Organy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (v_sesja_2015.pdf)v_sesja_2015.pdfTekst zawiadomienia44 kB1662015-01-23 11:54

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania dróg.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,

d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2020,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA i SPRAW SOCJALNYCH

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Szufladowicz Maciej

CZŁONEK KOMISJI

Mnich Małgorzata

CZŁONEK KOMISJI

Szufladowicz Zuzanna

CZŁONEK KOMISJI

Zaremba Jacek

SKŁAD KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ i ROLNICTWA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kacprzak Bogdan

CZŁONEK KOMISJI

Serafin Zdzisław

CZŁONEK KOMISJI

Kaczmarczyk Piotr

CZŁONEK KOMISJI

Worach Mieczysław

CZŁONEK KOMISJI

Żak Monika

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Grzegorski Marian

CZŁONEK KOMISJI

Jakubczyk Maria

CZŁONEK KOMISJI

Świąder Grzegorz

CZŁONEK KOMISJI

Malej Sylwester

CZŁONEK KOMISJI

Grzybek Henryk

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wiechecki Kazimierz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Kacprzak Bogdan

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Malej Sylwester

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Grzegorski Marian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Kacprzak Bolesław

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Szufladowicz Maciej

PRZWONICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI CZYŻOWICZ BOGUSŁAW

RADNY

Grzybek Henryk

RADNY

Jakubczyk Maria

RADNY Kaczmarczyk Piotr

RADNY

Maruszewski Krzysztof

RADNY Badura Adam

RADNY

Serafin Zdzisław

RADNY

Szufladowicz Zuzanna

RADNY

Kacprzak Marcin

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. ( piątek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Gminy Poświętne.

5. Informacja o współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

6. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opoczyńskiego.

b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne

c) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. ( środa )  od godziny 12oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o działalności OSP  w roku 2013.

5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013.

6. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.

7. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2013.

8. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.

b) w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy.

c) w sprawie uchwalenia/nieuchwalenia  funduszu sołeckiego

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  7 listopada 2013 r. ( czwartek )  od godziny 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy    w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014,

d)  w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2014,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gapinin-Kolonia

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016,

j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013,

k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

b) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. (czwartek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2013/2014.

5. Informacja o wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

6. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w roku 2012.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne,

b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego

d)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

e) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Podkategorie