Drukuj

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875) zapraszam  na XLIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) 2018 r. od godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
5. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.
6. Informacja ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Poświętne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Podjecie uchwał:
a) w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6,
c) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018 roku,
f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku,
g) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,
i) w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 226