Zawiadomienia o sesjach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. ( piątek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011-2012.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji publicznych szkół podstawowych w Dębie i Brudzewicach oraz utworzenia szkół filialnych w Dębie i Brudzewicach podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013,

d) w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2013,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Poświętne,

g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

h) w sprawie  zwolnień w  podatku od środków transportowych,

i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  15 czerwca 2012 r.  ( piątek ) od godziny 12oo w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie  między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011r.:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,

b) wystąpienie Kierownika Gminnej  Biblioteki  Publicznej,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i  sprawozdania finansowego.

a) Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2011rok,

b)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011 rok,

c)Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,

b)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

c) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,

d)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2011 rok,

g) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania budżetu  za 2011 rok,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  30 kwietnia  ( poniedziałek ) 2012 r. od godziny 10oo w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2011

7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2011

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych,

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością drogową,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012 roku,

f) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  16 marca  ( piątek ) 2012 r. od godziny 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2011.

6. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku

7. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.

8. Podjęcie stanowiska w sprawie kosztów funkcjonowania pieczy zastępczej.

9. Podjęcie stanowiska w sprawie poszanowania praw widzów Telewizji Trwam.

10.Podjęcie stanowiska w sprawie protestu wobec propozycji zniesienia Sądu Rejonowego w Opocznie

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Heraldycznej na 2012 rok

b)w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poświętne,

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne,

d) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

f) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków,

g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne"

h) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Poświętnem z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Poświętne

12. Interpelacje radnych.

13. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. / środa / od godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o stanie przygotowania gminy do akcji zimowej

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o:

- deficycie budżetu na rok 2012,

- projekcie budżetu na rok 2012,

- Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

b) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 roku.

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2020.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach