Zawiadomienia o sesjach

Z A P R O S Z E N I E
     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  20 marca 2013 r. ( środa )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2012.
5. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.  
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
b) w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego,
f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
h) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  
     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E


     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  18  lutego 2013 r. ( poniedziałek )  od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności OSP w roku 2012.
5. Informacja dotycząca prac nad herbem gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.  
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła
g) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne
i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013 roku,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  
     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. ( piątek ) od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu do akcji zimowego

utrzymania dróg.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012

b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2013,

c)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-  2020,

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. ( piątek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji publicznych szkół podstawowych w Dębie i Brudzewicach oraz utworzenia szkół filialnych w Dębie i Brudzewicach podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013,

d) w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2013,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Poświętne,

g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

h) w sprawie  zwolnień w  podatku od środków transportowych,

i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  15 czerwca 2012 r.  ( piątek ) od godziny 12oo w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie  między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011r.:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,

b) wystąpienie Kierownika Gminnej  Biblioteki  Publicznej,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i  sprawozdania finansowego.

a) Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2011rok,

b)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011 rok,

c)Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,

b)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

c) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,

d)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2011 rok,

g) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania budżetu  za 2011 rok,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach