Zawiadomienia o sesjach

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 18 stycznia (czwartek) 2018 r. od godz. 12:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie Gminy Poświętne.
6. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Poświętne w roku 2017.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - podsumowanie  roku  2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
e) w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
f) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XL Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 20 grudnia (środa) 2017 r. od godz. 13:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjecie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2025,
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2021,
e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
f) w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
g) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
7. Interpelacje.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 października (piątek) 2017 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 wynikająca z art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
9. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
b)  w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
e)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,
f) w sprawie zmiany uchwały  NR XXXVI/218/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin - granica powiatu i województwa",
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /188/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVIII.pdf)Zaproszenie na XXXVIII sesjeTreść dokumentu515 kB2612017-10-20 09:23

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zapraszam  na XXXVII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 września (piątek) 2017 r. od godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:
   
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór  Przewodniczącego Rady Gminy.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) przedstawienie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego  Rady.
7. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021.
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVII.pdf)Zaproszenie na XXXVII sesjeTreść dokumentu389 kB2972017-09-22 09:51

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zapraszam  na XXXVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia (piątek) 2017 r. od godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 – informacja dyrektorów.
7. Ocena funkcjonowania szkół za rok szkolny 2016/2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,
c)  w sprawie dofinansowania zadania pn.”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba”,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa”,
e) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2017/2018.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie_sesja_XXXVI.pdf)Zaproszenie na XXXVI sesjeTreść dokumentu49 kB2152017-08-18 13:39