UCHWAŁA NR XXIV/165/2001


RADY GMINY POŚWIĘTNE


z dnia 24 sierpnia 2001 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Poświętne.


 


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy uchwala się, co następuje:


§ 1. Rozdział II regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne przyjęto uchwałą Nr III/19/94 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.


§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK


W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W UCHWALE NR III/19/94


Rozdział II


Struktura stanowisk


1. W Urzędzie Gminy Poświętne tworzy się następujące jednoosobowe stanowiska pracy:


  1)  do spraw organizacyjno-kadrowych,


  2)  do spraw księgowości budżetowej,


  3)  do spraw księgowości podatkowej,


  4)  do spraw wymiaru podatków i opłat,


  5)  do spraw finansów i działalności gospodarczej,


  6)  do spraw budownictwa,


  7)  do spraw inwestycji i drogownictwa,


  8)  do spraw gospodarki ziemią,


  9)  do spraw obywatelskich i USC,


10)  do spraw administracyjno-obronnych,


11)  do spraw rolnictwa i ochrony środowiska,


12)     sprzątaczka,


13)  kierowcy samochodów bojowych OSP na 1/2 etatu.


2. Wymienione stanowiska pracy realizują zadania Rady Gminy, jej organów i wójta:


  1.  Zadania wspólne wszystkich stanowisk pracy:


1)         posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych oraz systematyczna ich aktualizacja. Znajomość orzecznictwa,


2)         Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,


3)         Opracowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządu z zakresu powierzonych zadań, opracowywanie propozycji do projektów planów i programów. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań,


4)         Sygnalizowanie Wójtowi lub Zarządowi Gminy stwierdzonych nieprawidłowości,


5)         Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,


6)         Rozpatrywanie skarg i wniosków w/g właściwości,


7)         Obsługa techniczna zebrań wiejskich w/g potrzeb.


3. Do zakresu działania stanowisk pracy należy w szczególności:


  1.     Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,


1)         sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu,


2)         prowadzenie kancelarii urzędu:


a)     wysyłanie, przyjmowanie i rozdział korespondencji,


b)     prowadzenie ewidencji pieczęci, zakup i likwidacja zgodnie z potrzebami,


c)     przyjmowanie pism sądowych i innych w przypadku niemożliwości ich doręczenia,


d)     prowadzenie niezbędnych rejestrów i wykazów,


e)     współdziałanie ze wszystkimi sołectwami i instytucjami na terenie gminy,


3)         prowadzenie dokumentacji w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i listów,


4)         prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy,


5)         sporządzanie projektów zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek podporządkowanych Radzie Gminy,


6)         prowadzenie dokumentacji narad i spotkań organizowanych przez Wójta,


7)         podejmowanie innych zagadnień wynikających z organizacji Urzędu,


8)         sporządzanie wniosków rozliczeniowych do Powiatowego Urzędu Pracy,


9)         kompletowanie wniosków do ZUS w celu przyznania rent, emerytur oraz naliczania kapitału początkowego.


10)         Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego.


  2.  Do spraw księgowości budżetowej:


1)         nanoszenie dochodów i wydatków na karty analityczne,


2)         księgowanie w organie,


3)         księgowanie w jednostce,


4)         uzgadnianie dochodów z księgowością podatkową,


5)         przygotowywanie rachunków do wypłaty,


6)         wykonywanie innych czynności zleconych przez Skarbnika Gminy.


  3.  Do spraw księgowości podatkowej:


1)         przypis należnych podatków i opłat,


2)         rozliczanie inkasentów,


3)         nadzór nad terminowością dokonywanych wpłat należności przez inkasentów,


4)         księgowanie wpływów pieniężnych,


5)         wystawianie upomnień i egzekucja należności,


6)         wykonywanie innych czynności biurowych w zależności od potrzeb.


  4.  Do spraw podatków i opłat:


1)         sporządzanie wymiaru podatków i opłat,


2)         prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności zobowiązań pieniężnych,


3)         przyjmowanie i załatwianie podań w sprawach umorzeń podatków i opłat,


4)         wydawanie zaświadczeń,


5)         prowadzenie zadań z zakresu obowiązku opłat skarbowych,


6)         prowadzenie obsługi kasowej i dokumentacji kasy.


  5.  Do spraw finansów i działalności gospodarczej:


1)         sporządzanie list płac,


2)         dokonywanie rozliczeń:


a)  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,


b)  z Urzędem Skarbowym,


c)  z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń,


3)         prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych pracowników Urzędu Gminy oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym,


4)         prowadzenie czynności związanych z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku VAT,


5)         ewidencjonowanie działalności gospodarczej,


6)         wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach ustaleń Rady Gminy.


  6.  Do spraw budownictwa:


1)         współudział w przygotowaniu programu rozwoju gminy,


2)         wykonanie czynności przygotowawczych do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,


3)         sporządzenie stadium,


4)         przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożenie do wglądu, przyjęcie protestów i przedstawienie do zatwierdzenia,


5)         przygotowanie zmian w planach,


6)         wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,


7)         prowadzenie negocjacji w sprawie warunków realizacji zadań rządowych,


8)         prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków stanowiących mienie komunalne. Prowadzenie okresowych badań i kontroli stanu technicznego tych budynków, remontów i przebudowy,


9)         wydawanie pozwoleń na budowę, a w przypadkach nie wymagających pozwolenia przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu budowy,


10)         nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzeniu projektów,


11)         prowadzenie rejestru decyzji dotyczących pozwoleń na budowę,


12)         orzekanie o wygaśnięciu pozwoleń na budowę,


13)         przenoszenie pozwolenia na budowę na innego właściciela,


14)         przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót,


15)         wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót,


16)         przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,


17)         zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,


18)         przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,


19)         udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,


20)         nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,


21)         przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórkach nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,


22)         nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie a po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,


23)         wydawanie pozwoleń na użytkowanie,


24)         realizacja zadań w zakresie komunalizacji mienia gminnego,


25)         wydawanie opinii urbanistycznych w sprawach podziału działek,


26)         wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przy obrocie ziemią,


27)         dokonywanie analiz popytu na działki budowlane,


28)         przedkładanie Zarządowi Gminy wysokości kosztów związanych z prowadzeniem postępowania,


29)         sporządzanie koncepcji planu realizacyjnego,


30)         współudział w sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej i prawnej dotychczasowego stanu nieruchomości,


31)         określanie wartości nieruchomości w stanie dotychczasowym,


32)         ogłaszanie o podjęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości na działki i przedstawienia założeń Radzie Gminy,


33)         przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie w księgach wieczystych wpisu o wszczęcie postępowania zmierzającego do podziału,


34)         przygotowanie przetargu,


35)         współpraca w zakresie dokonania zmian w ewidencji gruntów,


36)         uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,


37)         udzielanie porad w sprawach budowlanych.


  7.  Do spraw inwestycji i drogownictwa:


1)         realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych:


a)     opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami,


b)     ogłaszanie przetargu,


c)     prowadzenie dokumentacji komisji przetargowych,


d)     ogłoszenie wyników przetargu (biuletyn, tablica ogłoszeń),


e)     zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu,


f)     rozpatrywanie protestów i odwołań (przygotowanie dokumentacji),


g)     przygotowanie projektów umów,


2)    z ustawy o najmie lokali mieszkalnych:


a)     przygotowanie umów i aneksów do umów o najem mieszkań i obiektów stanowiących mienie komunalne,


b)     realizacja obowiązków wynajmującego,


c)     realizacja sprawozdawczości z zakresu gospodarki komunalnej,


3)    z ustawy prawo geologiczne i górnicze,


-     nakładanie obowiązku prowadzenia rejestru złóż i kopalin i wydawanie zezwoleń na wydobycie w oparciu o dokumentację,


4)    w zakresie realizacji inwestycji:


a)     planowanie inwestycji,


b)     przygotowanie dokumentacji budowlanej łącznie z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, zgód na przejście przez teren osób trzecich,


c)     prowadzenie przetargów,


d)     zawieranie umów, umów o partycypacji w kosztach (przygotowanie dokumentów),


e)     czuwanie nad realizacją,


f)     pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych,


g)     dokonywanie odbioru robót,


h)     rozliczanie inwestycji i przekazywanie do użytkowania,


i)     opracowanie informacji i sprawozdawczości z inwestycji,


5)         udzielanie poradnictwa i obsługa interesantów,


6)         wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,


7)         wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii i dróg gminnych i lokalnych,


8)         planowanie i finansowanie budowy, modernizacja utrzymania i ochrony dróg gminnych i lokalnych oraz zarządzania tych dróg,


9)         orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do poprzedniego w razie jego naruszenia,


10)         wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów związanych z gospodarką drogową,


11)         wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej,


12)         wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich,


13)         zaliczenie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej i gminnej pozostałego do zbudowania obwodnicy do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od jego komunikacyjnego przeznaczenia,


14)         obsługa ksero.


  8.  Do spraw gospodarki ziemią:


1)         zatwierdzenie statutu spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz jego zmian,


2)         zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzenie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień,


3)         tworzenie spółek przymusowych, nadawanie im statutu oraz wyznaczenie organów spółki oraz wynagrodzenie dla osób nie będących członkami spółki, wyznaczonych do organu spółki,


4)         wyrażenie zgody na zbycie, zmianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz zasięganie pożyczek pieniężnych przez spółkę,


5)         zatwierdzanie aktu zbycia udział we wspólnocie,


6)         ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,


7)         prowadzenie ewidencji gruntów mienia gminnego,


8)         ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,


9)         wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, przedstawienie wniosku, o którym mowa w punkcie w kilku wariantach,


10)         wykładanie na okres 30 dni projektu planu gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych, istniejących wokół zakładów przemysłowych,


11)         zawiadomienie właścicieli gruntów o wyłożeniu planu,


12)         sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym,


13)         przekazywanie odpłatnie w zarząd gruntów gminnych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,


14)         przejmowanie od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów,


15)         użyczanie na krótki czas gruntów osobom fizycznym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,


16)         sprzedawanie lub oddawanie w wieczyste użytkowanie gruntów w drodze przetargu,


17)         dokonywanie podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,


18)         dokonywanie podziału nieruchomości poza planem zagospodarowania przestrzennego,


19)         przejmowanie na własność za odszkodowaniem ulic powstałych w wyniku podziału,


20)         tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,


21)         ustalanie granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zainteresowanych osób,


22)  w zamian za scalanie, przekazywanie właścicielom lub wieczystym użytkownikom odpowiedniej ilości działek budowlanych lub dokonanie rozliczenia w gotówce,


23)         dokonywanie zmian w księdze wieczystej,


24)         podawanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu,


25)         podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,


26)         zarządzenie o odebraniu gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste,


27)         przekazywanie w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie mogą przedstawić dokumentu o przekazaniu gruntów w dacie 1 sierpnia 1988 r.


28)         powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości w celu obliczenia opłat adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia inne niż wodociągi i kanalizacja,


29)         zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości,


30)         umieszczenie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,


31)         oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi,


32)         przekazywanie nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal i pomieszczenia gospodarcze o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków, jeżeli osobie przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,


33)         wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, a po dokonaniu rozgraniczenia, o jego umorzeniu,


34)         sprzedaż i wydzierżawienie gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zgodnie z zawartą umową,


35)         przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i wydawanie decyzji w tych sprawach,


36)         realizacja zadań na rzecz upowszechniania kultury,


37)         zgłaszanie wniosków do budżetu na finansowanie kultury,


38)         organizacja działań na rzecz ochrony dóbr kultury,


39)         obsługa ksero,


  9.  Do spraw obywatelskich i USC:


1)         realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego,


2)         wykonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,


3)         przyjmowanie oświadczeń o:


a)     wstąpieniu w związek małżeński,


b)     braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,


c)     stwierdzenie legitymacji procesowej do wstąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,


d)     wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,


e)     wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,


f)     powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,


g)     uznaniu dziecka,


h)     uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,


i)     nadaniu dziecku nazwiska męża matki,


j)     wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,


4)         ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenie alimentacyjne i przysposobienie,


5)         przyjmowanie pism sądowych,


6)         powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcia postępowania z urzędu,


7)         wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,


8)         prowadzenie ewidencji ludności,


9)         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,


10)         wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.


10.  Do spraw administracyjno obronnych:


1)         wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju w imieniu Wójta Gminy,


2)         kierowanie i koordynowanie zadań obrony cywilnej, tworzenie formacji oc, koordynowanie przygotowań do samoobrony,


3)         administrowanie rezerwami osobowymi,


4)         realizacja zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,


5)         przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,


6)         współpraca z komisją poborową i lekarską,


7)         wydawanie zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony,


8)         organizowanie powołania do ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,


9)         wydawanie decyzji uznających poborowego za jedynego żywiciela,


10)         wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,


11)         współpraca z OSP i organizacja działania na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa,


12)         koordynacja sieci komputerowej,


13)         bezpośredni nadzór na przekazywaniem danych do ZUS pocztą elektroniczną,


14)         koordynowanie zadań na rzecz ograniczenia zjawisk patologii społecznej,


15)         nadzór nad pracą kierowców wozów bojowych OSP, rozliczanie paliwa i czasu pracy,


16)         sporządzanie wniosków o ubezpieczenie pojazdów OSP,


17)         koordynacja zadań na rzecz ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,


18)         opieka nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej,


19)  zakup i rozdział materiałów biurowych.


11.  Do spraw rolnictwa i ochrony środowiska:


1)         współdziałanie ze spółkami wodnymi,


2)         współdziałanie ze służba weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,


3)         prowadzenie spraw BHP,


4)         współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, interwencyjnych,


5)         nadzór nad obiektami kultury fizycznej, prowadzenie remontów i współdziałanie z klubami sportowymi i instytucjami kultury fizycznej,


6)         zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,


7)         nakazywanie użytkownikowi maszyn i urządzeń technicznych wykonanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,


8)         wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,


9)         nadzór nad funkcjonowaniem światła ulicznego na terenie gminy,


10)         prowadzenie archiwum Urzędu Gminy.


12.     Sprzątaczka:


1)         otwieranie i zamykanie budynków Urzędu,


2)         dbałość o estetyczny wygląd biura i placu Urzędu Gminy,


3)         dostarczanie korespondencji do urzędu pocztowego,


4)    zakup niezbędnych środków czystości,


5)         uruchamianie systemu alarmowego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.


13.  Kierowca samochodu bojowego PSP Poświętne:


1)         dbałość o powierzone mienie,


2)         codzienne dokonywanie przeglądu (OC),


3)         prowadzenie kart przebiegu pojazdu,


4)         prowadzenie książki pojazdu,


5)         systematyczne rozliczanie się z pobranego paliwa,


6)         utrzymywanie łączności z PKSP w Opocznie.


14.  Kierowca samochodu bojowego OSP Brudzewice:


1)         dbałość o powierzone mienie,


2)         codzienne dokonywanie przeglądu,


3)         prowadzenie kart przebiegu pojazdu,


4)         prowadzenie książki pojazdu,


5)         systematyczne rozliczanie się z pobranego paliwa,


6)         utrzymywanie sprawności sprzętu łączności w Opocznie.