Zawiadomienia o sesjach

ZAPROSZENIE

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja o stanie ściągalności podatków od osób fizycznych i prawnych w roku 2014.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2016,

b) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

c) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego,

e) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

9. Interpelacje radnych.

10. Informacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Przemysław Skrzypek

ZAPROSZENIE

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. (piątek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego

b) w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

d) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

9. Interpelacje radnych.

10. Informacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Przemysław Skrzypek

ZAPROSZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza Sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i sprawozdania finansowego :

a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2014 rok,

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

g) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,

h) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

i) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Skrzypek

ZAPROSZENIE


Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na X Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) od godz. 1200

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

- Pan Bronisław Helman Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”,

- Pan Ślęzak Zbigniew przedstawiciel firmy OPTIMUM LIGHTING – oświetlenie LED,

- Pan Łoziński Krzysztof przedstawiciel firmy Renovo – utylizacja azbestu.

3. Wybór Sekretarza Sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.

8. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia gminy Poświętne do Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy siedziba w Tomaszowie Mazowieckim oraz upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do reprezentowania w tym stowarzyszeniu,

b) w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody zlokalizowanego wokół Kościoła – Bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie – Poświętne,

c) w sprawie wyrażenia poparcia dla działań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. mających na celu zawarcie umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych z zakresu onkologii

d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poświętne,

g) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2015/2016,

h) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2015

i) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

11. Interpelacje radnych.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Przemysław Skrzypek

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie dla mieszkańców o sesji _2_.pdf)x_sesja_2015Tekst zaproszenia116 kB2292015-05-25 08:07

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (viii_sesja_2015.pdf)viii_sesja_2015.pdfTekst zawiadomienia65 kB2782015-04-01 12:58