Zawiadomienia o sesjach

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (viii_sesja_2015.pdf)viii_sesja_2015.pdfTekst zawiadomienia65 kB2892015-04-01 12:58

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (v_sesja_2015.pdf)v_sesja_2015.pdfTekst zawiadomienia44 kB2892015-01-23 11:54

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja Wójta o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania dróg.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,

d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2020,

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. ( piątek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Gminy Poświętne.

5. Informacja o współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

6. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opoczyńskiego.

b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne

c) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. ( środa )  od godziny 12oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o działalności OSP  w roku 2013.

5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013.

6. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.

7. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2013.

8. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.

b) w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy.

c) w sprawie uchwalenia/nieuchwalenia  funduszu sołeckiego

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach