Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) 2018 r. od godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2017.
6. Omówienie  zasobów Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
8.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  
9. Podjecie uchwał:
a)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki