Organy

ZAPROSZENIE

 Rada Gminy Poświętne
X Sesja w dniu 30 kwietnia 2019, godz. 12:00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów:
  1. Przyjęcie protokołu z VII sesji
  2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym
 6. Informacja o stanie dróg gminnych po okresie zimowym
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
  3. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią w Dębie
  4. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Poświętne
  5. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne”
 8. Interpelacje
 9. Informacje, zapytania, wolne wnioski
 10. Zakończenie posiedzenia

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Poświętne .pdf)Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Poświętne .pdfTreść dokumentu259 kB832019-04-24 10:09

ZAPROSZENIE

Rada Gminy Poświętne
VIII Sesja w dniu 28 marca 2019, godz. 09:00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji
 5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysa kadencji 2019-2024
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 7. Informacja na temat funkcjonowania klubu sportowego KS Poświętne
 8. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych i ocena ich dostępności dla ogółu społeczeństwa
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy za 2018 rok
 10. Informacja ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
  3. zmieniająca Uchwałę Nr IV/33/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  4. zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  5. zmieniająca Uchwałę Nr V/41/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023
  6. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2019 roku
 12. Interpelacje
 13. Informacje, zapytania, wolne wnioski
 14. Zakończenie posiedzenia

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Poświętne.pdfTreść dokumentu259 kB762019-03-22 09:41

 

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 994) zapraszam  na  V Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 18 stycznia (piątek) 2019 r. od godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie planów pracy stałych  komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019

b) w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2019

c) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

d) w sprawie zmiany statutów sołectw

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029

f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

7. Interpelacje.

8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

9. Wystąpienie Wójta Gminy podsumowujące wydarzenia i inwestycje w 2018 roku.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                      

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie.pdf)Zawiadomienie o V sesji RAdy Gminy Poświętne 186 kB672019-01-11 11:31

ZAPROSZENIE

         Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 994) zapraszam  na  IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 20 grudnia (czwartek) 2018 r. od godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

          

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Przygotowanie dróg do okresu zimowego

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029,

b)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2019,

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,

e) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba”

g) w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem,

h) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

i) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

j) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

k)  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

l) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

m) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

8. Interpelacje.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                   

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                       Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o IV sesji.pdf)Zawiadomienie o IV sesji RAdy Gminy Poświętnetreść dokumentu200 kB742018-12-17 08:46
SKŁAD KOMISJI
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Czyżowicz Bogusław
CZŁONEK KOMISJI Grzegorski Marian
CZŁONEK KOMISJI Kacprzak Bolsław
CZŁONEK KOMISJI Szufladowicz Maciej
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr II.14.18 - skład KSW.pdf)Nr II.14.18 - skład KSW.pdf 104 kB592018-12-04 12:48
Pobierz plik (Nr II.10.18 - liczba radnych KSW.pdf)Nr II.10.18 - liczba radnych KSW.pdf 103 kB562018-12-04 12:43
Pobierz plik (Nr II.6.18 - wybór przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.pdf)Nr II.6.18 - wybór przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.pdf 103 kB592018-12-04 12:26
SKŁAD KOMISJI
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Kacprzak Bolesław
CZŁONEK KOMISJI Kacprzak Bogdan
CZŁONEK KOMISJI Czyżowicz Bogusław
CZŁONEK KOMISJI Kaczmarczyk Piotr
CZŁONEK KOMISJI Serafin Zdzisław
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr II.12.18 - skład KBG.pdf)Nr II.12.18 - skład KBG.pdf 102 kB532018-12-04 12:45
Pobierz plik (Nr II.8.18 - liczba radnych KBG.pdf)Nr II.8.18 - liczba radnych KBG.pdf 101 kB482018-12-04 12:41
Pobierz plik (Nr II.4.18 - wybór przewodniczącego komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.pdf)Nr II.4.18 - wybór przewodniczącego komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.pdf 101 kB482018-12-04 12:06
SKŁAD KOMISJI
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Szufladowicz Maciej
CZŁONEK KOMISJI Szufladowicz Zuzanna
CZŁONEK KOMISJI Malej Sylwester
CZŁONEK KOMISJI Kacprzak Marcin
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr II.13.18 - skład KO.pdf)Nr II.13.18 - skład KO.pdf 102 kB502018-12-04 12:46
Pobierz plik (Nr II.9.18 - liczba radnych KO.pdf)Nr II.9.18 - liczba radnych KO.pdf 100 kB472018-12-04 12:42
Pobierz plik (Nr II.5.18 - wybór przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sporaw Socjalnych.pdf)Nr II.5.18 - wybór przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sporaw Socjalnych.pdf 103 kB492018-12-04 11:23
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr II.11.18 - skład KR.pdf)Nr II.11.18 - skład KR.pdf 105 kB482018-12-04 12:43
Pobierz plik (Nr II.7.18 - liczba radnych KR.pdf)Nr II.7.18 - liczba radnych KR.pdf 100 kB482018-12-04 12:41
Pobierz plik (Nr II.3.18 - wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf)Nr II.3.18 - wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf 101 kB482018-12-04 11:42

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Wiechecki Kazimierz
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Szufladowicz Maciej
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ Grzegorski Marian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTW

Kacprzak Bogdan
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH Szufladowicz Maciej
RADNY Grzybek Henryk
RADNY Jakubczyk Maria
RADNY Kaczmarczyk Piotr
RADNY Malej Sylwester
RADNY Mnich Małgorzata
RADNY Serafin Zdzisław
RADNY Szufladowicz Zuzanna
RADNY Świąder Grzegorz
RADNY Worach Mieczysław
RADNY Zaremba Jacek
RADNY Żak Monika

ZAPROSZENIE

         Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

                

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i  sprawozdania finansowego:

a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

­f.  Dyskusja.

7. Podjecie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2017 rok.

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2017 rok.

e)  w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

f) uchylająca Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną.

g) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.

h) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne.

i)  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,

k)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.

l) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

ł) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

8. Interpelacje.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                              Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2017.
6. Omówienie  zasobów Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  
9. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Podkategorie