Zawiadomienia o sesjach

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. ( piątek )  od godziny 10oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Gminy Poświętne.

5. Informacja o współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

6. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opoczyńskiego.

b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne

c) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. ( środa )  od godziny 12oo  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o działalności OSP  w roku 2013.

5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013.

6. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.

7. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2013.

8. Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy w okresie między sesjami.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.

b) w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego Turystycznego Doliny rzeki Pilicy.

c) w sprawie uchwalenia/nieuchwalenia  funduszu sołeckiego

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018,

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 r.

f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu  7 listopada 2013 r. ( czwartek )  od godziny 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy    w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

5. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między  sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem,

b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014,

d)  w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku  rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2014,

e) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

f ) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gapinin-Kolonia

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016,

j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013,

k) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje  i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

b) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Mieczysław Worach

Z A P R O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. (czwartek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2013/2014.

5. Informacja o wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

6. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w roku 2012.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne,

b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego

d)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,

e) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,

9. Interpelacje radnych.

10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Worach