Organy

ZAPROSZENIE

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. (piątek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego

b) w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

d) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

9. Interpelacje radnych.

10. Informacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Przemysław Skrzypek

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i sprawozdania finansowego :

a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2014 rok,

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

g) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,

h) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

i) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek

ZAPROSZENIE


Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na X Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) od godz. 1200

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

- Pan Bronisław Helman Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”,

- Pan Ślęzak Zbigniew przedstawiciel firmy OPTIMUM LIGHTING – oświetlenie LED,

- Pan Łoziński Krzysztof przedstawiciel firmy Renovo – utylizacja azbestu.

3. Wybór Sekretarza Sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.

8. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia gminy Poświętne do Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy siedziba w Tomaszowie Mazowieckim oraz upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do reprezentowania w tym stowarzyszeniu,

b) w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody zlokalizowanego wokół Kościoła – Bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie – Poświętne,

c) w sprawie wyrażenia poparcia dla działań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. mających na celu zawarcie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych z zakresu onkologii

d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poświętne,

g) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016,

h) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015

i) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

11. Interpelacje radnych.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Przemysław Skrzypek

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie dla mieszkańców o sesji _2_.pdf)x_sesja_2015Tekst zaproszenia116 kB1742015-05-25 08:07

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (viii_sesja_2015.pdf)viii_sesja_2015.pdfTekst zawiadomienia65 kB2322015-04-01 12:58

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (v_sesja_2015.pdf)v_sesja_2015.pdfTekst zawiadomienia44 kB2202015-01-23 11:54

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania dróg.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,

d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2020,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA i SPRAW SOCJALNYCH

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Szufladowicz Maciej

CZŁONEK KOMISJI

Mnich Małgorzata

CZŁONEK KOMISJI

Szufladowicz Zuzanna

CZŁONEK KOMISJI

Zaremba Jacek

SKŁAD KOMISJI BUDŻETOWO - GOSPODARCZEJ i ROLNICTWA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kacprzak Bogdan

CZŁONEK KOMISJI

Serafin Zdzisław

CZŁONEK KOMISJI

Kaczmarczyk Piotr

CZŁONEK KOMISJI

Worach Mieczysław

CZŁONEK KOMISJI

Żak Monika

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Grzegorski Marian

CZŁONEK KOMISJI

Jakubczyk Maria

CZŁONEK KOMISJI

Świąder Grzegorz

CZŁONEK KOMISJI

Malej Sylwester

CZŁONEK KOMISJI

Grzybek Henryk

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wiechecki Kazimierz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Kacprzak Bogdan

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Malej Sylwester

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Grzegorski Marian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Kacprzak Bolesław

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Szufladowicz Maciej

PRZWONICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI CZYŻOWICZ BOGUSŁAW

RADNY

Grzybek Henryk

RADNY

Jakubczyk Maria

RADNY Kaczmarczyk Piotr

RADNY

Maruszewski Krzysztof

RADNY Badura Adam

RADNY

Serafin Zdzisław

RADNY

Szufladowicz Zuzanna

RADNY

Kacprzak Marcin

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. ( piątek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Gminy Poświętne.

5. Informacja o współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

6. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opoczyńskiego.

b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne

c) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Podkategorie