Zawiadomienia o sesjach

ZAPROSZENIE

         Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 994) zapraszam  na  IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 20 grudnia (czwartek) 2018 r. od godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

          

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Przygotowanie dróg do okresu zimowego

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029,

b)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2019,

c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,

e) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba”

g) w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem,

h) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

i) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

j) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

k)  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

l) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

m) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

8. Interpelacje.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                   

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                       Kazimierz Wiechecki

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o IV sesji.pdf)Zawiadomienie o IV sesji RAdy Gminy Poświętnetreść dokumentu200 kB1732018-12-17 08:46

ZAPROSZENIE

         Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

                

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i  sprawozdania finansowego:

a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

­f.  Dyskusja.

7. Podjecie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2017 rok.

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2017 rok.

e)  w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

f) uchylająca Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną.

g) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.

h) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne.

i)  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,

k)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.

l) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

ł) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

8. Interpelacje.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                              Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2017.
6. Omówienie  zasobów Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  
9. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) 2018 r. od godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
5. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.
6. Informacja ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Poświętne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Podjecie uchwał:
a) w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6,
c) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018 roku,
f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku,
g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,
i) w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
5.  Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
6.  Informacja z wysokości dodatków uzupełniających nauczycieli.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Poświętne, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap II,
d)  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
e) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026,
 9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki