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w


   zwykłym trybie,


 


2.Przygotowanie sesji


 


§ 24. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.


2. Przygotowanie sesji obejmuje:


   2.1.ustalenie porządku obrad,


   2.2.ustalenie czasu i miejsca obrad,


   2.3.zapewnienie dostarczenia radnym wraz z powiadomieniem o sesji 


         materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych


         punktów porządku obrad.


3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z 


   Wiceprzewodniczących.


4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia


   się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów 


   poleconych lub w inny skuteczny sposób.


5.Zawiadomienie o terminie i miejscu oraz  przedmiocie obrad Rady powinno


   być każdorazowo podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo


   przyjęty.


 


§ 25.  1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta,


              ustala listę osób zaproszonych na sesję.


2.W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt oraz, Sekretarz i 


   Skarbnik Gminy.


3.Do udziału w sesjach Rady są zobowiązani kierownicy gminnych jednostek


   organizacyjnych, podlegających kontroli Rady.


 


3.Przebieg sesji


 


§ 26.  Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i


          organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.


 


§ 27. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej 


             miejsca.


 


§ 28. 1. Sesje Rady Gminy są jawne

2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach 


    przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.


 


§ 29. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.


2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o


    przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na


    kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.


3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w


   szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub


   konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów


   lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe


   obradowanie lub podjęcie uchwał


4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez


   usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w


   protokole.


 


§ 30. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy 


         Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.


 


§ 31. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy 


              swego ustawowego składu.


2. Przewodniczący Rady  nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w


    miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu,


   jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.


 


 


§ 32. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.


2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1


   wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez


   Przewodniczącego


3.Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych


   Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie


   zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego,


   sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym


   charakterze.


 


§ 33. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego


              Rady formuły „Otwieram ... [numer kolejny sesji] sesję Rady Gminy


              Poświętne „.


2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy


    obecności prawomocność obrad.


 


§ 34.  Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny


           wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.


 


§ 35. Porządek obrad obejmuje w szczególności:


1.przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,


2.interpelacje i zapytania radnych,


3.wolne wnioski i informacje.


        


§ 36. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.


2. Interpelacje dotyczą spraw Gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze


3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,


    będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.


4.     Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący po odczytaniu interpolacji niezwłocznie przekazuje ją adresatowi.


5.     Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21  dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.


6.     Odpowiedzi na interpolację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta


7.     W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może 


     zwrócić się do Przewodniczącego Rady z prośbą o spowodowanie 


     niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.


 


§ 37. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także   


           w  celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.


2. Zapytania formułowane są pisemnie i składa się je na ręce Przewodniczącego


    Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady; zapytania pisemne są odczytywane na 


    sesji Rady Gminy


3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela


   odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.


 


§ 38. 1.  Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku,


              otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów,


2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w 


    uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.


3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.


4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.


5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.


 


§ 39. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a 


              zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób    


     uczestniczących w sesji.


2.  Przewodniczący Rady może czynić radnym, podczas ich wystąpień, uwagi 


     dotyczące tematu, formy i czasu wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych   


     przypadkach przywołać  mówcę „do rzeczy”.


3.     Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób  oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.


4.     Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady 


     zaproszonych na sesję i do publiczności.


5.     Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie 


     sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub 


     wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.


 


§ 40. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji


         wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku


        obrad, informując o tym Radę.


 


§ 41. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.


    W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej 


    Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie


    debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania


    poprawek w rozpatrywanym dokumencie.


2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę


    głosowania.


3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,


    Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia


    lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.


 


§ 42.  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję,


               wypowiadając formułę „Zamykam ... [numer sesji] sesję Rady Gminy 


     Poświętne.”


2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.


 


§ 43. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.


2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze


     odrębnej uchwały, podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.


3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.


 


§ 44. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji 


         lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe  


         dla miejsca, w którym sesja się odbywa.


 


§ 45. 1. Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z   


             Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.


2. Przebieg sesji można nagrywać  na taśmę magnetofonową, którą przechowuje


    się do czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji.


 


§ 46.  1. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:


  1.1.numer protokołu, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej  


        rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i 


        nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,


 1.2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,


 1.3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem


        przyczyn nieobecności,


 1.4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,


 1.5. ustalony porządek obrad,


 1.6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, 


        teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto        


        odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,


 1.7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i 


        „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,


 1.8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,


 1.9. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.


 


§ 47.  1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą 


           zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich   


    uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta 


2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, 


    wnioskodawca    może wnieść sprzeciw do Rady.


3. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po


    rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.


 


§ 48. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę 


          zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, 


    usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone 


    na ręce Przewodniczącego Rady.


2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od 


    dnia zakończenia sesji.


3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza 


    także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych


    działań, z dokumentów tych wynikających.


 


 


 


 


4. Uchwały


 


§ 49. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, oraz Wójt, chyba,


          że przepisy prawa stanowią inaczej.


2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:


   2.1.tytuł uchwały,


   2.2.podstawę prawną,


   2.3.postanowienia merytoryczne,


   2.4.w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,


   2.5.określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia 


         sprawozdania po jej wykonaniu


   2.6.ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.


3.Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w 


   którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach       


   finansowych jej realizacji.


4.Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez Radcę


   Prawnego


 


§ 50.  Uchwały Rady powinny być redagowane w sposób zwięzły, syntetyczny,


          przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach


    uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi,


    zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.


 


§ 51.  1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po 


           zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z 


    organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub


    uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.


2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że


    przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.


 


§ 52. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.


2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego lub radnego


    prowadzącego obrady.


 


§ 53. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje


              wraz z protokołami z sesji Rady.


2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do


     wiadomości zależnie od ich treści.


 


5. Procedura głosowania


 


§ 54. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.


 


§ 55. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.


2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza


    oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z


    listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym


    składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.


3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć


    Wiceprzewodniczących lub sekretarza obrad.


4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.


 


§ 56. 1. W Głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart 


         ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala


   sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona


   Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie 


   przewodniczącym


2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób


   głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.


3.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.


4.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje


   protokół, podając wynik głosowania


5.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do


   protokołu sesji


 


§ 57. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie


          precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby


   jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do 


   intencji wnioskodawcy.


2.W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie


    wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad


    pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest


    najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.


3. W przypadku wniosków podobnych, głosuje się je w kolejności zgłoszenia


4. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad


    przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się


    kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie


    zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.


5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio


    zgodę na piśmie.


 


§ 58. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie 


          zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w


    pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku 


    (wniosków) o podjęcie uchwały.


2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów


    projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej


    kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki,


    których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.


3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu


    uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.


4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku


    poprawek stosuje się zasadę określoną w  ust. 2.


5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą


    poprawek do projektu uchwały.


6. Przewodniczący obrad w ostatniej kolejności zarządza głosowanie za


    przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek 


    wniesionych do projektu uchwały.


7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6


    na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie


    zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.


 


§ 59. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi


          kandydatura lub wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż 


    „przeciw”, głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej  


    z grup głosujących „za” czy „przeciw”.


2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości,


    przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą


    od liczby głosów oddanych na pozostałe.


 


§ 60. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi 


   kandydatura lub wniosek, który uzyskał, co najmniej jeden głos więcej od


   sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i 


   wstrzymujących.


2.Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady


   oznacza, że przechodzi kandydatura lub wniosek, który uzyskał liczbę


   całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,


   przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.


3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi


   wówczas, gdy za kandydaturą lub wnioskiem zostało oddanych 50% + l


   ważnie oddanych głosów.


4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących


   zachodzi wówczas, gdy za kandydaturą lub wnioskiem została oddana liczna


   głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.


 


6. Komisje Rady


 


§ 61. 1 . Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań 


          Komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.


2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady


 


§ 62. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym  


          Radzie.


2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie stosownych zmian w planie pracy.


 


§ 63. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.


2.Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych


   gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to 


   uzasadnione przedmiotem ich działalności.


3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.


4.Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący


   Rady, koordynujący prace Komisji, mogą zwołać posiedzenie Komisji i


   nakazać złożenie przez Komisję sprawozdania Radzie.


 


§ 64. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca


          Przewodniczącego Komisji.


2. Zastępca Przewodniczącego wybierany jest przez członków komisji jeżeli


    zachodzi taka potrzeba


 


§ 65. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.


2. Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o


    posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.


 


§ 66. 1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają 


          na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.


2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów


    powołanych przez Radę.


 


§ 67. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą


          większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji.


 


7. Radni


 


§ 68. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji


         podpisem na liście obecności.


2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia Komisji winien


    usprawiedliwić swoją nieobecność, składając pisemne wyjaśnienia na ręce


    Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.


 


§ 69. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o


          rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną   


    do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.


2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie


    Przewodniczącemu Rady.


3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna


    umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.


 


8. Wspólne sesje z radnymi z innych jednostek samorządu terytorialnego


 


§ 70. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radnymi innych jednostek


         samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i


    rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.


2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek


    samorządu terytorialnego.


3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub


    upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu


    terytorialnego.


 


§ 71. 1. Koszty  wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki


         samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji


    postanowią inaczej.


2. Przebieg wspólnych sesji obrad może być uregulowany wspólnym


    regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


 


 


 


 


 


 


ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 


1. Organizacja Komisji Rewizyjnej


 


§ 72. 1.  Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, oraz pozostałych


          członków w liczbie 4.


2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy


 


§ 73. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej


         i prowadzi jej obrady.


 


§ 74. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej


         działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich


     stronniczość lub interesowność.


2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie


    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada


4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od


    decyzji, o wyłączeniu do Rady, w terminie 7 dni od dnia powzięcia


    wiadomości o treści tej decyzji.


 


2. Zasady kontroli


 


§ 75. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta,  gminnych jednostek


          organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:


1.legalności,


2.gospodarności,


3.rzetelności,


4.celowości,


   oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym


2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową


   kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.


 


§ 76. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady, w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.


 


§ 77. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:


1.kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub


   obszerny zespół działań tego podmiotu,


2.problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu


   działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego


   działalności,


3.sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej


   kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.


 


§ 78. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie


         ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.


2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli


    kompleksowej nie objętej planem, o którym mowa w ust. 1.


 


§ 79. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze, a


         kontrola problemowa i sprawdzająca - nie dłużej niż 1dzień roboczy.


 


§ 80. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich


         zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów,


    mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).


2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie


    kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych


3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu


    kontroli.


4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie


5. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym


    przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli


    kompleksowych, kontroli problemowych oraz sprawdzających.


 


§ 81. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający


         bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności


   kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie


2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku


   postępowania kontrolnego.


3.Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki


   oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i


   oświadczenia kontrolowanych.


 


3. Tryb kontroli


 


§ 82. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej


          zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.


2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu


    kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.


3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co


    najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.


4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego


   upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,


   określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę)


   wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.


5.Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych


   okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których


   mowa w ust. 4 oraz dokumenty tożsamości.


6.W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej


   może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji


   Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie


   cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek


   Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia


   przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż


   niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla


   zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat


   materialnych w mieniu komunalnym.


7.W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6,


   kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie


-         do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich


kontynuowanie.


8.W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia


   zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę,


   sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt


   Komisji Rewizyjnej.


 


§ 83. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia


         popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie pisemnie zawiadamia


   o tym organy ścigania, informując o tym przewodniczącego Komisji 


    Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady, wskazując dowody uzasadniające


    zawiadomienie.


2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym


    Przewodniczącego Rady.


 


§ 84. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić


          warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.


2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności


    przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do


    przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i


    pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.


3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o


    których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na


    ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.


4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany    


    jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż


   określone w ust. 3.


 


§ 85. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach i


         godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.


 


4. Protokoły kontroli


 


§ 86. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni


         od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący w


   szczególności:


1.1.nazwę i adres kontrolowanego podmiotu.


1.2.imię i nazwisko kontrolujących,


1.3.daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,


1.4.określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,


1.5.imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,


1.6.przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli


   wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego


   podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w


   protokole,


1.7.datę i miejsce podpisania protokołu,


1.8.podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę 


      o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.


2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do


    sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.


 


§ 87. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika 


          kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3


    dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.


2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego


    Komisji Rewizyjnej.


 


§ 88. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce


          Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.


2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty


    przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu


    pokontrolnego do podpisania.


 


§ 89. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w


          terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.


 


 


 


5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej


 


§ 90. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.


2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej:


   1.terminy odbywania posiedzeń,


   2.terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.


   3.Rada może zatwierdzić jedynie cześć planu pracy Komisji Rewizyjnej;


      przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po


      zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.


 


§ 91. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - roczne sprawozdanie ze swojej


           działalności.


2. Sprawozdanie powinno zawierać:


 1.liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,


 2.wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,


 3.wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,


 4.wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z


    najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,


 5.ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie


    absolutorium.


 


 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej


 


§ 92. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej


            Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w


   miarę potrzeb.


2.Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte


   zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.


3.Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej


   inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny, umotywowany


   wniosek:


1.Przewodniczącego Rady,


2.nie mniej niż 5 radnych,


3.nie mniej niż 2 członków Komisji.


         4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zapraszać na posiedzenia:


                - radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej


                - osoby zaangażowane na wniosek członków Komisji Rewizyjnej w


                   charakterze biegłych lub ekspertów.


5.W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej   


    członkowie oraz zaproszone osoby.


6.Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który


   winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji


   uczestniczących w posiedzeniu.


§ 93. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co


           najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.


 


§ 94. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób


            posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej        


    działania.


2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga


    zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków


    komunalnych, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu


    Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem


   komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.


§ 95. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu


            stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje,


     współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami w


    zakresie ich właściwości rzeczowej.


2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji


     i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu


     wspólnych kontroli.


3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących


    innych Komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych


    mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.


4. Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez


    Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.


5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych


    Komisji, w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności


    działania oraz unikania zbędnych kontroli.


§ 96. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy z wnioskami o


           przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową,  


   Najwyższa Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


ROZDZIAŁ VII. TRYB PRACY WÓJTA

 

§ 97. Wójt wykonuje:


1.uchwały Rady


2.jemu przypisane zadania i kompetencje,


3.zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów


   obowiązującego prawa – należy do niego,


4.inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem


§ 98. Wójt uczestniczy w sesjach Rady


§ 99. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenia


§ 100. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji


   określonych w § 97 - § 99  w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta


ROZDZIAŁ VIII. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

 

§ 101. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach


§ 102. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów


          Gminy podlegają udostępnianiu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z


   obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.


§ 103. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji udostępnia inspektor ds.


           Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach  przyjmowania


    interesantów.


2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w


    sekretariacie Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.


3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w


    wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie


   dostępnych zbiorach danych


§ 104.  Realizacja uprawnień określonych może się odbywać wyłącznie w


            Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.


 § 105. Uprawnienia określone w § 102 nie znajdują zastosowania:


1.w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności


2.gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice w


   odniesieniu do spraw indywidualnych, z zakresu administracji publicznej, o ile


   ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania


   administracyjnego


ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 106. Zmian w Statucie dokonuje się w drodze uchwały Rady Gminy.