Rada Gminy Poświętne
XVI Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 13:00

ZAPROSZENIE

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesjnym
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych
 7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
  3. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Poświętne
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
  5. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem
 9. Interpelacje
 10. Informacje, zapytania, wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Kazimierz Wiechecki