Zawiadomienia o sesjach

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2017.
6. Omówienie  zasobów Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  
9. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) 2018 r. od godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
5. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.
6. Informacja ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Poświętne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Podjecie uchwał:
a) w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6,
c) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018 roku,
f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku,
g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,
i) w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 14 lutego (środa) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
5.  Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
6.  Informacja z wysokości dodatków uzupełniających nauczycieli.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Poświętne, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap II,
d)  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
e) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026,
 9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 18 stycznia (czwartek) 2018 r. od godz. 12:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie Gminy Poświętne.
6. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Poświętne w roku 2017.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - podsumowanie  roku  2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
e) w sprawie  zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
f) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XL Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 20 grudnia (środa) 2017 r. od godz. 13:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjecie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2025,
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2021,
e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
f) w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
g) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
7. Interpelacje.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki