Rada Gminy Poświętne )
XVII Sesja w dniu 22 listopada 2019, godz. 14:00

ZAPROSZENIE

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.     Wybór Sekretarza obrad

3.     Przyjęcie porządku obrad

4.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji

5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

7.     Podjęcie uchwał:

a.      w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

b.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

c.      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2020,

d.     w sprawie stawek podatku od nieruchomości

e.      w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

f.      dotyczy zmiany Uchwały Nr XVI/92/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem

g.     w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poświętne

h.     w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.     Interpelacje

9.     Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.  Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wiechecki