Zawiadomienia o sesjach

 Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  25 czerwca 2013 r. (wtorek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012r.:

a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,

b) wystąpienie Kierownika Gminnej  Biblioteki  Publicznej,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i  sprawozdania finansowego :

a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f.  Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2012 rok,

d) w sprawie  ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,

e)  zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  w   szkołach   prowadzonych przez  Gminę Poświętne,

f)  zmieniająca uchwałę Nr  XI/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie  wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach   prowadzonych przez  Gminę Poświętne,

g)  w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Poświętne,

h) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2012 rok,

i)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

k) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2013 r. ( piątek )  od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
6. Informacja dotycząca działalności placówek kultury w roku 2012.
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Ośrodek Kultury.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia szkoły  filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
b)  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej  w Brudzewicach oraz utworzenia szkoły  filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej  w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
c)  zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
d)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła
e)  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
g) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E
     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  20 marca 2013 r. ( środa )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2012.
5. Informacja z realizacji zimowego utrzymania dróg.  
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
b) w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu  sołeckiego,
f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
h) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  
     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E


     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  18  lutego 2013 r. ( poniedziałek )  od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności OSP w roku 2012.
5. Informacja dotycząca prac nad herbem gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.  
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła
g) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne
i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013 roku,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  
     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. ( piątek ) od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu do akcji zimowego

utrzymania dróg.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012

b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2013,

c)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-  2020,

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach