ZAPROSZENIE

Rada Gminy Poświętne

XIV Sesja w dniu 30 sierpnia 2019, godz. 08:00

 

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.       Wybór sekretarza obrad

3.       Przyjęcie porządku obrad

4.       Przyjęcie protokołów:

 a.       Przyjęcie protokołu z XII sesji

 b.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji

5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.       Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 – informacja dyrektorów

7.       Podjęcie uchwał:

 a.       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

 b.       w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

 c.        w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne

 d.       w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku

 e.        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne

 f.        sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne''

 

8.       Interpelacje

9.       Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.    Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

       Kazimierz Wiechecki