Zawiadomienia o sesjach

Rada Gminy Poświętne )
XVII Sesja w dniu 22 listopada 2019, godz. 14:00

ZAPROSZENIE

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.     Wybór Sekretarza obrad

3.     Przyjęcie porządku obrad

4.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji

5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

7.     Podjęcie uchwał:

a.      w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

b.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

c.      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2020,

d.     w sprawie stawek podatku od nieruchomości

e.      w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

f.      dotyczy zmiany Uchwały Nr XVI/92/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem

g.     w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poświętne

h.     w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.     Interpelacje

9.     Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.  Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wiechecki

Rada Gminy Poświętne
XVI Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 13:00

ZAPROSZENIE

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesjnym
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych
 7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
  3. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Poświętne
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
  5. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem
 9. Interpelacje
 10. Informacje, zapytania, wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Kazimierz Wiechecki

ZAPROSZENIE

Rada Gminy Poświętne

XIV Sesja w dniu 30 sierpnia 2019, godz. 08:00

 

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.       Wybór sekretarza obrad

3.       Przyjęcie porządku obrad

4.       Przyjęcie protokołów:

 a.       Przyjęcie protokołu z XII sesji

 b.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji

5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.       Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 – informacja dyrektorów

7.       Podjęcie uchwał:

 a.       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

 b.       w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

 c.        w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne

 d.       w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku

 e.        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne

 f.        sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne''

 

8.       Interpelacje

9.       Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.    Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

       Kazimierz Wiechecki

 

ZAPROSZENIE

Rada Gminy Poświętne
XIII Sesja w dniu 28 czerwca 2019, godz. 09:00

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Wybór Sekretarza obrad

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Przyjęcie protokołu z XI sesji

5.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami

6.      Debata nad raportem o stanie gminy Poświętne

7.      Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania

8.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i sprawozdania finansowego

a.       Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok

b.      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2018 rok

c.       Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

e.       Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

f.       Dyskusja

9.      Podjecie uchwał:

a.       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.

b.      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

c.       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2018 rok

d.      w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

e.       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029

f.       w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

g.      w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

h.      w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dębie z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2019/2020

i.        w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

j.        w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poświętne'' oraz przekazania go do organu regulacyjnego

k.      w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne"

l.        w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty

10.  Interpelacje

11.  Informacje, zapytania, wolne wnioski

12.  Zakończenie posiedzenia

 

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                      Kazimierz Wiechecki

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Poświętne.pdfTreść dokumentu265 kB1082019-06-21 16:24

 

ZAPROSZENIE

Rada Gminy Poświętne
XI Sesja w dniu 30 maja 2019, godz. 09:00

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

 2.      Wybór sekretarza obrad

 3.      Przyjęcie porządku obrad

 4.      Przyjęcie protokołu z X sesji

 5.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

 6.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok

 7.      Omówienie zasobów Pomocy Społecznej

 8.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 9.      Podjęcie uchwał:

 a.       w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego Stanicy ZHP we Fryszerce

 b.      w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Stowarzyszenia Polska Sieć odnowy i Rozwoju Wsi

 c.       w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

 d.      w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 10.  Interpelacje

 11.  Informacje, zapytania, wolne wnioski

 12.  Zakończenie posiedzenia

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Poświętne.pdfTreść dokumentu257 kB1322019-05-24 17:42