Organy

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  30 kwietnia  ( poniedziałek ) 2012 r. od godziny 10oo w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2011

7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2011

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych,

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością drogową,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012 roku,

f) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  16 marca  ( piątek ) 2012 r. od godziny 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2011.

6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku

7. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.

8. Podjęcie stanowiska w sprawie kosztów funkcjonowania pieczy zastępczej.

9. Podjęcie stanowiska w sprawie poszanowania praw widzów Telewizji Trwam.

10.Podjęcie stanowiska w sprawie protestu wobec propozycji zniesienia Sądu Rejonowego w Opocznie

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Heraldycznej na 2012 rok

b)w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poświętne,

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne,

d) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

f) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków,

g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne"

h) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Poświętnem z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Poświętne

12. Interpelacje radnych.

13. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. / środa / od godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o stanie przygotowania gminy do akcji zimowej

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o:

- deficycie budżetu na rok 2012,

- projekcie budżetu na rok 2012,

- Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

b) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 roku.

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2020.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XI  Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się   w dniu 29 listopada 2011 r. /wtorek / od godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTYRY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Franas Michał

CZŁONEK KOMISJI

Bogusz Władysław

CZŁONEK KOMISJI

Moskwa Sławomir

CZŁONEK KOMISJI

Małachowski Andrzej

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn 15_02_2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KOProtokół Nr 1 z dnia 15.02.201398 kB1812013-04-03 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn 15_02_2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KOProtokół Nr 1 z dnia 15.02.201398 kB1372013-04-03 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn 15_02_2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KOProtokół Nr 1 z dnia 15.02.201398 kB1482013-04-03 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 11_KO.pdf)Protokół Nr 11_2012 Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15:50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1502013-03-11 10:45
Pobierz plik (Protokół Nr 11_KO.pdf)Protokół Nr 11_2012 Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15:50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1842013-03-11 10:45
Pobierz plik (Protokół Nr 11_KO.pdf)Protokół Nr 11_2012 Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15:50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1492013-03-11 10:45
Pobierz plik (Protokół Nr 10_KO.pdf)Protokół Nr 10_2012Protokół Nr 10 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1572013-03-11 10:44
Pobierz plik (Protokół Nr 10_KO.pdf)Protokół Nr 10_2012Protokół Nr 10 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1432013-03-11 10:44
Pobierz plik (Protokół Nr 10_KO.pdf)Protokół Nr 10_2012Protokół Nr 10 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1402013-03-11 10:44
Pobierz plik (Protokół Nr 9_KO.pdf)Protokół Nr 9_2012Protokół Nr 9 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.97 kB1612013-03-11 10:42
Pobierz plik (Protokół Nr 9_KO.pdf)Protokół Nr 9_2012Protokół Nr 9 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.97 kB1462013-03-11 10:42
Pobierz plik (Protokół Nr 9_KO.pdf)Protokół Nr 9_2012Protokół Nr 9 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.97 kB1482013-03-11 10:42
Pobierz plik (Protokół Nr 8_KO.pdf)Protokół Nr 8_2012Protokół Nr 8 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09. 11. 2012 w godzinach od 13:00 do 16109 kB1602013-03-11 10:42
Pobierz plik (Protokół Nr 8_KO.pdf)Protokół Nr 8_2012Protokół Nr 8 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09. 11. 2012 w godzinach od 13:00 do 16109 kB1462013-03-11 10:42
Pobierz plik (Protokół Nr 8_KO.pdf)Protokół Nr 8_2012Protokół Nr 8 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09. 11. 2012 w godzinach od 13:00 do 16109 kB1522013-03-11 10:42
Pobierz plik (Protokół Nr 7_KO.pdf)Protokół Nr 6_2012Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 19.10 2012 roku w godzinach 13:10-15:5091 kB1482013-03-11 10:40
Pobierz plik (Protokół Nr 7_KO.pdf)Protokół Nr 6_2012Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 19.10 2012 roku w godzinach 13:10-15:5091 kB1922013-03-11 10:40
Pobierz plik (Protokół Nr 7_KO.pdf)Protokół Nr 6_2012Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 19.10 2012 roku w godzinach 13:10-15:5091 kB1602013-03-11 10:40
Pobierz plik (Protokół Nr 6_KO.pdf)Protokół N 6_2012 Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 17 sierpnia 2012 roku w godzinach 13:10-15:5094 kB1422013-03-11 10:39
Pobierz plik (Protokół Nr 6_KO.pdf)Protokół N 6_2012 Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 17 sierpnia 2012 roku w godzinach 13:10-15:5094 kB1412013-03-11 10:39
Pobierz plik (Protokół Nr 6_KO.pdf)Protokół N 6_2012 Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 17 sierpnia 2012 roku w godzinach 13:10-15:5094 kB1432013-03-11 10:39
Pobierz plik (Protokół Nr 5_KO.pdf)Protokół N 5_2012Protokół Nr 5 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1502013-03-11 10:38
Pobierz plik (Protokół Nr 5_KO.pdf)Protokół N 5_2012Protokół Nr 5 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1352013-03-11 10:38
Pobierz plik (Protokół Nr 5_KO.pdf)Protokół N 5_2012Protokół Nr 5 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1452013-03-11 10:38
Pobierz plik (Protokół Nr 4_KO.pdf)Protokół N 4_2012Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2012 roku w godzinach 13:10-15:50108 kB1682013-03-11 10:37
Pobierz plik (Protokół Nr 4_KO.pdf)Protokół N 4_2012Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2012 roku w godzinach 13:10-15:50108 kB1602013-03-11 10:37
Pobierz plik (Protokół Nr 4_KO.pdf)Protokół N 4_2012Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 16 maja 2012 roku w godzinach 13:10-15:50108 kB1502013-03-11 10:37
Pobierz plik (Protokół Nr 3_2012 KO.pdf)Protokół Nr 3_2012 KOProtokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 27 kwietnia 2012 roku w godzinach 13:05-15:1287 kB1472012-06-18 15:00
Pobierz plik (Protokół Nr 2_2012 KO.pdf)Protokół Nr 2_2012 KOProtokół Nr 2 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się dnia 7 marca 2012 roku w godzinach 10:15 – 13:40.129 kB1422012-06-18 14:59
Pobierz plik (Protokół Nr 1_2012 KO.pdf)Protokół Nr 1_2012 KO Protokół Nr 1 z wspólnego posiedzenia komisji Stałych rady Gminy, które odbyło się dniu 10 stycznia 2012 r. w godz. 11:10-15:50 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.114 kB1742012-06-18 14:58
Pobierz plik (Protokół Nr 5 z dnia 6.05.2011.pdf)Protokół nr 5 z 6_05.2011_KOProtokół nr 5 z dnia 06.05.201187 kB2222011-07-18 10:19
Pobierz plik (Protokół Nr 4 z dn. 13.05.2011.pdf)Protokół nr 4 z 13_05.2011_KOProtokół nr 4 z dnia 13.05.201179 kB1482011-07-18 10:18
Pobierz plik (Protokół Nr 2 z dn. 26.01.2011 - wspólne.pdf)Protokół nr 2 z 26_01.2011_KOProtokół nr 2 z dnia 26.01.2011127 kB1752011-07-18 10:17
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn.28.12.2010 - KO.pdf)Protokół nr 1 z 28_12.2010_KOProtokół nr 1 z dnia 28.12.201084 kB1482011-07-18 10:16

SKŁAD KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Grzegorski Marian

CZŁONEK KOMISJI

Ajdamiak Jerzy

CZŁONEK KOMISJI

Goska Sławomir

CZŁONEK KOMISJI

Kacprzak Bolesław

CZŁONEK KOMISJI

Świąder Jan

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn. 14.02.2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KBProtokół Nr 1 z dnia 14.02.201396 kB1422013-04-03 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn. 14.02.2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KBProtokół Nr 1 z dnia 14.02.201396 kB1772013-04-03 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn. 14.02.2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KBProtokół Nr 1 z dnia 14.02.201396 kB1502013-04-03 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 11_2012 KB.pdf)Protokół Nr 11_2012 KBProtokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15:50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1622013-03-11 11:43
Pobierz plik (Protokół Nr 11_2012 KB.pdf)Protokół Nr 11_2012 KBProtokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15:50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1542013-03-11 11:43
Pobierz plik (Protokół Nr 11_2012 KB.pdf)Protokół Nr 11_2012 KBProtokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15:50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1542013-03-11 11:43
Pobierz plik (Protokół Nr 10_2012 KB.pdf)Protokół Nr 10_2012 KBProtokół Nr 10 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1802013-03-11 11:42
Pobierz plik (Protokół Nr 10_2012 KB.pdf)Protokół Nr 10_2012 KBProtokół Nr 10 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1552013-03-11 11:42
Pobierz plik (Protokół Nr 10_2012 KB.pdf)Protokół Nr 10_2012 KBProtokół Nr 10 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1652013-03-11 11:42
Pobierz plik (Protokół Nr 9_2012 KB.pdf)Protokół Nr 9_2012 KBProtokół Nr 9 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy97 kB1492013-03-11 11:41
Pobierz plik (Protokół Nr 9_2012 KB.pdf)Protokół Nr 9_2012 KBProtokół Nr 9 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy97 kB1452013-03-11 11:41
Pobierz plik (Protokół Nr 9_2012 KB.pdf)Protokół Nr 9_2012 KBProtokół Nr 9 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy97 kB1802013-03-11 11:41
Pobierz plik (Protokół Nr 8_2012 KB.pdf)Protokół Nr 8_2012 KBProtokół 8 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09.11.2012 w godzinach od 13:00 do 16:25109 kB1662013-03-11 11:40
Pobierz plik (Protokół Nr 8_2012 KB.pdf)Protokół Nr 8_2012 KBProtokół 8 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09.11.2012 w godzinach od 13:00 do 16:25109 kB1822013-03-11 11:40
Pobierz plik (Protokół Nr 8_2012 KB.pdf)Protokół Nr 8_2012 KBProtokół 8 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09.11.2012 w godzinach od 13:00 do 16:25109 kB1562013-03-11 11:40
Pobierz plik (Protokół Nr 7_2012 KB.pdf)Protokół Nr 7_2012 KBPROTOKÓŁ NR 7 posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 17 października 2012 roku w godzinach 12:10 – 15:40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.99 kB1822013-03-11 11:39
Pobierz plik (Protokół Nr 7_2012 KB.pdf)Protokół Nr 7_2012 KBPROTOKÓŁ NR 7 posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 17 października 2012 roku w godzinach 12:10 – 15:40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.99 kB1412013-03-11 11:39
Pobierz plik (Protokół Nr 7_2012 KB.pdf)Protokół Nr 7_2012 KBPROTOKÓŁ NR 7 posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 17 października 2012 roku w godzinach 12:10 – 15:40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.99 kB1712013-03-11 11:39
Pobierz plik (Protokół Nr 6_2012 KB.pdf)Protokół Nr 6_2012 KBPROTOKÓŁ NR 6 posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 27 sierpnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 14:50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.84 kB1662013-03-11 11:38
Pobierz plik (Protokół Nr 6_2012 KB.pdf)Protokół Nr 6_2012 KBPROTOKÓŁ NR 6 posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 27 sierpnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 14:50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.84 kB1422013-03-11 11:38
Pobierz plik (Protokół Nr 6_2012 KB.pdf)Protokół Nr 6_2012 KBPROTOKÓŁ NR 6 posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 27 sierpnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 14:50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.84 kB1712013-03-11 11:38
Pobierz plik (Protokół Nr 5_2012_KB.pdf)Protokół Nr 5_2012 KBProtokół Nr 5 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1512013-03-11 11:37
Pobierz plik (Protokół Nr 5_2012_KB.pdf)Protokół Nr 5_2012 KBProtokół Nr 5 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1402013-03-11 11:37
Pobierz plik (Protokół Nr 5_2012_KB.pdf)Protokół Nr 5_2012 KBProtokół Nr 5 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1472013-03-11 11:37
Pobierz plik (Protokół Nr 4_2012 KB.pdf)Protokół Nr 4_2012 KBProtokół Nr 4 z posiedzenia komisji budżetowo-gospodarczej i rolnictwa odbytego w dniu 10 maja 2012 roku w godzinach 11:15-14:5083 kB1542012-06-18 14:55
Pobierz plik (Protokół Nr 3_2012 KB.pdf)Protokół Nr 3_2012 KBProtokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:10 – 13:4598 kB1562012-06-18 14:52
Pobierz plik (Protokół Nr 2_2012 KB.pdf)Protokół Nr 2_2012 KBProtokół Nr 2 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się dnia 7 marca 2012 roku w godzinach 10:15 – 13:40.129 kB2332012-06-18 14:51
Pobierz plik (Protokół Nr 1_2012 KB.pdf)Protokół Nr 1_2012 KB Protokół Nr 1 z wspólnego posiedzenia komisji Stałych rady Gminy, które odbyło się dniu 10 stycznia 2012 r. w godz. 11:10-15:50 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.114 kB1472012-06-18 14:49
Pobierz plik (Protokół Nr 6 z dn. 11.05.2011.pdf)Protokół nr 6 z 11_05.2011_KBProtokół nr 6 z dnia 11.05.201188 kB1622011-07-18 10:32
Pobierz plik (Protokół Nr 5 z dn. 18.04.2011.pdf)Protokół nr 5 z 18_04.2011_KBProtokół nr 5 z dnia 18.04.201190 kB1662011-07-18 10:31
Pobierz plik (Protokół Nr 4 z dn. 23.03.2011.pdf)Protokół nr 4 z 23_03.2011_KBProtokół nr 4 z dnia 23.03.201195 kB2062011-07-18 10:31
Pobierz plik (Protokół Nr 2 z dn. 26.01.2011 wspólne.pdf)Protokół nr 2 z 26_01.2011_KBProtokół nr 2 z dnia 26.01.2011127 kB1712011-07-18 10:30
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn.28.12.2010.pdf)Protokół nr 1 z 28_12.2010_KBProtokół nr 1 z dnia 28.12.201082 kB1522011-07-18 10:29

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Andrzej Pawlik

CZŁONEK KOMISJI

Kacprzak Marian

CZŁONEK KOMISJI

Świąder Grzegorz

CZŁONEK KOMISJI

Kwaśniak Stefan

CZŁONEK KOMISJI

Krzysztof Wielgus

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn 15_02_2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KRProtokół Nr 1 z dnia 15.02.201398 kB1312013-04-03 10:57
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn 15_02_2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KRProtokół Nr 1 z dnia 15.02.201398 kB1552013-04-03 10:57
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn 15_02_2013.pdf)Protokół Nr 1_2013 KRProtokół Nr 1 z dnia 15.02.201398 kB1422013-04-03 10:57
Pobierz plik (Protokół Nr 13_2012 KR.pdf)Protokół Nr 12_2012 KRProtokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15;50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1572013-03-11 11:03
Pobierz plik (Protokół Nr 13_2012 KR.pdf)Protokół Nr 12_2012 KRProtokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15;50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1342013-03-11 11:03
Pobierz plik (Protokół Nr 13_2012 KR.pdf)Protokół Nr 12_2012 KRProtokół Nr 13 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku w godz. 12:15 – 15;50 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy97 kB1962013-03-11 11:03
Pobierz plik (Protokół Nr 12_2012 KR.pdf)Protokół Nr 12_2012 KRProtokół Nr 12 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB2252013-03-11 11:02
Pobierz plik (Protokół Nr 12_2012 KR.pdf)Protokół Nr 12_2012 KRProtokół Nr 12 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1362013-03-11 11:02
Pobierz plik (Protokół Nr 12_2012 KR.pdf)Protokół Nr 12_2012 KRProtokół Nr 12 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 grudnia. 2012 r w godzinach od 9:20 do 17:15142 kB1772013-03-11 11:02
Pobierz plik (Protokół Nr 11_2012 KR.pdf)Protokół Nr 11_2012 KRProtokół Nr 11 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.97 kB1702013-03-11 11:01
Pobierz plik (Protokół Nr 11_2012 KR.pdf)Protokół Nr 11_2012 KRProtokół Nr 11 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.97 kB1392013-03-11 11:01
Pobierz plik (Protokół Nr 11_2012 KR.pdf)Protokół Nr 11_2012 KRProtokół Nr 11 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Poświętne, które odbyło sie w dniu 13 listopada w godzinach 9:25-14:05 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.97 kB1542013-03-11 11:01
Pobierz plik (Protokół Nr 10_2012 KR.pdf)Protokół Nr 10_2012 KRProtokół 10 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09. 11. 2012 w godzinach od 13:00 do 16:25109 kB1442013-03-11 11:00
Pobierz plik (Protokół Nr 10_2012 KR.pdf)Protokół Nr 10_2012 KRProtokół 10 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09. 11. 2012 w godzinach od 13:00 do 16:25109 kB1512013-03-11 11:00
Pobierz plik (Protokół Nr 10_2012 KR.pdf)Protokół Nr 10_2012 KRProtokół 10 z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 09. 11. 2012 w godzinach od 13:00 do 16:25109 kB1442013-03-11 11:00
Pobierz plik (Protokół Nr 9_2012 KR.pdf)Protokół Nr 9_2012 KRProtokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.10.2012 roku w godzinach 10:20-14:10 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.102 kB1452013-03-11 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 9_2012 KR.pdf)Protokół Nr 9_2012 KRProtokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.10.2012 roku w godzinach 10:20-14:10 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.102 kB1392013-03-11 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 9_2012 KR.pdf)Protokół Nr 9_2012 KRProtokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18.10.2012 roku w godzinach 10:20-14:10 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.102 kB1542013-03-11 10:59
Pobierz plik (Protokół Nr 8_2012 KR.pdf)Protokół Nr 8_2012 KRPROTOKÓŁ NR 8 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 22 sierpnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 14:10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.89 kB1522013-03-11 10:58
Pobierz plik (Protokół Nr 8_2012 KR.pdf)Protokół Nr 8_2012 KRPROTOKÓŁ NR 8 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 22 sierpnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 14:10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.89 kB1382013-03-11 10:58
Pobierz plik (Protokół Nr 8_2012 KR.pdf)Protokół Nr 8_2012 KRPROTOKÓŁ NR 8 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 22 sierpnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 14:10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.89 kB1432013-03-11 10:58
Pobierz plik (Protokół Nr 7_2012 KR.pdf)Protokół Nr 7_2012 KR Protokół Nr 7 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1782013-03-11 10:58
Pobierz plik (Protokół Nr 7_2012 KR.pdf)Protokół Nr 7_2012 KR Protokół Nr 7 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1372013-03-11 10:58
Pobierz plik (Protokół Nr 7_2012 KR.pdf)Protokół Nr 7_2012 KR Protokół Nr 7 z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2012 roku w godzinach 10:40 – 12:25 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.98 kB1432013-03-11 10:58
Pobierz plik (Protokół Nr 6_2012 KR.pdf)Protokół Nr 6_2012 KRProtokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 10:20 – 14:00, w części drugiej posiedzenia komisja udała się do Zespołu Szkół Samorządowych85 kB1642013-03-11 10:56
Pobierz plik (Protokół Nr 6_2012 KR.pdf)Protokół Nr 6_2012 KRProtokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 10:20 – 14:00, w części drugiej posiedzenia komisja udała się do Zespołu Szkół Samorządowych85 kB1782013-03-11 10:56
Pobierz plik (Protokół Nr 6_2012 KR.pdf)Protokół Nr 6_2012 KRProtokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 10:20 – 14:00, w części drugiej posiedzenia komisja udała się do Zespołu Szkół Samorządowych85 kB1432013-03-11 10:56
Pobierz plik (Protokół Nr 5_2012 KR.pdf)Protokół Nr 5_2012 KRProtokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 maja 2012 roku w godzinach 9:30-12:20 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne96 kB1652013-03-11 10:55
Pobierz plik (Protokół Nr 5_2012 KR.pdf)Protokół Nr 5_2012 KRProtokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 maja 2012 roku w godzinach 9:30-12:20 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne96 kB1672013-03-11 10:55
Pobierz plik (Protokół Nr 5_2012 KR.pdf)Protokół Nr 5_2012 KRProtokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 maja 2012 roku w godzinach 9:30-12:20 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne96 kB1502013-03-11 10:55
Pobierz plik (Protokół Nr 4_2012 KR.pdf)Protokół Nr 4_2012 KRProtokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:40 - 14:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.96 kB1442013-03-11 10:54
Pobierz plik (Protokół Nr 4_2012 KR.pdf)Protokół Nr 4_2012 KRProtokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:40 - 14:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.96 kB1442013-03-11 10:54
Pobierz plik (Protokół Nr 4_2012 KR.pdf)Protokół Nr 4_2012 KRProtokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:40 - 14:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.96 kB1422013-03-11 10:54
Pobierz plik (Protokół Nr 3_2012 KR.pdf)Protokół Nr 3_2012 KRProtokół Nr 3 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się dnia 7 marca 2012 roku w godzinach 10:15 – 13:40.129 kB1692013-03-11 10:53
Pobierz plik (Protokół Nr 3_2012 KR.pdf)Protokół Nr 3_2012 KRProtokół Nr 3 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się dnia 7 marca 2012 roku w godzinach 10:15 – 13:40.129 kB1362013-03-11 10:53
Pobierz plik (Protokół Nr 3_2012 KR.pdf)Protokół Nr 3_2012 KRProtokół Nr 3 z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy, które odbyło się dnia 7 marca 2012 roku w godzinach 10:15 – 13:40.129 kB1402013-03-11 10:53
Pobierz plik (Protokół Nr 2_2012 KR.pdf)Protokół Nr 2_2012 KRProtokół Nr 2 z wspólnego posiedzenia komisji Stałych rady Gminy, które odbyło się dniu 10 stycznia 2012 r. w godz. 11:10-15:50 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.114 kB1472013-03-11 10:52
Pobierz plik (Protokół Nr 2_2012 KR.pdf)Protokół Nr 2_2012 KRProtokół Nr 2 z wspólnego posiedzenia komisji Stałych rady Gminy, które odbyło się dniu 10 stycznia 2012 r. w godz. 11:10-15:50 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.114 kB1412013-03-11 10:52
Pobierz plik (Protokół Nr 2_2012 KR.pdf)Protokół Nr 2_2012 KRProtokół Nr 2 z wspólnego posiedzenia komisji Stałych rady Gminy, które odbyło się dniu 10 stycznia 2012 r. w godz. 11:10-15:50 w Sali konferencyjnej urzędu gminy.114 kB1432013-03-11 10:52
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z 05_01_2012 KR.pdf) Protokół nr 1 z 05_01_2012_KRProtokół nr 1 z dnia 05.01.201295 kB1462012-06-18 14:47
Pobierz plik (Protokół Nr 8 z dn. 13.06.2011.pdf)Protokół nr 8 z 13_06.2011_KRProtokół nr 8 z dnia 13.06.201192 kB1762011-07-18 10:01
Pobierz plik (Protokół Nr 7 z dn. 06.06.2011.pdf)Protokół nr 7 z 06_06.2011_KRProtokół nr 7 z dnia 06.06.201186 kB1962011-07-18 10:01
Pobierz plik (Protokół Nr 6 z dn. 04.05.2011.pdf)Protokół nr 6 z 04_05.2011_KRProtokół nr 6 z dnia 04.05.2011109 kB2372011-07-18 10:00
Pobierz plik (Protokół Nr 5 z dn. 11.04.2011.pdf)Protokół nr 5 z 11_04.2011_KRProtokół nr 5 z dnia 11.04.2011196 kB1852011-07-18 09:59
Pobierz plik (Protokół Nr 3 z dn. 26.01.2011-  wspólne.pdf)Protokół nr 3 z 26_01.2011_KRProtokół nr 3 z dnia 26.01.2011127 kB1642011-07-18 09:58
Pobierz plik (Protokół Nr 2 z dn. 30.12.2010.pdf)Protokół nr 2 z 30_12.2010_KRProtokół nr 2 z dnia 30.12.201046 kB1552011-07-18 09:56
Pobierz plik (Protokół Nr 1 z dn. 17.12.2010.pdf)Protokół nr 1 z 17_12.2010_KRProtokół nr 1 z dnia 17.12.2010165 kB1472011-07-18 09:56

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Mieczysław Worach

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Bogusz Władysław

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Małachowski Andrzej

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 

Pawlik Andrzej

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTW

Grzegorski Marian

RADNY

Ajdamiak Jerzy

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Franas Michał

RADNY

Goska Sławomir

RADNY

Kacprzak Bolesław

RADNY

Kacprzak Marian

RADNY

Moskwa Sławomir

RADNY

Świąder Grzegorz

RADNY

Świąder Jan

RADNY

Wielgus Krzysztof

RADNY

Kwaśniak Stefan


SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marian Marek Grzegorski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Edward Lipski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Małachowski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Andrzej Pawlik

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Czesław Sobczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Władysław Bogusz

RADNY

Michał Franas

RADNY

Sławomir Goska

RADNY

Bolesław Kacprzak

RADNY

Paweł Kobylarczyk

RADNY

Krystyna Kucharczyk

RADNY

Grzegorz Świąder

RADNY

Krzysztof Wielgus

RADNY

Mieczysław Worach

RADNY

Roch Żak

Kierownictwo Urzędu Gminy Poświętne

 

mgr Michał Franas

Wójt Gminy Poświętne
Telefon: +48 (44) 756-40-34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Maria Grzybek

Zastępca Wójta Gminy Poświętne
Sekretarz Gminy
Telefon: +48 (44) 756-40-34

 

mgr Jadwiga Kośka
Skarbnik Gminy
Telefon: +48 (44) 756-40-24

 

      Urząd Gminy Poświętne czynny jest:

      od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45

 

      Interesanci są przyjmowani w godzinach pracy urzędu

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y.doc)UCHWAŁA Nr IV/18/07 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie nadanUCHWAŁA Nr IV/18/07 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Poświętne 32 kB3792007-02-12 01:00

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Andrzej Małachowski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Tulin

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Kowalik

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Andrzej Pawlik

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Marian Marek Grzegorski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Zdzisław Serafin

RADNY

Włodzimierz Bogusiak

RADNY

Sławomir Goska

RADNY

Marian Grzybek

RADNY

Bolesław Kacprzak

RADNY

Paweł Kobylarczyk

RADNY

Edward Lipski

RADNY

Tadeusz Nowak

RADNY

Czesław Sobczyk

RADNY

Roch Żak

Podkategorie