Organy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr II.11.18 - skład KR.pdf)Nr II.11.18 - skład KR.pdf 105 kB862018-12-04 12:43
Pobierz plik (Nr II.7.18 - liczba radnych KR.pdf)Nr II.7.18 - liczba radnych KR.pdf 100 kB862018-12-04 12:41
Pobierz plik (Nr II.3.18 - wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf)Nr II.3.18 - wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf 101 kB882018-12-04 11:42

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Wiechecki Kazimierz
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Szufladowicz Maciej
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Grzegorski Marian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTW

Kacprzak Bogdan
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH Szufladowicz Maciej
RADNY Grzybek Henryk
RADNY Jakubczyk Maria
RADNY Kaczmarczyk Piotr
RADNY Malej Sylwester
RADNY Mnich Małgorzata
RADNY Serafin Zdzisław
RADNY Szufladowicz Zuzanna
RADNY Świąder Grzegorz
RADNY Worach Mieczysław
RADNY Zaremba Jacek
RADNY Żak Monika

ZAPROSZENIE

         Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

                

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i  sprawozdania finansowego:

a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

­f.  Dyskusja.

7. Podjecie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2017 rok.

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2017 rok.

e)  w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

f) uchylająca Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną.

g) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.

h) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne.

i)  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,

k)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.

l) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

ł) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

8. Interpelacje.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                              Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2017.
6. Omówienie  zasobów Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  
9. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) 2018 r. od godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
5. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.
6. Informacja ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Poświętne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Podjecie uchwał:
a) w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6,
c) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018 roku,
f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku,
g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,
i) w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
5.  Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
6.  Informacja z wysokości dodatków uzupełniających nauczycieli.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Poświętne, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap II,
d)  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
e) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026,
 9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 18 stycznia (czwartek) 2018 r. od godz. 12:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie Gminy Poświętne.
6. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Poświętne w roku 2017.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - podsumowanie  roku  2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
e) w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
f) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XL Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 20 grudnia (środa) 2017 r. od godz. 13:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjecie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2025,
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2021,
e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
f) w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
g) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
7. Interpelacje.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 października (piątek) 2017 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 wynikająca z art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
9. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
b)  w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
e)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,
f) w sprawie zmiany uchwały  NR XXXVI/218/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin - granica powiatu i województwa",
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /188/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVIII.pdf)Zaproszenie na XXXVIII sesjeTreść dokumentu515 kB2142017-10-20 09:23

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zapraszam  na XXXVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 września (piątek) 2017 r. od godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:
   
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór  Przewodniczącego Rady Gminy.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) przedstawienie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego  Rady.
7. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021.
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVII.pdf)Zaproszenie na XXXVII sesjeTreść dokumentu389 kB2282017-09-22 09:51

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zapraszam  na XXXVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia (piątek) 2017 r. od godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 – informacja dyrektorów.
7. Ocena funkcjonowania szkół za rok szkolny 2016/2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,
c)  w sprawie dofinansowania zadania pn.”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba”,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa”,
e) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2017/2018.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVI.pdf)Zaproszenie na XXXVI sesjeTreść dokumentu49 kB1662017-08-18 13:39

Podkategorie