Drukuj

ZAPROSZENIE

         Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

                

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i  sprawozdania finansowego:

a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,

b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,

c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,

d.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

­f.  Dyskusja.

7. Podjecie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.

b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok  Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2017 rok.

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania  budżetu gminy za 2017 rok.

e)  w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

f) uchylająca Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną.

g) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.

h) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne.

i)  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,

k)  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.

l) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

ł) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

8. Interpelacje.

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                              Kazimierz Wiechecki

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 169