U C H W A Ł A Nr. III/19/94
Rady Gminy Poświętne


z dnia 22 października 1994 r.


 
w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Poświętne.

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym    /Dz.U. Nr 16 poz.95 z póź. zm./ na wniosek Zarządu Gminy uchwala się co następuje:


§1.


Przyjmuje się regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY


Rady Gminy.


Marian Pisarski

 


Załącznik do Uchwały Nr III/19/94


Rady Gminy w Poświętnem.


 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W POŚWIĘTNEM

 

Rozdział I. 


POSTANOWIENIA OGÓLNE. 


§ 1. Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Zarząd Gminy w Poświętnem jako organ wykonawczy realizuje swoje zadania.


§ 2. Siedzibą Urzędu Gminy jest Poświętne.


§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:


- radzie lub zarządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy Poświętne oraz Zarząd Gminy Poświętne.


- wójcie, skarbniku, sekretarzu należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poświętne, Skarbnika Gminy Poświętne, Sekretarza Gminy Poświętne,


- urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Poświętne.


§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:


1. Strukturę Organizacyjną Urzędu


2. Zasady podziału zadań i kompetencji


3. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu


4. Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw


5. Zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie


6. Tryb organizacji pracy Urzędu


§ 5. Urząd realizuje zadania:


1. Własne wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz


z innych ustaw.


2. Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo.


3. Z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień zawartych za zgodą Rady Gminy z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Opocznie.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 


§ 1.  Pracą Urzędu kieruje wójt.


Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz z innych przepisów określających status Wójta.


Kompetencje Wójta:


1. Jest przewodniczącym Zarządu Gminy.


2. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy.


3. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy.


4. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.


5. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji.


6. Udziela upoważnień pracownikom do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.


7. Podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, przedstawiając sposób załatwienia spraw do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.


8. Jest szefem obrony cywilnej Gminy.


9. Mianuje pracowników samorządowych w/g obowiązujących przepisów.


10. Sprawuje nadzór nad działalnością sołectw poprzez wgląd w dokumenty i analizę wykorzystania obiektów przekazanych sołectwom w użytkowanie.


11. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością skarbnika  i sekretarza Gminy.


§ 2. Sekretarz Gminy w szczególności:


1. Realizuje zadania wynikające z upoważnienia udzielonego przez Wójta oraz sprawuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy.


2. Współpracuje z Radą, Gminy i jej organami.


3. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy, Zarządu i Komisji.


4. Współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Zarządu lub radnego na zebraniu wiejskim.


5. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom.


6. Współpracuje z sąsiednimi gminami.


7. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy.


8. Wykonuje inne -czynności powierzone na podstawie ar.t.33 ust.4


ustawy - samorządowej.


§ 3. Skarbnik Gminy w szczególności:


1. Przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.


2. Przygotowuje projekt budżetu. .


3. Realizuje budżet gminy.


4. Dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje zarząd o jego realizacji.


5. Dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych.


6. Informuje rade gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.


?. Realizuje ustawy o dochodach i finansach gminy, o podatkach i opłacie skarbowej.


8. Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami..


§ 4. Obsługę prawną urzędu wykonuje radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o prace w wymiarze 1/2 etatu.


Radca prawny podlega służbowo wyłącznie wójtowi.


Radca prawny w szczególności:


1. Czuwa nad przestrzeganiem prawa we wszystkich działaniach Urzędu.


2. Udziela informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym..


3. Uczestniczy w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.


4. Wydaje opinie pisemne w sprawach:


a/ projektów uchwał rady gminy, zarządu oraz zarządzeń wójta.


b/ umów.


c/ rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia.


d/ odmowy uznania zgłoszonych roszczeń


e/ związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi.


f/ zawarcia ugody w sprawach majątkowych.


g/ umorzenia wierzytelności.


5. Zawiadamia organy powołane do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.


6. Wydaje opinie prawne.


7. Reprezentuje urząd przez organami orzekającymi.


Rozdział II.


STRUKTURA STANOWISK


§ 1. W Urzędzie Gminy Poświętne tworzy się następujące jednoosobowe


stanowiska pracy:


1/ do spraw organizacyjno-kadrowych


2/ do spraw księgowości podatkowej


3/ do spraw wymiaru i opłat


4/ do spraw księgowości budżetowej


5/ obsługi kasy i działalności gospodarczej


6/ do spraw administracyjno-gospodarczych


7/ do spraw obronnych i p.poý.


8/ budownictwa


9/ komunikacji, budownictwa drogowego i ochrony środowiska


10/ gospodarki ziemią


11/ obsługi sieci komputerowej , spraw społecznych i rolnictwa


12/ USC i dowodów osobistych


13/ spraw obywatelskich i wojskowych


14/ koordynator prac publicznych


15/ kierowcy transportu


16/ woźny


17/ pracownik gospodarczy.


§ 2. Biblioteka Gminna wraz z Filią w Dębie stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną podporządkowaną Radzie Gminy i posiada własny statut.


§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Punktem Opieki nad Chorym w Domu stanowi samodzielną jednostkę organizacyjny podporządkowaną Radzie Gminy i posiada własny statut.


§ 4. Zadania własne gminy wynikające z art.14 ust.3 ustawy o systemie oświaty /Dz.U. Nr 95 poz.425 z 1991 r./ realizuje się na podstawie porozumień z dyrektorami szkól.


§ 5. W regulaminie ujęto również zadania zlecone z mocy ustawy oraz  przyjęte do realizacji za zgodą Rady Gminy na mocy porozumień.


§ 6. Wymienione stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji rady, jej organów i wójta, a mianowicie:


1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno -gospodarczego.


2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.


3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi działającymi na terenie gminy.


4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji ogólnej


5. Rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości.


6. Opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwoju w zakresie swojego działania.


7. Przygotowywanie ocen i analiz informacji i sprawozdań


§ 7. Do podstawowego zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy


należy w szczególności:


1. Stanowiska pracy d/s organizacyjno-kadrowych:


1/ Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.


2/ Opracowywanie projektów statutów i regulaminów gminy.


3/ Prowadzenie kancelarii Urzędu.


4/ Prowadzenie spraw osobowych organów gminy, Urzędu Gminy oraz


kierowników jednostek organizacyjnych gminy.


5/ Sporządzanie projektów zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.


6/ prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem Samorządowym.


7/ Prowadzenie dokumentacji w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i listów.


8/ Prowadzenie zbioru przepisów prawnych i informowanie odpowiednich stanowisk pracy.


9/ Załatwianie spraw pieczęci Urzędu i pracowników, prowadzenie ewidencji w tym zakresie.


10/ Inne sprawy z zakresu organizacji Urzędu.


2. Do spraw księgowości podatkowej:


1/ Przypis należnych podatków i opłat.


2/ Rozliczenie inkasentów


3/ Księgowanie wpłat i analiz wpływów


4/ Wystawianie upomnień i egzekucja należności.


3. Do spraw wymiaru i opłat:


1/Sporządzanie wymiaru podatków i opłat


2/ Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności i zobowiązań pieniężnych


3/ Wydawanie zaświadczeń


4/ Przyjmowanie i załatwianie wniosków w sprawach umorzeń podatków i opłat.


4. Do spraw księgowości budżetowej:


1/ Prowadzenie dokumentacji w sprawie księgowości budżetowej


2/ Prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych pracowniczych.


5. Obsługi kasy i działalności gospodarczej:


1/ Prowadzenie dokumentacji kasowej


2/ Obsługa kasowa gminy i jednostek podporządkowanych


3/ Prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.


4/ Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy.


6. Stanowisko pracy d/s administracyjno-gospodarczych:


- prowadzenie rejestru potrzeb w zakresie zaopatrzenia materiałów  biurowych


- zakup materiałów biurowych i ich rozdział


- sporządzanie zeznań świadków


- wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym


- inne sprawy z zakresu obsługi Urzędu.


7. Do spraw obronnych i p.poż.


1. Wykonuje zalecenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju (art.17 ust.4pkt.3)


2. Kieruje oraz koordynuje przygotowanie i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej.


3. Administruje rezerwami osobowymi


4. Przeprowadza czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziała z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi


5. Tworzy formacje obrony cywilnej


6. Zapewnia prawidłowe warunki p.poż.


7. Współdziała z OSP i organizuje działania na rzecz rozwoju ochotniczego strażactwa


8. Koordynuje pracę kierowcy Urzędu Gminy


9. Koordynuje działania na rzecz zaopatrzenia wsi w wodę


8. Do spraw budownictwa:


1) Sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów oraz ich uzgodnienie


2) Dokonywanie okresowej oceny. zmian w gospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu.


3) Udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji


o charakterze lokalnym


4) Uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska z właściwymi organami


5) Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i prowadzenie rejestru wydanych decyzji


6) zawieranie umów określających wzajemne zobowiązania i oświadczenia inwestora oraz organu uprawnionego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, związane z realizacją inwestycji i przyszłym funkcjonowaniem budowanego obiektu


7) Udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonywania inwestycji


8) Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego


9) Wydawanie pozwoleń na budowę


10) Przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora


11) Orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę


12) Wydawanie decyzji zezwalających na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych


13) Przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu budowlanego do użytku


14) Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, co do którego wydano nakaz dokonania zmian i przeróbek


15) Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, ochrony środowiska lub innymi względami interesu społecznego


16) Udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego


17) Sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w zakresie użytkowania obiektów budowlanych


18) Koordynowanie realizacji inwestycji na terenie gminy.


9.Do spraw komunikacji, budownictwa drogowego i ochrony środowiska:


1/ Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych i dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych


2/ Dopuszczanie do ruchu na drogach motorowerów, wydawanie tabliczek motorowerowych wraz z właściwymi dokumentami


3/ Przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów, dokonywanie istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu bądź zmianie adresu


4/ Wycofywanie z ruchu pojazdów


5/ Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów


6/ Wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego


7/ Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdów (praw jazdy, kart rowerowych, motorowych i woźnicy)


8/ Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania, zagubieniu i wydawanie wtórników


9/ Wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej w przypadku zastrzeżenia co do stanu zdrowia


10/ Wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia kwalifikacji


11/ Zatrzymywanie, cofanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi


12/ Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich


13/ Wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg


gminnych i lokalnych


14/ Zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych


15/ Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania


i ochrony dróg gminnych i lokalnych oraz zarządzanie tych dróg


16/ Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalne, do poprzedniego stanu w razie jego naruszenia


17/ Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów związanych z gospodarką drogową


18/ Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej


19/ wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg wojewódzkich


20/ Zaliczanie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej i gminnej pozostałego po zbudowaniu obwodnicy do odpowiedniej kategorii dróg w zależności od jego komunikacyjnego znaczenia


21/ wnioskowanie ustanowienia na terenie gminy stref ochronnych


22/ Współdziałanie z poza gminnymi instytucjami mającymi na celu ochronę środowiska


23/ Występowanie w sprawach naruszeń przepisów z tym związanych.


10. Do spraw gospodarki ziemią:


1/ Prowadzenie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami w tym rolnymi i leśnymi


2/ Tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane oraz ich uzbrojenie


3/ Wnioskowanie ustalenia cen za grunty, budynki i urządzenia w porozumieniu z finansami


4/ Oznaczenie nieruchomości i prowadzenie ich rejestru


5/ Rekultywacja gruntów zdewastowanych.


11. Do spraw obsługi sieci komputerowej, rolnictwa i spraw społecznych:


1) Obsługa sieci komputerowej i urządzeń poligraficznych


2) Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa


3) Nadzór i współdziałanie ze spółkami wodnymi


4) Współdziałanie ze służbą weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych


5) Koordynacja zadań upowszechniania kultury


6) Współdziałanie w planowaniu budżetu na cele kultury


7) Opieka nad obiektami kultury fizycznej, współdziałanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i pozyskiwanie środków na te cele


8) Opieka nad pomnikami pamięci


12. Urząd Stanu Cywilnego:


1/ Realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego


2/ Wydaje dokumenty stwierdzające tożsamość i prowadzi dokumentacje w tym zakresie.


13. Do spraw obywatelskich i wojskowych:


1. Prowadzenie ewidencji ludności


2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania


3. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej


4. Czynności związane z wykorzystaniem powszechnego obowiązku  obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi


5. Udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu


6. Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby pełniące zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośrednią opieki nad członkiem rodziny, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz uznaniu za jedynych żywicieli rodzin


7. Współdziałanie w zakresie przyznawania i wypacania zasiłków członkom rodzin żołnierzy oraz osób pełniących zastępczo obowiązek służby wojskowej uznanych za jedynych żywicieli rodzin


8. Udzielanie pomocy i informacji organom emerytalnym


9. Zapewnienie prawidłowych warunków BHP.


14. Koordynator prac publicznych:


- Współdziałanie i opracowywanie harmonogramów prac w zakresie


robót publicznych i bezpośredni nadzór nad ich realizacją


- Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.


16. Kierowca transportu:


- kieruje samochodem bojowym i autokarem


- przeprowadza obsługę techniczną wymienionych pojazdów


- prowadzi niezbędną dokumentację kierowcy


- dba o sprzęt przeciwpożarowy.


17. Woźny:


- Dba o porządek i estetykę pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół urzędu.


18. Pracownik gospodarczy:


- konserwacja dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy


- konserwacja ulic i chodników administrowanych przez Urząd


- dbałość o stan znaków drogowych


utrzymywanie czystości przystanków PKS oraz placów i skwerów Urzędu Gminy


- załatwianie spraw gospodarczych Urzędu.


Rozdział III.


REGULACJE WEWNĘTRZNE


I. Czas pracy.


§ 1. 1. Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8


godzin na dobę.


2. Ustala się godziny pracy Urzędu w tygodniu, w którym sobota


jest wolna od pracy w godz. 8°°-16°°.


3. W tygodniu kiedy sobota jest pracująca (pierwsza sobota miesiąca


Urząd czynny jest w godz.8°°-15°° a w sobotę 8°°-13°


§ 2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Urzędu jednorazowe


zmiany godzin pracy z zachowaniem zasady określonej w § 1 pkt.1 można dokonać za zgodą Zarządu Gminy.


§ 3. Jeżeli wymaga tego potrzeby Urzędu pracownik może wykonywać prace poza normalnymi godzinami pracy na polecenie przełożonego.


§ 4. 1. Każdy pracownik. po przyjściu do pracy zobowiązany jest podpisać listę obecności.


2. Jako formy kontroli wykorzystywania czasu pracy stosuje się:


a) listę obecności


b) ewidencję wyjazdów w godzinach służbowych


c) ewidencję wyjazdów


d) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy.


3. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjazdów w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.


4. Listy obecności i pozostałe zbiory ewidencyjne prowadzi stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych. Pracownik korzystający ze zwolnienia w godzinach pracy


zobowiązani jest do odpracowania tego czasu.


§ 5. 0 udzieleniu urlopu, zwolnienia od pracy, usprawiedliwieniu nieobecności lub spóźnienia decyduje kierownik Urzędu.


II. Obsługa interesantów.


§ 1. Pracownicy przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania z wyjątkiem kasy, która czynna jest w godz.8-13


§ 2. wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek przez cały czas urzędowania.


§ 3. Radni przyjmowani są w pierwszej kolejności.


§ 4. Obsługa interesantów powinna być rzeczowa i sprawna z zachowaniem


zasad uprzejmości.


§ 5. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowych dokumentów lub wniesienia opłaty skarbowej, czynności te wykonuje pracownik.


Pracownik odpowiedzialny jest również za potwierdzenie otrzymania dokumentu.


III. Obowiązki pracownika.


§ 1. Pracownik jest zobowiązany:


1) wykonywa zadania urzędu sprawnie, sumiennie i bezstronnie,


2) informować zainteresowanych o stanie sprawy z wyjątkiem udzielania informacji osobom postronnym w toku sprawy dotyczącej indywidualnego mieszkańca.


§ 2. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w myśl obowiązujących przypisów oraz w każdym przypadku, gdy wymaga tego dobro sprawy.


§ 3. Pracownik zobowiązany jest do uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami.


IV. Obowiązki pracodawcy.


§ 1. 1. Kierownictwo Urzędu zobowiązane jest do należytego zorganizowania pracy.


2. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji pracownikom.


3. Stosowanie kar w przypadku zaniedbania obowiązków przez pracownika.


4. Dokonywanie oceny pracy zgodnie z przepisami.


§ 2. Pracodawca zabezpiecza zastępstwa pracowników na okres ich nieobecności w pracy.


§ 3. Wybór terminu, przedmiotu i stanowiska pracy w celu przeprowadzenia kontroli należy do osoby uprawnionej do prowadzenia kontroli.


V. Kontrola wewnętrzna.


§ 1. Kontrola przeprowadzana jest przez:


- Komisję Rewizyjną Rady Gminy


- Przewodniczącego Rady Gminy i Komisje w sprawach dotyczących zakresu ich działania


- Zarząd Gminy.


§ 2. Kontroli wewnętrznej dokonuje wójt, skarbnik gminy, sekretarz


oraz kierownicy jednostek podporządkowanych w stosunku do podległych pracowników.


§ 3. Kontrola może dotyczyć całości spraw prowadzonych przez dane stanowisko pracy, kilku lub jednej sprawy.


§. 4. Dokumentacja na stanowiskach pracy winna być tak prowadzona aby bez zbędnej zwłoki przekazać osobie kontrolującej odpowiednie dokumenty.


§ 5. Z kontroli sporządza się protokół wskazując w nim prawidłowości jak i nieprawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami.


§ 6. Kontrole są jawne. Kontrolowany jest uprzedzany o terminie i temacie kontroli.


i przekazywana Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 5. Wszystkie stanowiska pracy wysyłają korespondencję za pośrednictwem sekretariatu


VI. Obieg dokumentów.


§ 1. W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną oraz rzeczowy wykaz akt.


§ 2. Korespondencja wpływająca do Urzędu Gminy jest rejestrowana.


§ 3. Korespondencja dyspozycji Wójta zostaje skierowana do adresata


po zwrocie przez Wójta.


§ 4. Korespondencja do Rady Gminy kierowana jest do sekretarza


gminy sekretariatu.


VII. Załatwianie spraw.


§ 1. Indywidualne sprawy Obywateli załatwiane sŕ bez zbędnej zwłoki a najpóźniej w terminach określonych przez Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


§ 2. 1. Wnioski z Sesji Rady Gminy i posiedzeń jej organów przekazuje się do załatwienia bez zbędnej zwłoki.


2. Wnioski Komisji nie związane ze zwiększeniem wydatków budżetowych niezwłocznie kierowane się do Zarządu Gminy a następnie załatwiane przez pracowników na polecenie Wójta,


3. Wnioski Komisji związane ze zwiększeniem wydatków budżetowych kierowane są do skarbnika gminy w celu przedstawienia na najbliższej sesji możliwości ich realizowania w danym roku względnie w celu umieszczenia ich w projekcie budżetu na następny rok.


Skarbnik gminy konsultuje wnioski z zarządem.

 

VIII. Przepisy końcowe.


§ 1. wszyscy pracownicy są zobowiązani do należytej dbałości i zabezpieczenia prowadzonych przez siebie spraw, pieczęci oraz mienia powierzonego wyszczególnionego w oddzielnych pismach.


§ 2. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza Rada Gminy na wniosek Zarządu Gminy.


§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.