Stan Gminy-Raport

 

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Poświętne zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Poświętne raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,             w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała         w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja tj. 23.06.2020 r. Zgłoszenia będą przyjmowane     w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem w godzinach pracy. Wzór zgłoszenia jest do pobrania poniżej, jest również dostępny w sekretariacie Urzędzie Gminy w Poświętnem. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do debaty.doc)Formularz zgłoszeniowy do debatytreść61 kB1052020-06-17 15:31
Pobierz plik (RAPORT-O-STANIE-GMINY-POŚWIĘTNE-ZA-2019-ROK.pdf)RAPORT-O-STANIE-GMINY-POŚWIĘTNE-ZA-2019-ROK.pdfTreść dokumentu10893 kB4402020-05-29 15:48