Zawiadomienia o sesjach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  7 listopada 2013 r. ( czwartek )  od godziny 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy    w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014,

d)  w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2014,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gapinin-Kolonia

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016,

j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013,

k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

b) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. (czwartek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2013/2014.

5. Informacja o wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

6. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w roku 2012.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne,

b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego

d)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

e) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

 Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  25 czerwca 2013 r. (wtorek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012r.:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,

b) wystąpienie Kierownika Gminnej  Biblioteki  Publicznej,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i  sprawozdania finansowego :

a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f.  Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2012 rok,

d) w sprawie  ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,

e)  zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  w   szkołach   prowadzonych przez  Gminę Poświętne,

f)  zmieniająca uchwałę Nr  XI/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie  wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach   prowadzonych przez  Gminę Poświętne,

g)  w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Poświętne,

h) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2012 rok,

i)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

k) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2013 r. ( piątek )  od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
6. Informacja dotycząca działalności placówek kultury w roku 2012.
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Ośrodek Kultury.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia szkoły  filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
b)  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej  w Brudzewicach oraz utworzenia szkoły  filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej  w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
c)  zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
d)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła
e)  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
g) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
     Mieczysław Worach